Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

docx3 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 3837 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN 
SỬ DỤNG ĐẤT
Hôm nay ngày .... /..... /........., tại Văn phòng công chứng ..............	 
Số ....... đường ................................, phường .........., quận ............, thành phố .. 
Chúng tôi gồm có:
BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là bên A):    
Ông:	
Năm sinh:	 
Chứng minh nhân dân số:..	 
Thường trú:	 
Và vợ là bà:	
Năm sinh : ..	
Chứng minh nhân dân số:.	 
Thường trú: 	
BÊN THUÊ (sau đây gọi là bên B):
Ông:	
Năm sinh:	
Chứng minh nhân dân số: .	  
Thường trú: ..	
Và vợ là bà:	   
Năm sinh : .	  
Chứng minh nhân dân số:.	   
Thường trú:	  
Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) được công chứng viênVăn phòng công chứng . ngày .........., số công chứng .........., quyển số ...........
Theo đó, Bên A cho Bên B thuê nhà và quyền sử dụng thửa đất thửa đất số , tờ bản đồ số., diện tích .. m², địa chỉ: 
Nay hai bên đồng ý thanh lý Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1
NỘI DUNG THANH LÝ
.................................................................................................	
ĐIỀU 2
LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG
  Lệ phí công chứng hợp đồng này do ...chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 3
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (không có tài sản gắn liền với đất) mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 4
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.    Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
2.    Thực hiện đúng vàđầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
ĐIỀU 5
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1.    Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
2.    Từng bên đãđọc Hợp đồng, đã hiểu vàđồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
3.    Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng viênVăn phòng công chứng ..........................................................., thành phố ..................................... chứng nhận.
                                   BÊN A                                            BÊN B
 (Ghi rõ họ tên và ký) (Ghi rõ họ tên và ký)

File đính kèm:

  • docxmau_hop_dong_thanh_ly_thue_quyen_su_dung_dat_1136.docx
Hợp đồng liên quan