Hợp đồng đặt cọc mua nhà

pdf4 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc mua nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA NHÀ
Hôm nay, ngày .. tháng .. năm , tại . chúng tôi gồm:
Bên đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: ........................................
Sinh năm: .................
CMND/CCCD số: ........................ do .......................................... cấp ngày ..............
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................
Bà: 
Sinh năm:
CMND/CCCD số: ........................ do .......................................... cấp ngày ..............
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................
Bên nhận đặt cọc (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Ông:
Sinh năm: 
CMND/CCCD số: ........................ do .......................................... cấp ngày ..............
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................
Bà: 
Sinh năm: 
CMND/CCCD số: ........................ do .......................................... cấp ngày ..............
Hộ khẩu thường trú tại: .............................................................................................
Các bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng đặt cọc này để bảo đảm thực 
hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các 
thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP DỒNG
2Đối tượng của Hợp đồng này là số tiền  đồng (Bằng chữ : 
 đồng chẵn) tiền Việt Nam hiện hành mà bên A đặt cọc cho bên B 
để được nhận chuyển nhượng . 
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
2.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
a) Giao tài sản đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận;
b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên 
A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) 
thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;
c) Các thỏa thuận khác 
2.2. Bên A có các quyền sau đây:
a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho 
Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt 
cọc đạt được);
b) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt 
cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết 
hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);
c) Các thỏa thuận khác 
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
3.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong 
trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt 
được);
b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên 
A (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết 
hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được);
c) Các thỏa thuận khác 
3.2. Bên B có các quyền sau đây:
a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự 
(mục đích đặt cọc không đạt được).
b) Các thỏa thuận khác 
3ĐIỀU 4: PHẠT HỢP DỒNG
.
.
ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP DỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong 
trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu 
Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 6: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép 
buộc.
- Đã tìm hiểu rõ nguồn gốc nhà đất nhận chuyển nhượng nêu trên.
- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân, về nhà đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
- Nhà đất mà Bên B đã nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng cho Bên A thuộc quyền sử 
dụng hợp pháp của Bên B và không là tài sản bảo đảm cho khoản vay của bên B tại 
Ngân hàng.
- Tính đến thời điểm giao kết hợp đồng này bên B cam đoan nhà đất nêu trên không có 
tranh chấp, không nằm trong quy hoạch; chưa nhận tiền đặt cọc hay hứa bán cho bất 
kỳ ai; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
4- Bên B cam đoan sau ngày lập và ký Hợp đồng này, bên B không đưa tài sản nêu trên 
tham gia giao dịch nào dưới bất kỳ hình thức nào.
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối và không bị ép 
buộc;
- Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết.
2. Việc thanh toán tiền, bàn giao giấy tờ, nhà phải được lập thành Văn bản và có xác 
nhận của hai bên.
3. Các bên đã đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp 
pháp của mình và hậu pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
Hợp đồng này gồm . .. tờ, . . trang và được lập thành . bản có giá 
trị như nhau, mỗi bên giữ  bản để thực hiện.
Các bên ký dưới đây để làm chứng và cùng thực hiện.
BÊN ĐẶT CỌC
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • pdfhop_dong_dat_coc_mua_nha.pdf
Hợp đồng liên quan