Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp viết tay chuẩn nhất

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp viết tay chuẩn nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Hôm nay, tại  vào ngày  tháng  năm  hai bên thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung như sau:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):
Ông (bà): [...] Sinh năm: [...]
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: [...] do [...] cấp ngày: [...]
Hộ khẩu thường trú: [...]
Cùng vợ (chồng) là bà (ông): [...] Sinh năm: [...]
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: [...] do [...] cấp ngày [...]
Hộ khẩu thường trú: [...]
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):
Ông (bà): [...] Sinh năm: [...]
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: [...] do [...] cấp ngày [...]
Hộ khẩu thường trú: [...]
Cùng vợ (chồng) là ông (bà): [...] Sinh năm: [...]
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: [...] do [...] cấp ngày [...]
Hộ khẩu thường trú: [...]
Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng
Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ:  được cấp ngày  tháng  năm  cụ thể như sau:
Diện tích thửa đất: [...]m2 – Tờ bản đồ số: [...]
Địa chỉ: [...]
Diện tích: [...]m2 (Bằng chữ: [...])
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: [...]m2; Sử dụng chung: [...]m2
Mục đích sử dụng: [...]
Thời hạn sử dụng: [...]
Nguồn gốc sử dụng: [...]
Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán
Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là [...] VNĐ (Bằng chữ: [...]).
Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức [...]
Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất
Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.
Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí
Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.
Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.
Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 06: Cam đoan của các bên
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
- Thửa đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
Người chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Người nhận chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_chuyen_nhuong_quyen_su_dung_dat_nong_nghiep_viet_ta.docx
Hợp đồng liên quan