Hợp đồng ủy quyền thực hiện giao dịch thế chấp mảnh đất và tài sản gắn liền với đất

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng ủy quyền thực hiện giao dịch thế chấp mảnh đất và tài sản gắn liền với đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 
Hôm nay, ngày...tháng....năm... tại........., chúng tôi gồm có:
Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):...............................................................................
Sinh ngày:...............................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày...............tại............................
Hộ khẩu thường trú: ( Hoặc nơi đăng kí tạm trú)
.................................................................................................................
( Trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện tài sản chung của gia đình, vợ chồng thì tất cả các chủ sở hữu đều phải được thể hiện và phải ký tên trong hợp đồng ủy quyền)
Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):
Ông (Bà):...............................................................................
Sinh ngày:...............................................................................
Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày....................... tại.......................
Hộ khẩu thường trú: ( Hoặc nơi đăng kí tạm trú)
................................................................................................................
Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN
Nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.
( Thể hiện rõ bên B được thay mặt bên A thực hiện giao dịch thế chấp mảnh đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng của bên A theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số... để vay tiền tại ngân hàng, số tiền cụ thể là.... trong thời hạn... năm)
..
ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Thời hạn ủy quyền là..................kể từ ngày..............
ĐIỀU 3: THÙ LAO 
Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)
ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A 
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
a. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên B để bên B thế chấp thực hiện giao dịch vay tiền tại ngân hàng;
b. Phối hợp với bên B làm việc với phía Ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện việc vay tiền;
c..................................................
2. Bên A có các quyền sau đây:
a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện giao dịch được ủy quyền, quá trình thực hiện trả nợ vay ngân hàng của bên B;
b. Yêu cầu bên B giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên A khi hết thời hạn được ủy quyền;
c. Được bồi thường thiệt hại ( mức cụ thể ), nếu bên B vi phạm thời hạn được ủy quyền.
d..........................................................................................................................
ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B 
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;
đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;
f.......................................................................................................................
2. Bên B có các quyền sau đây:
a. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên B để bên B thế chấp thực hiện giao dịch vay tiền tại ngân hàng;
b.............................................................................................................................
ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
3 .......................................................................
ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã tự đọc lại Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này và ký tên dưới đây để làm bằng chúng
Hợp đồng này có hiệu lực từ.....................................
 Bên A Bên B
 (ký/ điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký/ điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_uy_quyen_thuc_hien_giao_dich_the_chap_manh_dat_va_t.docx
Hợp đồng liên quan