Hợp đồng hợp tác kinh doanh mở nhà hàng

docx6 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng hợp tác kinh doanh mở nhà hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH
(Số 01/2019/HĐHT)
Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh nhà hàng này (“Hợp Đồng”) được lập vào ngày tháng . năm . tại ., bởi và giữa các bên sau đây:
BÊN A: 
Sinh ngày
: 
CMND
: 
Địa chỉ thường trú
:.
Nơi ở hiện tại
:
Số điện thoại
:
BÊN B:
Sinh ngày
:
CMND
: 
Địa chỉ thường trú
: 
Nơi ở hiện tại
:
Số điện thoại
:
Bên A và Bên B sau đây được gọi là Hai bên
Sau khi bàn bạc, Hai bên thống nhất thực hiện các điều khoản của hợp đồng hợp tác kinh doanh này như sau:
Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh
Để nâng cao hoạt động kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận, Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh quán phở bò  .. 
Điều 2. Thời hạn hợp đồng
2.1. Hai bên thỏa thuận Hợp tác lâu dài, trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Thời hạn hợp tác tối thiểu là 03 (ba) năm bắt đầu kể từ ngày.. tháng  năm  đến hết ngày.. tháng ..năm . 
2.2. Sau khi hết thời hạn của hợp đồng, Bên A được quyền tiếp tục kinh doanh và sử dụng công thức nấu ăn và thương hiệu của nhà hàng trong trường hợp Hai bên không muốn cùng kinh doanh chung một địa điểm.
2.3.Trong trường hợp không muốn tiếp tục hợp tác, các bên phải thông báo bằng văn bản muộn nhất 03 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. 
Điều 3. Thỏa thuận hợp tác và phân chia kết quả kinh doanh
3.1. Thỏa thuận hợp tác
3.1.1. Bên A có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đầu tư cho địa điểm kinh doanh bao gồm  và không giới hạn: Tiền thuê nhà, mua máy móc, tiền nguyên vật liệu, thiết bị để hoàn thành cơ sở vật chất tại địa điểm kinh doanh, tiền thuê nhân công và các chi phí khác phát sinh từ việc kinh doanh cửa hàng.
3.1.2. Bên B góp vốn bằng thương hiệu “..”, đầu bếp, công thức và trực tiếp quản lý hoạt động của nhà hàng.
3.1.3. Việc quản lý chi tiêu và doanh thu nhà hàng do Bên A chịu trách nhiệm, doanh số được hạch toán cụ thể theo số liệu ghi tại máy bán hàng. Bên A có trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm về những mất mát, sai sót trong quá trình quản lý Nhà hàng.
    3.2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
3.2.1. Phân chia lợi nhuận
3.2.2. Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng 50%, Bên B được hưởng 50% lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của Nhà hàng tại số 01 Cầu Giấy, Hà Nội.
3.2.3. Lợi nhuận được chia là số tiền còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ tổng chi phí phát sinh trong tháng kinh doanh. Chi phí phát sinh trong tháng kinh doanh bao gồm và không giới hạn chi phí chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khấu hao tài sản, chi phí dự phòng, Các chi phí đều phải có phiếu thu, phiếu chi,
Lưu ý:
(i). Chi phí dự phòng hai bên thỏa thuận là: .. đồng/ tháng;
(ii). Khấu hao tài sản hai bên thỏa thuận là:  đồng/ tháng 
(iii) Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm và không giới hạn gồm:
- Tiền mua nguyên vật liệu:
- Lương nhân viên:
- Chi phí điện, nước:
- Khấu hao tài sản:
- Chi phí bảo dưỡng máy móc, thiết bị, nhà xưởng:
- Thuế, các khoản lệ phí phải nộp cho cơ quan Nhà nước.
Điều 4. Các nguyên tắc tài chính
4.1. Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực. 
4.2. Đối với các khoản chi có giá trị trên . đồng/ lần (trừ các khoản đầu tư ban đầu để xây dựng, sửa chữa nhà hàng), bên A phải thông báo và được sự thống nhất của Bên B.
4.3. Các tài sản do Bên nào đầu tư thuộc sở hữu của bên đó, khi thanh lý hợp đồng, bên sở hữu được quyền quyết định tài sản của mình.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
5.1.  Cam kết kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
5.2 Có trách nhiệm cùng xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh thương hiệu trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.
5.3 Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, điều động nhân sự tại cửa hàng (Trừ vị trí đầu bếp). Lên kế hoạch Trả lương và các chế độ khác cho nhân viên.
5.4. Trực tiếp quản lý và chủ động sử dụng các nguồn thu của của hàng, có trách nhiệm với những mất mát (nếu có).
5.6. Được hưởng 50% lợi nhuận của cửa hàng theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này. 
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B
6.1 Cử đầu bếp, phụ bếp có chất lượng để đảm bảo đồ ăn được làm ra có chất lượng đúng chuẩn như đang thực hiện tại ., đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
6.2 Triệt để tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm của pháp luật trong quá trình sản xuất, chịu mọi trách nhiệm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm của địa điểm kinh doanh.
6.3. Thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký kinh doanh cũng như xin các giấy phép để hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh theo quy định.
6.4 Được hưởng 50% lợi nhuận của cửa hàng theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
6.5 Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng đầu bếp theo, đào tạo đầu bếp, điều động đầu bếp làm việc tại cửa hàng.
6.6. Có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà hàng và chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra thiệt hại, thất thoát do lỗi của Bên B.
Điều 7. Quyền sở hữu trí tuệ
Các bên theo đây nhất trí nội dung về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ và có liên quan tới hoạt động hợp tác kinh doanh của hai bên như sau:
Bên B có nghĩa vụ tự đặt tên và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo qui định của pháp luật cho nhà hàng, nhãn hiệu, công thức kinh doanh của nhà hàng được đề cập trong hợp đồng này, sau khi Hai bên dừng quan hệ hợp tác, quyền sử dụng và sỡ nhãn hiệu, công thức kinh doanh của nhà hàng thuộc sở hữu chung của Hai bên.
Điều 8. Đơn phương chấm dứt Hợp đồng
Ngoài những trường hợp đơn phương chấm dứt và thanh lý hợp đồng này, hai bên cam kết không đơn phương chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp. Nếu một trong hai bên tự ý chấm dứt Hợp đồng khi chưa được sự đồng ý của bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại. Thiệt hại được tính là chi phí đã bỏ ra để đầu tư vào cửa hàng do hai bên ký kết Hợp đồng hợp tác này.
Điều 9. Chấm dứt và thanh lý hợp đồng
9.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc trong trường hợp Hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
9.2. Hợp đồng được chấm dứt trong trường hợp bất khả kháng
Trường hợp bất khả kháng trong Hợp đồng được hiểu là:
9.2.1. Phải thi hành quyết định hoặc các quyết định theo đúng pháp luật của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền;
9.2.2. Do chiến tranh, thiên tai, dịch bệnhkhiến hoạt động hợp tác kinh doanh không thể tiếp tục.
9.2.3. Vì một lý do nào đó ngoài ý kiến chủ quan của hai bên, chủ nhà tại địa chỉ số 1 Cầu Giấy thu hồi lại nhà, địa chỉ kinh doanh không thuộc quyền sử dụng của hai Bên.
9.3. Nếu việc cửa hàng ngừng hoạt động do lỗi của một trong hai bên, lỗi của bên nào, bên đó chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho bên còn lại. Trường hợp cơ sở kinh doanh bị giải tỏa và được bồi thường, Bên A sẽ được hoàn trả cho phần xây dựng các địa điểm. 
9.4  Thanh lý hợp đồng
Khi chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp bất khả kháng, hợp đồng hết thời hạn, hay theo thoả thuận của Hai bên, Hai bên sẽ thanh lý hợp đồng, các tài sản do Bên nào đầu tư bên đó là chủ sở hữu và chịu trách nhiệm.
Điều 10. Điều khoản chung          
10.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
10.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Trong quá trình  thực hiện hợp đồng nếu bên nào  có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia chậm nhất là 03 (ba) ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.
10.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh.
Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.
10.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.
Hợp đồng này gồm 05 (năm) trang không thể tách rời nhau, được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bên A
 Bên B

File đính kèm:

  • docxhop_dong_hop_tac_kinh_doanh_mo_nha_hang.docx
Hợp đồng liên quan