Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

doc4 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 2474 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ
Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A):
………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Bên thuê (sau đây gọi là bên B):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê căn hộ nhà chung cư với các thỏa thuận sau đây: 
Điều 1 CĂN HỘ THUÊ
Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo 	 , 
cụ thể như sau:
- Địa chỉ: 	
- Căn hộ số:................................. tầng	
- Tổng diện tích sử dụng: 	
- Diện tích xây dựng: 	
- Kết cấu nhà:	 
- Số tầng nhà chung cư 	tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Thửa đất số: 	
- Tờ bản đồ số:	
- Địa chỉ thửa đất: 	
- Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:	)
- Hình thức sử dụng: 
 + Sử dụng riêng:	 m2
 + Sử dụng chung: 	m2
- Mục đích sử dụng:	
- Thời hạn sử dụng:	
- Nguồn gốc sử dụng:	
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): 	
Điều 2: THỜI HẠN THUÊ
Thời hạn thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là 	, 
kể từ ngày..../...../.......
Điều 3: MỤC ĐÍCH THUÊ
Mục đích thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 	
Điều 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Giá thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:.	 đồng
(bằng chữ:	đồng Việt Nam)
2. Phương thức thanh toán:	
3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
Điều 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
- Giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm:	;
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Bên A có các quyền sau đây:
- Nhận đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thỏa thuận;
- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:
+ Không trả tiền thuê căn hộ liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
- Được lấy lại căn hộ khi hết hạn Hợp đồng thuê.
Điều 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
- Sử dụng căn hộ đúng mục đích đã thỏa thuận;
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Bên B có các quyền sau đây:
- Nhận căn hộ thuê theo đúng thỏa thuận;
- Được cho thuê lại căn hộ đang thuê, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;
- Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu căn hộ;
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Điều 7: TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ 
Lệ phí liên quan đến việc thuê căn hộ theo Hợp đồng này do bên................... chịu trách nhiệm nộp.
Điều 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan 
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
Điều....... .............................................................................................
Điều.......ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docHợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư.doc
Hợp đồng liên quan