Hợp đồng đặt cọc (Về việc mua bán nhà, đất)

doc3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 2473 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc (Về việc mua bán nhà, đất), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(V/v Mua bán nhà, đất)
Hưng Yên, ngày … tháng … năm 2015
 Tại ……………. ………………………………………………………TP Hưng Yên, Hưng Yên
Chúng tôi gồm có:
I. BÊN MUA (gọi tắt là Bên A):
Ông(Bà): ……………………………...........……, Sinh: …………………………………………
CMND số: …….………….……Do …………………..…….…..……Cấp ………………. …….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
II. BÊN BÁN (gọi tắt là Bên B):	
Ông(Bà): ………………………………..…...……, Sinh: ………………………………….……
CMND số: …….………….……Do …………………..…….…..……Cấp ………………. …….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
Cùng 
Ông(Bà): ……………………………...........……, Sinh: …………………………………………
CMND số: …….………….……Do …………………..…….…..……Cấp ………………. …….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
III. Cùng người làm chứng: 
Ông(Bà): ………………………………….....……, Sinh: ………………………………….……
CMND số: …….………….……Do …………………..…….…..……Cấp ………………. …….
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….
IV. Sau khi đã thống nhất, hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các điều khoản thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC
Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là: ………… ………………………………….
(Viết bằng chữ:…………………………………………………………………..………………..…..)
ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC
1.Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết sẽ mua thửa đất của bên B.
 Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán thửa đất số: ………, tờ bản đồ số: ………...,
Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………………………..
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ………..………………………….……, do UBND thành phố Hưng Yên Cấp ngày: …. /…... / ..………. Cho bên A.
Hiện thửa đất thuộc sở hữu hợp pháp của bên B và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A với diện tích là ………..… .m.
Mặt tiền: …….….m, sâu cạnh 1 là: ..............m, cạnh 2 là: ……......m, hậu: …….…..m. 
Với giá bán là: …….…………….……/
(Viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………...)
2. Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm đầy đủ các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp cho bên A, bên A cam kết sẽ thanh toán hết số tiền còn lại ngay sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng, đồng thời bên B phải có trách nhiệm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên A để bên A làm thủ tục sang tên. 
Về phí và lệ phí phát sinh trong quá trình giao dịch: đối với phí công chứng, qua xã/ phường bên …. chịu, tiền thuế thu nhập cá nhân bên … chịu, tiền thuế trước bạ bên… chịu (Nộp theo quy định của nhà nước).
ĐIỀU 3: THỜI HẠN ĐẶT CỌC
Thời hạn đặt cọc là: …. ngày, kể từ ngày …..tháng ….. năm 2015.
ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;
b) Nếu Bên A đơn phương từ chối giao kết (tức mục đích đặt cọc không đạt được; Mục đích đặt cọc nêu tại điều 2 khoản 1) thì Bên A mất toàn bộ số tiền đặt cọc cho bên B;
2. Bên A có các quyền sau đây:
a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 bên giao kết thành công (tức mục đích đặt cọc đạt được);
b) Nhận lại số tiền đã đặt cọc và một khoản tiền bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B đơn phương từ chối giao kết (tức mục đích đặt cọc không đạt được);
ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết thành công (tức mục đích đặt cọc đạt được);
b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B đơn phương từ chối việc giao kết (tức mục đích đặt cọc không đạt được);
2. Bên B có các quyền sau đây:
Sở hữu toàn bộ số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết (tức mục đích đặt cọc không đạt được).
ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch hoặc đang tranh chấp không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B . Trong trường hợp không tự giải quyết được tranh chấp, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án kinh tế có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải thực hiện. Mọi chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp sẽ do Bên thua chịu.
ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng đặt cọc này trước sự có mặt của người làm chứng.
3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng Đặt Cọc gồm 03 trang được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./
Hưng Yên, ngày …tháng … năm 2015
Trước khi ký chúng tôi (gồm bên A và bên B) đã đọc và hiểu rõ nội dung trong 
bản Hợp Đồng đặt cọc này./
Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docHợp đồng đặt cọc (Về việc mua bán nhà, đất).doc
Hợp đồng liên quan