Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh bất động sản

docx4 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 616 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh bất động sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----****-----
HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN
( Số:./HĐCTV- Sàn BĐS - VN)
- Căn cứ vào BLDS được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ vào khả năng nhu cầu của hai bên.
Hà nội, ngày ... tháng... năm 20 tại Sàn giao dịch bất động sản .Việt Nam, chúng tôi gồm:
Sàn giao dịch bất động sản . - Việt Nam trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư tư vốn và xây dựng Việt Nam
- Địa chỉ:
- Điện thoại:                                          fax:
- Mã số thuế:
- Tài khoản:                                                      tại :
- Người đại diện: Ông( bà):                               Chức vụ:
Sau đây gọi tắt là bên A
Cộng tác viên
- Ông (bà):
- Năm sinh:
- Số CMTND:                         Ngày cấp                                    nơi cấp
- Điện thoại:                              fax:                                           Email:
- Địa chỉ:
- Số tài khoản:                          tại Ngân hàng:
Sau đây gọi tắt là Bên B
Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cộng tác viên với những điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung công việc của Bên B
Bên B làm cộng tác viên cho Bên A để thực hiện các công việc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ bất động sản của Sàn giao dịch bất động sản Nam Xa La phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam( Vncoins):
- Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng, các nhà đầu tư cho Sàn giao dich bất động sản;
- Quảng cáo và chào các dịch vụ mua/bán/thuê/ cho thuê các sản phầm bất động sản;
- Tư vấn, môi giới, định giá...các sản phầm hiện có của Sàn giao dịch bất động sản.
Điều 2. Địa điểm và thời giờ làm việc: 
1. Địa điểm: Tự do hoặc có thể tại sàn giao dịch bất động sản
2. Thời giờ làm việc: Để thuận tiện cho việc giao dịch  thông tin hàng ngày, CTV có thể trao đổi công việc với Sàn qua các phương tiên thông tin nhưng ít nhất phải có mặt ở Sàn hai lần trong một tuần.
Điều 3: Trang bị dụng cụ làm việc, phương tiện đi lại
Bên B tự trang bị cho mình các dụng cụ và phương tiện cần thiết đi lại để phục vụ cho công việc theo nội dung hợp đồng này. 
Điều 4: Thù lao và quyền lợi của cộng tác viên
-  Bên B được hưởng thù lao khi giao dịch thành công được quy đinh cụ thể tại Quy chế sàn giao dịch bất động sản  Xa la.
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
1. Quyền của Bên A
- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cộng tác viên với Bên B khi Bên B vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin của Bên A hoặc Bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc.
- Bên A không chịu trách nhiệm về các khoản chi phí khác cho Bên B trong quá trình thực hiện công việc trong  hợp đồng .
2. Nghĩa vụ của Bên A:
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo nội dung của hợp đồng và theo từng phụ lục hợp đồng cụ thể( nếu có)
- Tạo điều kiện để Bên B thực hiện công việc được thuận lợi nhất.
- Bên A cấp thẻ CTV mang tên sàn giao dịch BĐS XaLa- Việt Nam cho Bên B để phục vụ hoạt động giao tiếp với đối tác, khách hàng trong quá trình giao dịch.
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B
1. Quyền của Bên B
- Bên B được sử dụng thẻ CTV của Sàn giao dịch bất động sảnvà tư cách pháp nhân trong từng vụ việc cụ thể khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A để thực hiện các nội dung công việc tại Điều 1 Hợp đồng này.
- Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn các chế độ thù lao và các quyền, lợi ích vật chất khác theo Hợp đồng này.
- Được yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin liên quan đến Sàn giao dịch bất động sản để phục vụ cho công việc của Bên B nhưng phải sử dụng các thông tin theo quy đinh, đảm bảo uy tín và thương hiệu của Sàn.
- Được tham gia các cuộc họp, hội thảo liên  quan đến công việc và nghiệp vụ khi có sự đồng ý của Sàn.
2. Nghĩa vụ của Bên B
- Cung cấp cho sàn lượng thông tin bất động sản: 30 thông tin/ 01( một) tháng
- Tự chịu các khoản chi phí đi lại, điện thoại,... và các chi phí khác không ghi trong hợp đồng này liên quan đến công việc hợp tác với Bên A
- Tuân thủ triệt để các quy định về bảo mật thông tin liên quan đến vụ việc thực hiện
Điều 7: Bảo mật thông tin
- Trong thời gian thực hiện và khi chấm dứt hợp đồng này, Bên B cam kết giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ các thông tin, tài liệu nào cho bên thứ ba liên quan đến vụ việc nếu không được Bên A chấp nhận.
- Trường hợp Bên B vi phạm quy định về bảo mật thông tin, Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Điều 8: Điều khoản chung
1. Trong quá trình thực hiên, nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng này thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước 15 ngày làm việc để hai bên cùng thống nhất giải quyết.
2. Trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng hai bên sẽ thương lượng và đàm phán trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Nếu tranh chấp không giải quyết đươc bằng thương lượng , các bên sẽ yêu cầu tòa án có thẩm quyển giải quyết. Phán quyết của Tòa án có tính chất bắt buộc đối với các bên.
Điều 9: Hiệu lực và thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp đồng là ... tháng kể từ ngày ./../....đến ngày ././... 
Hai bên có thể gia hạn hợp đồng theo nhu cầu thực tế công việc phát sinh.
Điều 10: Điều khoản thi hành 
- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này;
- Mọi sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung hợp đồng này phải được hai bên thống nhất và thể hiện bằng văn bản;
- Hợp đồng này gồm 3 bản có giá trị pháp lý như nhau, mối bên giữ một bản và một  bản giao cho Công ty cổ phần đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam.
                               Đại diện Bên A                                                          Đại diện Bên B
------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docxhop_dong_cong_tac_vien_kinh_doanh_bat_dong_san.docx
Hợp đồng liên quan