Hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản ngắn gọn)

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản ngắn gọn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(số/HĐUQCNQSDĐ)
Hôm nay, ngày .. tháng . năm ., tại  Chúng tôi gồm:
BÊN ỦY QUYỀN: (Bên A)
Ông:   Sinh năm:.
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..do.cấp ngày./../
Hộ khẩu thường trú:..
Cùng vợ là bà:  .. Sinh năm:..                             
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..do.cấp ngày./../.
Hộ khẩu thường trú: 
Ông.và bàlà người sở hữu nhà ở, đất đai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện/quận/thị xã/ thành phố ..cấp, ngày.thángnăm..
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Bên B)
Ông (bà):   Sinh năm:..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..do.cấp ngày./../
Hộ khẩu thường trú:..
Bằng hợp đồng ủy quyền mua bán đất này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B với các nội dung sau đây:
ĐIỀU 1
PHẠM VI ỦY QUYỀN
Bên A ủy quyền cho Bên B chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản theo Giấy chứng nhận như trên. Đại diện Bên A, Bên B cần thực hiện các công việc:
Đăng tin, gặp gỡ người mua để cung cấp các thông tin về thửa đất, nhà ở.
Trực tiếp thỏa thuận với bên mua về các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở.
Cùng với bên mua thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.
Thực hiện kê khai, nộp các loại thuế liên quan trong giao dịch chuyển nhượng, mua bán.
Cung cấp giấy tờ, hoàn tất thủ tục đăng ký biến động theo quy định của luật đất đai hiện hành.
ĐIỀU 2
THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Thời hạn ủy quyền là. kể từ ngày..tháng.năm
ĐIỀU 3
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
3.1. Nghĩa vụ của Bên A
Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số. .do UBND huyện/quận/thị xã/thành phố..cấp ngày .tháng .năm . và cung cấp giấy tờ khác theo quy định của pháp luật để Bên B thực hiện công việc được ủy quyền.
Chịu trách nhiệm trực tiếp về những việc giao cho Bên B thực hiện.
Thanh toán cho Bên B đúng hẹn với số tiền là (nếu có) sau khi đã hoàn thành việc ủy quyền.
Trả tiền nộp thuế thu nhập cá nhân cho bên B nếu có.
3.2. Quyền của bên A
Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc công việc được ủy quyền.
Yêu cầu Bên B chuyển giao toàn bộ số tiền thu về trong giao dịch mua bán quyền sử dụng đất, nhà ở.
ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
4.1. Nghĩa vụ bên B
Chịu trách nhiệm bảo quản bản chính Giấy chứng nhận và các giấy tờ mà Bên A đã giao.
Thực hiện đúng các công việc theo ủy quyền.
Giao cho Bên A toàn bộ số tiền thu được từ giao dịch mua bán sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, phí và thù lao công chứng.
4.2. Quyền bên B
Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền.
Nhận đầy đủ các khoản thù lao đã thỏa thuận.
ĐIỀU 5
CÁC THỎA THUẬN KHÁC
5.1. Công tác sửa đổi, bổ sung hoặc thanh lý hợp đồng ủy quyền mua bán đất phải lập thành văn bản và có người làm chứng hoặc được công chứng.
5.2. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền mua bán đất bất cứ lúc nào, với điều kiện thanh toán đủ thù lao cho Bên B và bồi thường thiệt hại. Đồng thời, Bên B cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuy nhiên cần bồi thường thiệt hại cho A.
ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật trước các nội dung cam đoan sau đây:
Các thông tin được khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác.
Nghiêm túc thực hiện đầy đủ tất cả những thỏa thuận nêu trong hợp đồng. Trường hợp một trong hai bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia.
                        BÊN ỦY QUYỀN                                               BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
                  (ký và ghi rõ họ và tên)                                            (ký và ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_uy_quyen_chuyen_nhuong_quyen_su_dung_dat_ban_ngan_g.docx
Hợp đồng liên quan