Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

docx3 trang | Chia sẻ: tienhuytran22 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN..
Hôm nay, ngày . tháng .. năm 2009 tại ......................
Chúng tôi gồm:
BÊN BÁN (Bên A):
Họ và tên. Giới tính: .....................
Sinh ngày: ...................... Dân tộc ............ Quốc tịch ..................
Chủ Doanh nghiệp Tư nhân:..
CMND số: ................... Do .................. cấp ngày .....................
Hộ khẩu thường trú: ......................
Chỗ ở hiện tại: ......................
BÊN MUA (Bên B):
Họ và tên. Giới tính: .....................
Sinh ngày: ...................... Dân tộc ............ Quốc tịch ..................
Chủ Doanh nghiệp Tư nhân:..
CMND số: ................... Do .................. cấp ngày .....................
Hộ khẩu thường trú: ......................
Chỗ ở hiện tại: ......................
Cùng thoả thuận và nhất trí ký kết hợp đồng mua bán Doanh nghiệp Tư nhân	với
các điều khoản và điều kiện sau:
ĐIỀU 1: Đối tượng mua bán
Tên Doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......
do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ......... cấp ngày ..............
Địa chỉ trụ sở: ..............................
Điện thoại: ................ / ....................
Ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh:
...........................
...........................
Vốn đầu tư ban đầu: ................ VNĐ (.	)
ĐIỀU 2. Giá bán
Toàn bộ giá bán Doanh nghiệp tư nhân là VNĐ (Bằng chữ: .)
Các khoản chi phí thuộc về việc thực hiện đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp do Bên B thanh toán.
ĐIỀU 3. Thanh toán
Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt
Thời hạn thanh toán: ngay sau khi hợp đồng này ký kết.
ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên
Quyền và nghĩa vụ của Bên A
Bên A có quyền nhận đủ và đúng thời hạn số tiền chuyển nhượng quyđịnh tại Điều 2 Hợp đồng này;
Bên A có nghĩa vụ bàn giao Doanh nghiệp cho Bên B bao gồm: Giấy tờ sổ sách chứng từ, con Dấu liên quan đến Doanh nghiệp; tài sản của Doanh nghiệp và các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp Tư nhân	đối với bên thứ ba;
Trong trường hợp Bên A không bàn giao đủ các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp mà gây thiệt hại cho Bên B cũng như Doanh nghiệp tư nhân sau này thì Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm;
Bên A có trách nhiệm cùng Bên B hoàn tất nghĩa vụ pháp lý của Doanh nghiệp đối với Nhà nước cũng như đối với bên thứ ba khác theo quy định của pháp luật cho đến khi việc chuyển nhượng được hoàn tất;
Bên A có trách nhiệm thông báo việc mua bán Doanh nghiệp tư nhân .
tới các cơ quan Nhà nước hữu quan và các đối tác cũng như khách hàng có liên quan;
Bên A cam kết đến thời điểm Hợp đồng có hiệu lực, Doanh nghiệp tư nhân
.. không có bất cứ khoản nợ nào với bên thứ ba ./.
Quyền và nghĩa vụ của Bên B
Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cũng như các giấy tờ, sổ sách, tài liệu, hgoá đơn, chứng từ, con dấu cần thiết và tài sản của Doanh nghiệp tư nhân
Bên B có quyền yêu cầu Bên A giúp đỡ và cùng tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh trước đó của Doanh nghiệp trong các trường hợp cần thiết mà nếu không có sự tham gia cỉa Bên A thì việc giải quyết sẽ gặp khó khăn;
Ngay khi Hợp đồng có hiệu lực và hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết cho việc sử đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh ngiệp tư nhân	, Bên B có quyền
chính thức tiếp quản và điều hành toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;
Bên B phải thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số tiền quy định tại Điều 2 hợp đồng này cho Bên A;
Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực và việc sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân  được hoàn tất, Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động và nghĩa vụ của Doanh nghiệp tư nhân trước Nhà nước và các bên thứ ba có liên qua khác.
ĐIỀU 5: Phạt hợp đồng
Phạt chậm thanh toán: 2% giá trị của hợp đồng/tháng
Phạt chậm bàn giao Doanh nghiệp: 5% giá trị của hợp đồng/tháng
ĐIỀU 6: Điều khoản tranh chấp
Trong quá trình thiực hiện hợp đồng, nếu giữa các bên có xảy ra tranh chấp thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết bằng con đường thương lượng, hoà giải trên cơ sở thiện chí và hợp tác giữa các bên.
Nếu việc thương lượng không đạt kết quả thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua con đường Toà án.
ĐIỀU 7: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh mà chưa được quy định trong Hợp đồng này thì các bên có thể cùng nhau thoả thuận bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng. Mọi sự thay đổi đều phải thể hiện bằng văn bản, có xác nhận của hai bên.
ĐIỀU 8: Hiệu lực của Hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi các bên đã hoàn tất toàn bộ mọi nghĩa vụ được ghi nhận trong hợp đồng.
ĐIỀU 9: Điều khoản cuối cùng
Các bên có nghĩa vụ tôn trọng các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng và cùng nhau thực hiện nội dung hợp đồng này trên cơ sở thiện chí và hợp tác.
Hợp đồng được lập thành bản bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ	bản, 01 bản gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh, 01 bản lưu tại Doanh nghiệp.
BÊN MUA	BÊN BÁN

File đính kèm:

  • docxhop_dong_mua_ban_doanh_nghiep_tu_nhan.docx
Hợp đồng liên quan