Hợp đồng đặt cọc tiền phòng (Dành cho người thuê nhà)

docx2 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc tiền phòng (Dành cho người thuê nhà), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------o0o--------
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC TIỀN PHÒNG
-          Căn cứ bộ luật dân sự và bộ luật hình sự nước Việt Nam năm 2005.
-          Căn cứ luật thương mại năm 2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006.
-          Căn cứ luật kinh doanh bất động sản (cho thuê nhà) của nước Việt Nam hiện hành.
-          Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay ngày ..//.... Tại địa chỉ:
Chúng tôi những người ký tên dưới đây gồm:
1/ BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC (BÊN A)
Ông/ Bà:.....................................     Ngày sinh:.....................................     
CMTND/ CCCD Số:..................................... Cấp ngày: .............................  Nơi cấp:.....................................
Điện thoại:.....................................
Địa chỉ thường trú:.....................................     
Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của toàn bộ căn nhà nêu tại Điều 1 dưới đây.
2/ BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC (BÊN B)
Ông/ Bà:..................................... Ngày sinh:.....................................
CMTND/ CCCD:..................................... Cấp ngày:........................ Nơi cấp:.....................................
Điện thoại:.....................................
Địa chỉ thường trú: .....................................
Sau khi bàn bạc, hai Bên cùng đi đến thống nhất 1 số điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: TIỀN ĐẶT CỌC, MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC
1.1 Bên B đồng ý thuê của bên A phòng số.............. Tòa nhà có địa chỉ: .............................................................................. Do bên A đại diện  là BQL tòa nhà với các thỏa thuận trong hợp đồng như sau:
Mục đích thuê: để ở và sinh hoạt Số lượng người đăng kí ở:..
Hợp đồng có thời hạn: ..........ngày và bắt đầu tính tiền từ ngày tháng.....năm............
Giá thuê phòng:...................                              
Phương thức thanh toán: Đặt cọc 1 tháng và thanh toán 1 tháng tiền nhà
1.2 Để đảm bảo chắc chắn việc ký hợp đồng thuê phòng và trả tiền thuê phòng  muộn nhất vào ngày    tháng    năm 201 , Nay bên B tự nguyện đóng cho bên A một số tiền là: (Bằng chữ:.....) gọi là tiền đặt cọc.
ĐIỀU 2: THỎA THUẬN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TIỀN ĐẶT CỌC
2.1 Từ ngày kí hợp đồng này đến ngày (là ngày bên B phải ký hợp đồng thuê và trả tiền thuê phòng) mà bên B không liên hệ để ký hợp đồng thuê phòng và trả tiền thuê phòng thì bên B sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc.
2.2  Nếu đến hết ngày ..(là ngày bên A phải ký hợp đồng với bên B), mà bên A không kí hợp đồng cho thuê với bên B thì bên A phải trả lại cho bên B toàn bộ số tiền mà bên B đã đặt cọc cho bên A.
ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA HAI BÊN
3.1 Hai bên xá định hoàn toàn tự nguyện khi ký hợp đồng này và cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm túc những điều khoản trên đây.
3.2 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Sau khi đọc  hợp đồng cả 2 bên đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình và cùng ký tện dưới đây.
Hà Nội, Ngày ..../ ..../ ........
BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC ( BÊN A)        BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC ( BÊN B )
Ký, ghi rõ họ tên                                                      Ký, ghi rõ họ tên

File đính kèm:

  • docxhop_dong_dat_coc_tien_phong_danh_cho_nguoi_thue_nha.docx
Hợp đồng liên quan