Hợp đồng thuê nhà ở cho công nhân công trình

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê nhà ở cho công nhân công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.ngày.tháng..năm.
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN
Hôm nay, ngày tháng năm tại địa chỉ: ..
Chúng tôi xác lập Hợp đồng thuê nhà ở cho công nhân đang thực hiện công trình với nội dung như sau:
BÊN A (Bên cho thuê nhà)
Thông tin là công ty:
Công ty 
Địa chỉ: ..
MST: .. cấp tại 
Người đại diện: .
Thông tin là cá nhân:
Họ tên:. Sinh năm: 
CMND số:..cấp ngày ..tại Công an.
Hộ khẩu thường trú:..
và
BÊN B (Bên thuê nhà)
Thông tin là công ty:
Công ty 
Địa chỉ: ..
MST: .. cấp tại 
Người đại diện: .
Thông tin là cá nhân:
Họ tên:. Sinh năm: 
CMND số:..cấp ngày ..tại Công an.
Hộ khẩu thường trú:..
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê căn nhà với thông tin như sau
Nhà thuê tại địa chỉ số . đườngphường (xã).. quận (huyện) thành phố (tỉnh).
Nhà có tầng, gồm phòng
Tổng diện tích sử dụng chính m2, phụ.m2
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: . cấp tại .
Điều 2: Thời hạn thuê nhà và giá thuê nhà
Thời hạn thuê nhà là tháng. Kể từ ngày tháng năm .
Tiền thuê nhà hàng tháng là VNĐ (Bằng chữ:.đồng).
Tiền đặt cọc là VNĐ (Bằng chữ:.đồng).
Điều 3: Hình thức thanh toán
Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên cho thuê nhà theo tháng/quý vào ngày của tháng/quý bằng tiền mặt. Mỗi lần đóng tiền bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.
Điều 4: Các bên cam kết
a/ Bên thuê nhà được tùy ý sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm,
b/ Bên thuê nhà không được sang nhượng nhà thuê.
c/ Bên cho thuê nhà đảm bảo quyền sử dụng cho bên thuê theo quy định của pháp luật và thỏa thuận tại hợp đồng này.
d/ Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.
Điều 5: Chấm dứt hợp đồng thuê nhà
Trước khi hết thời hạn hợp đồng, nếu bên thuê nhà không còn nhu cầu sử dụng nhà nữa, phải báo cho bên cho thuê nhà trước 30 ngày để hai bên cùng thanh toán bồi hoàn tiền thuê nhà và các khoản chi phí khác.
Mọi hư hỏng tài sản gắn liền với nhà do lỗi của bên thuê, bên thuê phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Điều 6: Hiệu lực hợp đồng
Hai bên A, B cam kết thực hiện đúng như hợp đồng. Nếu có vi phạm sẽ ưu tiên hòa giải, nếu không thể hòa giải sẽ yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, ngày tháng năm 
Hợp đồng này gồm .() trang, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản gửi cơ quan Công chứng lưu giữ.
BÊN CHO THUÊ NHÀ 
Họ tên, chữ ký
BÊN THUÊ NHÀ 
Họ tên, chữ ký
Xác nhận của cơ quan Công chứng

File đính kèm:

 • docxhop_dong_thue_nha_o_cho_cong_nhan_cong_trinh.docx
Hợp đồng liên quan