Hợp đồng liên kết giáo dục

doc5 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng liên kết giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------------
HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT GIÁO DỤC
Số:  /HĐLKGD
Hôm nay, ngày..tháng..năm, tại , chúng tôi gồm:
A. Bên (các Bên) Việt Nam:
1. Tên cơ sở giáo dục, hoặc cá nhân: .........................................................................
2. Đại diện được ủy quyền: ........................................................................................
Chức vụ: .............................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................
Điện thoại: ..................... Telex/Fax .......................  E.mail: .....................................
4. Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo dục: ....................................................
5. Số giấy phép hay Quyết định thành lập: ................................................................
Cơ quan cấp phép: ......................................................................................................
Ngày........ tháng...... năm...... cấp tại ..........................................................................
Số tài khoản: ................................. Mở tại Ngân hàng: .............................................. 
B. Bên (các Bên) nước ngoài:
1. Tên cơ sở giáo dục hoặc cá nhân: ..........................................................................
2. Đại diện được ủy quyền: ........................................................................................
Chức vụ: ........................................ Quốc tịch: ..........................................................
Số hộ chiếu: ..................................... Thời hạn sử dụng .............................................
Nơi cấp: ......................................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................
Điện thoại ....................... Telex/Fax ...........................  E.mail .................................
4. Lĩnh vực đang hoạt động trong giáo dục: ..............................................................
5. Số giấy phép hay Quyết định thành lập: ................................................................
Cơ quan cấp phép: ......................................................................................................
Ngày........ tháng ...... năm ...... cấp tại ........................................................................
Số tài khoản: .................................... Mở tại Ngân hàng: .......................................... 
Ghi chú: Nếu một hoặc cả hai Bên liên kết gồm nhiều thành viên thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ theo các chi tiết nêu trên. Mỗi Bên sẽ chỉ định đại diện được ủy quyền của mình.
Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng liên kết hoạt động trong giáo dục, đào tạo với các điều khoản và điều kiện sau đây:
Điều 1. Mục tiêu liên kết trong lĩnh vực giáo dục ...................................................
Điều 2. 
1. Địa điểm thực hiện: ....
2. Khả năng liên kết trong giáo dục:  .
3. Kết quả đạt được trong liên kết: .....
4. Văn phòng điều hành của bên nước ngoài (nếu có): ..
- Địa chỉ: 
- Điện thoại .................... Fax ............ Mail ..................... Website .........................
Điều 3. Trách nhiệm của các Bên liên kết trong việc góp vốn để thực hiện Hợp đồng:
a) Bên (các Bên) Việt Nam góp..................... USD bằng.................. ĐVN
b) Bên (các Bên) nước ngoài góp................. USD bằng.................. ĐVN.
Nếu vào thời điểm đóng góp thực tế những giá trị đóng góp thay đổi với giá trị hiện tại thì các bên liên kết phải thỏa thuận về những sửa đổi đó và báo cáo cơ quan cấp Giấy phép xem xét chuẩn y.
Trong trường hợp một bên không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ như đã thỏa thuận thì bên đó phải thông báo cho các bên kia biết lý do và những biện pháp xử lý trước....... ngày. Thiệt hại thực tế do sự chậm trễ hay không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của một bên gây ra, sẽ được bồi thường theo thỏa thuận của các bên; trong trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử quy định tại Điều 15 Hợp đồng này quyết định
Điều 4. Những trách nhiệm, nghĩa vụ khác của các Bên thực hiện Hợp đồng liên kết.
- Bên Việt Nam ..........................................................................................................
- Bên nước ngoài ........................................................................................................
Điều 5. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng liên kết, các Bên thỏa thuận cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra ...
Điều 6. Thời hạn hợp đồng liên kết này là .......... (tối đa 50 năm) kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.
Điều 7. Kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết, Hợp đồng này được thực hiện theo tiến độ sau:
1. Khởi công xây dựng trụ sở từ tháng thứ ................................................................
2. Lắp đặt trang thiết bị từ tháng thứ ..........................................................................
3. Khánh thành ...........................................................................................................
4. Khai giảng ..............................................................................................................
Điều 8. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của mỗi Bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 9. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết thỏa thuận về xử lý tài chính (lợi nhuận, các khoản lỗ) ................................................................................................... 
Điều 10. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về tài chính theo quy định nếu hoạt động liên kết là hoạt động có thu.
Điều 11. Hợp đồng liên kết này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hoặc kết thúc trong các trường hợp sau: ...
Điều 12. Khi Hợp đồng liên kết hết hạn, các Bên thỏa thuận việc thanh lý tài sản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các Bên trong Hợp đồng liên kết.
Điều 13. Mọi điều khoản khác có liên quan không được quy định cụ thể tại Hợp đồng liên kết này sẽ được các Bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.
Điều 14. Hợp đồng liên kết có thể được sửa đổi, bổ sung sau khi đã thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên tham gia liên kết và phải được cơ quan cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết chuẩn y trước khi thực hiện.
Điều 15. Tranh chấp giữa các Bên tham gia Hợp đồng liên kết hoặc phát sinh từ Hợp đồng trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra........... (ghi rõ tên và địa chỉ Tòa án hoặc tổ chức trọng tài).
Quyết định của.................... (tổ chức ghi ở trên) là chung thẩm và các bên liên kết phải tuân theo.
Điều 16. Hợp đồng liên kết này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.
Điều 17. Hợp đồng liên kết này được ký ngày...... tháng...... năm...... tại ..... gồm...... bản gốc bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng nước ngoài thông dụng.
Cả hai bản tiếng Việt và tiếng (nước ngoài thông dụng)................. đều có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN (CÁC BÊN)
NƯỚC NGOÀI
(Ký, chức vụ, ghi rõ họ tên và dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN (CÁC BÊN)
VIỆT NAM
(Ký, chức vụ, ghi rõ họ tên và dấu)

File đính kèm:

  • dochop_dong_lien_ket_giao_duc.doc
Hợp đồng liên quan