Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán monpay

pdf11 trang | Chia sẻ: tienhuytran22 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán monpay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
* * * 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY 
Số: ....../2018/HĐ/MONPAY -.... 
Căn cứ: 
- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015; 
- Luật Các Tổ Chức Tín Dụng số 47/2010/QH12 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 
2011; 
- Luật Giao dịch Điện tử số 51/2005/QH11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2006; 
- Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt 
và các văn bản sửa đổi, bổ sung; 
- Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về Giao dịch Điện tử trong hoạt động 
ngân hàng; 
- Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy 
định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và 
Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 
- Thông tư số 30/2016/TT-NHNN ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và 
dịch vụ trung gian thanh toán, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2016. 
- Các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam; 
- Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 47/GP-NHNN ngày 03/08/2017 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
- Nguyện vọng và nhu cầu hợp tác và của các Bên; 
Hôm nay, ngày  tháng  năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần People Care, chúng tôi gồm: 
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN PEOPLE CARE 
Người đại diện : Nguyễn Thái Bảo 
Chức vụ : Tổng Giám đốc 
Địa chỉ : Số 9, ngõ 29 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại : 024 667 13579 Email: info@monpay.vn 
Mã số thuế : 0107537799 
Tài khoản : 114704070000418 
Tại Ngân hàng : TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh, PGD Trung Yên 
BÊN B: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ / DOANH NGHIỆP 
Người đại diện : 
Chức vụ : 
Địa chỉ : 
Điện thoại : Email: 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 2 
Mã số thuế : 
(Theo Giấy ủy quyền số ..ký ngày  bởi Người đại diện theo pháp luật) 
Bên A, Bên B dưới đây sẽ được gọi chung là “hai Bên” hoặc “các Bên”. 
Sau khi xem xét và thảo luận hai Bên đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay 
(sau đây gọi là “Hợp Đồng”) với các điều kiện, điều khoản sau: 
Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ 
Trong Hợp đồng này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1.1. Monpay là dịch vụ trung gian thanh toán ví điện tử được cung cấp bởi Công ty cổ phần People Care; 
1.2. Dịch vụ Ví điện tử Monpay là dịch vụ trung gian thanh toán của Công ty cổ phần People Care cung 
cấp cho khách hàng gồm một tài khoản điện tử định danh do Công ty cổ phần People Care tạo lập trên 
vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính...), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ 
được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của 
khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của Công ty cổ phần People Care theo tỷ 
lệ 1:1 và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; 
1.3. Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) được hiểu là Bên B: là tổ chức, cá nhân cung ứng hàng 
hóa, dịch vụ chấp nhận Monpay làm phương tiện thanh toán; 
1.4. QR Code là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi máy đọc mã vạch hay điện thoại di động 
có phần mềm đọc mã vạch; 
1.5. Khách hàng là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Ví điện tử Monpay để thanh toán hàng hóa, dịch vụ 
tại Bên B; 
1.6. Monpay Tag (MonTag) là loại thẻ từ sử dụng công nghệ NFC, được kết nối với tài khoản Ví điện tử 
Monpay của Khách hàng nhằm cung cấp thêm tính năng sử dụng Ví điện tử Monpay mà không cần 
mang theo điện thoại; 
1.7. Giao dịch thanh toán Monpay là giao dịch sử dụng dịch vụ thanh toán Monpay của Khách hàng để 
thanh toán tiền hàng hóa/dịch vụ được cung ứng bởi Bên B; 
1.8. Monpay POS (MonPOS) là thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử được phát triển bởi Công ty cổ phần 
People Care. MonPOS đọc được mã QR Code, vân tay và Monpay Tag (MonTag); 
1.9. Tra soát là việc Bên A yêu cầu cung cấp bản gốc hoặc bản sao hợp lệ của Hóa đơn thanh toán, Hóa 
đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ và chứng từ khác theo yêu cầu của Bên A để kiểm tra tính xác thực của 
các Giao dịch thanh toán MonPay đã thực hiện; 
1.10. Truy đòi là việc Bên A thu hồi một phần hoặc toàn bộ khoản tiền đã thanh toán tạm ứng cho Khách hàng, 
Bên B và các khoản chi phí phát sinh (nếu có); 
1.11. Giao dịch gian lận, giả mạo là giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ qua Monpay mà không được sự 
cho phép của Khách hàng. Việc xác định giao dịch gian lận, giả mạo dựa trên các thông tin tra soát 
khiếu nại của Khách hàng, Bên B hoặc dựa trên các báo cáo giả mạo hoặc dựa trên kết luận điều tra, 
xác minh của cơ quan chức năng; 
1.12. Phí là mức phí Bên B phải thanh toán cho Monpay theo quy định tại Điều 6 của bản Hợp đồng này khi 
Bên B trở thành thành viên thuộc hệ thống chấp nhận thanh toán của Monpay; 
1.13. Biểu tượng là nhãn hiệu thương mại, biển quảng cáo, logo Monpay, Monpay Tag, Monpay POS và 
các ấn phẩm khác do Monpay phát hành quy định theo từng thời kỳ. 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 3 
Điều 2. Nội dung hợp đồng 
Bên A cung cấp Dịch vụ ví điện tử Monpay cho Bên B để thực hiện việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ do 
Bên B cung ứng cho Khách hàng. 
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A 
Quyền của Bên A 
3.1 Được Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này; 
3.2 Yêu cầu Bên B không thu thêm các loại phí khác đối với Khách hàng khi thanh toán qua Monpay; 
Trường hợp Bên B không tuân thủ cam kết, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi 
thường thiệt hại cho Khách hàng; 
3.3 Không phải trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của Bên B cho mục đích thể 
hiện địa điểm kinh doanh chấp nhận Giao dịch thanh toán Monpay. 
Nghĩa vụ của Bên A 
3.4 Thanh toán cho Bên B giá trị Giao dịch thanh toán MonPay sau khi trừ đi mức phí theo quy định tại 
Điều 6 của Hợp Đồng và các khoản trừ khác (nếu có); 
3.5 Xuất hóa đơn tài chính, hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lệ cho Bên B theo đúng thông tin Bên 
B đã đăng ký tại Hợp đồng; Ngày ghi nhận doanh thu là ngày mà hai Bên cùng xác nhận giao dịch 
Monpay thành công; 
3.6 Hỗ trợ và giải thích cho Bên B về kỹ thuật cũng như các hướng dẫn, quy định về sử dụng Dịch vụ ví 
điện tử Monpay; 
3.7 Thông báo cho Bên B biết về toàn bộ việc thay đổi liên quan đến Dịch vụ ví điện tử Monpay, về bất kỳ 
sự cố phát sinh nào liên quan đến hệ thống thanh toán và phối hợp với Bên B để xử lý sự cố nhanh 
chóng; 
3.8 Cung cấp các trang thiết bị cần thiết theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng cho Bên B để thực hiện 
việc sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay; 
3.9 Cam kết Dịch vụ ví điện tử Monpay và các sản phẩm, dịch vụ đi kèm do Bên A phát triển và thuộc 
quyền sở hữu hợp pháp của Bên A; 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 
Quyền của Bên B 
4.1 Được nhận số tiền tương ứng với giá trị Giao dịch thanh toán MonPay trừ đi mức phí theo quy định tại 
Điều 6 Hợp Đồng này và các khoản trừ khác (nếu có); 
4.2 Được Bên A cung cấp đầy đủ các trang thiết bị như quy định tại Điều 5 Hợp đồng để Bên B sử dụng 
Dịch vụ ví điện tử Monpay; 
4.3 Được Bên A hỗ trợ, hướng dẫn và giải thích quy trình sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay; 
4.4 Được thông báo về các thay đổi hay sự cố phát sinh nào liên quan đến Dịch vụ ví điện tử Monpay. 
Nghĩa vụ của Bên B 
4.5 Bên B cam kết thanh toán cho Bên A đầy đủ và đúng hạn khoản phí sử dụng Dịch vụ Ví điện tử Monpay 
theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng; 
4.6 Bên B cam kết rằng tất cả các địa điểm kinh doanh của Bên B sẽ chấp nhận tất cả các Giao dịch thanh 
toán MonPay có giá trị và còn hiệu lực, đáp ứng được các Điều kiện và Điều khoản như quy định trong 
Hợp đồng này; 
4.7 Bên B cam kết chỉ sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay cho mục đích mua bán, thanh toán hàng hóa, 
dịch vụ do Bên B cung cấp cho Khách hàng; Không sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay để ứng tiền 
mặt cho Khách hàng, thanh toán nợ không phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Khách 
hàng với Bên B, và không thực hiện thanh toán Giao dịch thanh toán MonPay hộ cho đơn vị khác; 
không thực hiện hoạt động nhận tiền, chuyển tiền và chi trả tiền mặt thông qua Monpay không đúng 
với quy định của pháp luật; 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 4 
4.8 Bên B cam kết không quảng cáo, chào hàng hoặc giới thiệu bất kỳ hình thức thanh toán khác nhằm 
khuyến khích Khách hàng thay đổi hình thức thanh toán bằng Monpay sang hình thức thanh toán khác; 
4.9 Không yêu cầu Khách hàng thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào để sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay; 
Không phân biệt đối xử đối với Khách hàng bằng cách áp dụng mức giá hàng hóa, dịch vụ cao hơn 
hoặc áp dụng các chính sách kém ưu đãi hơn như là chính sách giảm giá, khuyến mại hoặc bảo hành; 
4.10 Thực hiện các bước kiểm tra Giao dịch thanh toán MonPay theo đúng hướng dẫn và quy định của Bên 
A; Kiểm tra lại số tiền Khách hàng thanh toán xem đã được ghi nhận thành công chưa; Liên hệ với Bên 
A và tiến hành các bước theo hướng dẫn của Bên A ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ giao dịch gian lận, 
giả mạo, hay thiết bị chấp nhận thanh toán gặp sự cố; 
4.11 Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm soát các giao dịch Monpay của Bên B nhằm tuân thủ các quy định 
của pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế; 
4.12 Bên B có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn thanh toán phục vụ cho việc đối chiếu tra soát khi có yêu cầu 
của Bên A, bao gồm các hóa đơn Giao dịch thanh toán MonPay và các hóa đơn, chứng từ mua bán liên 
quan; Nếu Bên B không cung cấp các hóa đơn thanh toán tới Bên A trong vòng 07 ngày làm việc kể từ 
khi nhận được yêu cầu xuất trình hóa đơn thanh toán của Bên A, Bên B cam kết để Bên A thực hiện 
quyền truy đòi đầy đủ số tiền đã tạm ứng cho Bên B liên quan đến giao dịch tranh chấp và các chi phí 
phát sinh; 
4.13 Đồng ý cho Bên A sử dụng hình ảnh và nhãn hiệu của Bên B (các bài viết, hình ảnh này sẽ được Bên 
A gửi cho Bên B xem trước và chỉnh sửa) cho mục đích quảng cáo; 
4.14 Bảo quản, giữ gìn trang thiết bị do Bên A cung cấp; 
4.15 Phối hợp với ngân hàng và Bên A trong việc giải quyết các khiếu nại của Khách hàng. 
Điều 5. Quy định về trang thiết bị 
5.1 Trang thiết bị là: Biểu tượng, máy Monpay POS, thẻ Monpay Tag và tất cả các thiết bị, tài liệu do Bên 
A cung cấp cho Bên B cho đến khi có thông báo chấm dứt của Bên A hoặc khi Hợp đồng hết hiệu lực; 
5.2 Bên B cam kết không sử dụng các trang thiết bị cho những mục đích khác với nội dung quy định tại 
Hợp đồng này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A; 
5.3 Bên B cam kết bảo quản, giữ gìn các trang thiết bị do Bên A cung cấp theo biên bản bàn giao; Bên B 
không được tự ý cài đặt thêm và tháo dỡ, chỉnh sửa các trang thiết bị; Khi có dấu hiệu bất thường trong 
quá trình sử dụng, Bên B phải báo ngay cho Bên A để kịp thời khắc phục; Nếu các trang thiết bị bị 
hỏng, bị mất do sự bất cẩn, Bên B cam kết sẽ bồi thường theo quy định của Bên A; 
5.4 Bên B hiểu rằng các trang thiết bị là tài sản của Bên A. Bên B không được phép cho bất cứ bên thứ ba 
nào khác sử dụng khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A; 
5.5 Khi Hợp đồng này chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, Bên B cam kết hoàn trả các trang thiết bị cho Bên A 
trong điều kiện hoạt động tốt. Nếu các trang thiết bị bị hỏng, bị mất do lỗi hoặc do sự cố bất cẩn của 
Bên B, Bên B cam kết sẽ bồi thường theo quy định của Bên A. 
Điều 6. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán Monpay 
6.1 Bên A được nhận một khoản phí tương ứng với % trên tổng giá trị Giao dịch thanh toán Monpay tại 
Bên B. Mức phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật; 
6.2 Bên A có quyền thay đổi mức phí áp dụng cho Monpay vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ gửi thông báo 
tới Bên B trước khi mức phí mới được áp dụng; 
6.3 Các Bên sẽ tự thanh toán khoản phí nhận/rút tiền do ngân hàng của các Bên thu (nếu có); 
6.4 Bên B tự chịu trách nhiệm đối với mọi khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp đối với doanh thu, lợi nhuận 
của Bên B; 
6.5 Bên B cung cấp tài khoản ngân hàng để Bên A thực hiện việc thanh toán tạm ứng giá trị của các Hóa 
đơn thanh toán hợp lệ sau khi trừ đi khoản phí như quy định tại Điều 6.1 của Hợp đồng: 
- Số tài khoản: 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 5 
- Tên chủ tài khoản: 
- Tạị ngân hàng: 
Điều 7. Cam kết thực hiện 
7.1 Bên A có quyền đề nghị phong tỏa tài khoản của Bên B, từ chối thanh toán hoặc truy đòi một phần 
hoặc toàn bộ các khoản đã tạm ứng cho các giao dịch được thực hiện tại các điểm kinh doanh của Bên 
B trong các trường hợp sau: 
- Giao dịch thanh toán Monpay có hóa đơn thanh toán không hợp lệ, các hóa đơn thanh toán không 
đáp ứng được đầy đủ các quy định của Bên A; 
- Bên B không thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định của Hợp đồng và các quy định khác của 
Bên A; 
- Bên A đã từ chối yêu cầu cấp phép nhưng Bên B vẫn chấp nhận thanh toán Giao dịch thanh toán 
MonPay; 
- Giao dịch liên quan đến khiếu nại, tra soát của Khách hàng mà Bên A không thể đòi tiền được do 
Bên B không chứng minh được đầy đủ bằng chứng là Bên B đã cung cấp hàng hóa dịch vụ cho 
Khách hàng; 
- Khách hàng từ chối hàng hóa, dịch vụ và giao dịch không được thực hiện theo đúng thỏa thuận của 
Khách hàng với Bên A; 
- Giao dịch liên quan đến giả mạo và/hoặc có nghi ngờ giả mạo, gian lận; 
- Do lỗi của hệ thống kỹ thuật hoặc các lý do khác ngoài khả năng kiểm soát của Bên A; 
7.2 Bên B cam kết trực tiếp thương lượng, giải quyết với Khách hàng các yêu cầu đổi trả, tra soát, khiếu 
nại có liên quan đến chất lượng, quy cách hàng hóa, dịch vụ do Bên B cung cấp. Trong trường hợp 
Khách hàng từ chối thanh toán một phần hoặc toàn bộ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ cho Bên A 
do những khiếu nại chưa được giải quyết, Bên B cam kết để Bên A thực hiện quyền truy đòi một phần 
hoặc toàn bộ số tiền mà Bên A đã thanh toán tạm ứng cho Bên B và các chi phí phát sinh (nếu có) theo 
quy định tại Điều 7.3 Hợp đồng này; 
7.3 Bên B cam kết về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà Bên B cung cấp cho Khách 
hàng; Bên B tự chịu trách nhiệm trước mọi sự kiện pháp lý đối với hoạt động kinh doanh của Bên B 
và bảo đảm rằng Bên A không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào; 
7.4 Quyền truy đòi được hiểu là việc Bên A có toàn quyền thu hồi toàn bộ hoặc một phần khoản tiền đã 
thanh toán tạm ứng cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này và các chi phí phát sinh (nếu có) bằng 
cách ghi nợ tài khoản Bên B mở tại các Ngân hàng hoặc trừ vào lần thanh toán tạm ứng kế tiếp cho 
Bên B. Trong trường hợp tài khoản của Bên B không đủ, Bên A thông báo trùy đòi Bên B, Bên B phải 
thực hiện việc hoàn trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản của Bên A trong vòng 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được thông báo truy đòi. Quyền truy đòi đầy đủ của Bên A giữ nguyên giá 
trị ngay cả khi Hợp đồng này chấm dứt; 
7.5 Bên B phải thông báo cho Bên A bằng văn bản ngay khi có bất cứ thay đổi nào liên quan đến thông tin 
Bên B đã đăng ký với Bên A như: số tài khoản, địa chỉ, người có thẩm quyền, chủng loại hàng hóa, 
dịch vụ Bên B cung cấp và việc chấm dứt hoạt động của Bên B hoặc bất kỳ một đơn vị trực thuộc nào 
của Bên B; 
7.6 Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A ngay khi Bên B ngưng chấp nhận thanh toán Monpay 
và/hoặc Bên B ngưng hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp này, Bên A sẽ có quyền thông báo việc 
này với các tổ chức tín dụng, Khách hàng, và/hoặc các bên liên quan; 
7.7 Bên B không được chuyển giao các quyền của mình theo Hợp đồng này cho một bên khác mà không 
có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A; 
7.8 Việc ngừng chấp nhận thanh toán Monpay của Bên B sẽ không đồng nghĩa với việc chấm dứt các nghĩa 
vụ mà các Bên theo Hợp đồng này chưa thực hiện. Các Bên sẽ vẫn chịu sự điều chỉnh của các Điều 
kiện và Điều khoản quy định trong Hợp đồng này cho tới khi các Bên hoàn tất các nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình. 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 6 
Điều 8. Sở hữu trí tuệ 
8.1 Tài sản trí tuệ bao gồm nhãn hiệu Monpay, Monpay Tag, Monpay POS, biển quảng cáo, các ấn phẩm 
khác do Monpay phát hành, quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm ứng dụng Monpay, tên 
miền Monpay.vn, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh liên quan đến Monpay đều thuộc 
quyền sở hữu của Bên A; 
8.2 Bên B chỉ được phép sử dụng các tài sản trí tuệ theo đúng quy cách mà Bên A đề ra trong thời hạn Hợp 
đồng. Ngoài ra, Bên B phải tôn trọng, bảo đảm và bảo mật Tài sản trí tuệ của Bên A trong thời hạn của 
Hợp đồng này cũng như tại mọi thời điểm trong tương lai. 
Điều 9. Điều khoản bảo mật 
9.1 Bên B cam kết rằng tất cả các thông tin Khách hàng thanh toán Monpay là những thông tin mật và 
mang tính chất tài sản của Bên A và Khách hàng. Bên B cam kết bảo mật các thông tin này trong quá 
trình thực hiện nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng cao nhất, không sử dụng thông tin cho lợi ích riêng 
của mình và để lộ thông tin cho bên thứ ba nào khác trừ khi có sự đồng ý của Bên A và/hoặc theo yêu 
cầu của pháp luật; 
9.2 Bên B cam kết không bán, mua, cung cấp hoặc trao đổi thông tin về Khách hàng và các thông tin khác 
trên Giao dịch thanh toán MonPay cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của Bên A hoặc theo 
quy định của pháp luật; 
9.3 Bên B cho phép Bên A cung cấp tên và địa chỉ của các địa điểm kinh doanh khác nhau của Bên B trên 
các tờ hướng dẫn giới thiệu và những tài liệu khác của Bên A có liên quan đến dịch vụ thanh toán 
Monpay; 
9.4 Khi Bên A xét thấy hợp lý và/hoặc như là sự đề phòng trước các giao dịch gian lận, giả mạo, Bên B 
cam kết để Bên A tiết lộ các các bên liên quan khác thông tin về Bên B mà không yêu cầu bất cứ sự 
bồi thường hoặc đền bù thiệt hại nào từ Bên A do việc tiết lộ thông tin nói trên; 
9.5 Bên B cam kết tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin do Bên A đưa ra và chịu trách nhiệm với các 
tổn thất xảy ra do việc để lộ, mất cắp thông tin dữ liệu thanh toán Monpay phát sinh tại đơn vị; 
9.6 Hai Bên cam kết và đảm bảo rằng Hợp Đồng này được ký bởi Đại diện pháp lý của mình hoặc người 
được Đại diện pháp lý ủy quyền hợp lệ và có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với mỗi Bên. 
Điều 10. Sự kiện bất khả kháng 
Các Bên sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện muộn, không thực hiện một phần hoặc toàn bộ 
nghĩa vụ Hợp đồng trong các trường hợp sau: 
10.1 Các hiện tượng tự nhiên bao gồm thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, 
động đất, sấm sét; 
10.2 Các hiện tượng xã hội như chiến tranh, hành động xâm lược, khủng bố, bạo loạn, nội chiến, đảo chính, 
cấm vận, thay đổi chính sách của chính phủ. 
Điều 11: Bồi thường Hợp đồng 
11.1 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu Bên nào vi phạm một trong những điều khoản đã thỏa thuận 
tại Hợp đồng mà không phải do những nguyên nhân bất khả kháng quy định tại Điều 10 của Hợp đồng 
thì sẽ phải chịu phạt vi phạm Hợp đồng với mức phạt tối đa bằng 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng 
bị vi phạm; 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 7 
11.2 Việc thực hiện quyền chấm dứt Hợp đồng sẽ không ảnh hưởng đến yêu cầu bồi thường thiệt hại quy 
định trên. 
Điều 12. Giải quyết tranh chấp 
Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các Bên cam kết sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác, thượng lượng, cùng 
nhau bàn bạc thỏa thuận đưa ra phương án giải quyết để các Bên cùng có lợi. Nếu tranh chấp không thể giải 
quyết bằng thương lượng, hòa giải, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh tranh chấp 
thì sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Nơi giải quyết tranh chấp tại Hà Nội. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp bằng 
tiếng Việt. Phán quyết của Trọng tài là phán quyết có giá trị bắt buộc, các Bên phải tự nguyện tuân thủ. Bên 
có được phán quyết bất lợi hơn so với Bên còn lại sẽ phải gánh chịu 100% phí trọng tài và các chi phí trả cho 
luật sư bởi Bên có được phán quyết có lợi hơn. 
Điều 13. Điều khoản thi hành 
13.1 Hợp đồng này có thời hạn 05 năm kể từ ngày ký. Sau thời hạn trên, nếu các bên không có bất kỳ thông 
báo nào bằng văn bản thì hợp đồng này mặc nhiên được gia hạn mỗi kỳ 05 năm tiếp theo; 
13.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào sẽ được các bên thỏa thuận và 
thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng. Các Bên có thể chấm dứt Hợp đồng sau 90 ngày kể từ khi có thông 
báo bằng văn bản cho bên còn lại. Nếu Bên B vi phạm một hoặc nhiều hơn các Điều khoản và Điều 
kiện quy định tại Hợp đồng này, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không cần báo 
trước cho Bên B; 
13.3 Việc chấm dứt Hợp đồng vì bất kỳ lý do nào sẽ không có nghĩa là chấm dứt các nghĩa vụ mà các Bên 
chưa hoàn thành theo quy định của Hợp đồng này: 
- Thực hiện thanh toán tất cả các khoản nợ theo quy định tại Hợp đồng này; 
- Giải quyết các tranh chấp khiếu nại phát sinh liên quan đến các Giao dịch thanh toán MonPay được 
thực hiện bởi Bên B; 
- Hoàn trả cho Bên A toàn bộ máy móc thiết bị, mẫu hóa đơn, bảng biểu đã được Bên A cung cấp; 
13.4 Các Bên xác nhận đã đọc, hiểu các Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng cũng như các quy định tại 
các văn bản, thông báo, tài liệu liên quan khác mà Bên A đã gửi; 
13.5 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký, gồm 07 (bảy) trang và 03 (ba) phụ lục được lập thành 02 bản 
bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. 
ĐẠI DIỆN BÊN A 
NGUYỄN THÁI BẢO 
Chức vụ: Tổng Giám Đốc 
ĐẠI DIỆN BÊN B 
Chức vụ: 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 8 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY PHỤ LỤC 01 
PHỤ LỤC 01 
(Phụ Lục này là phần bắt buộc và không thể tách rời của Hợp Đồng số: 
....../2018/HĐ/MONPAY -.... ký ngày / /2018) 
1. Thanh toán thông qua MonPay tags 
2. Thanh toán qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại (MonPay App) 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY PHỤ LỤC 03 
PHỤ LỤC 02 
(Phụ Lục này là phần bắt buộc và không thể tách rời của Hợp Đồng số: 
....../2018/HĐ/MONPAY -.... ký ngày / /2018) 
Kèm theo Hợp đồng là Giấy Ủy quyền số:..ngày...tháng.năm.. của 
Công ty 
Cho Ông/Bà: ..................................................là đại diện quản lý 
Tài khoản Ví Monpay Số: S 
- Bên B xác nhận Bên A đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng của đơn vị trung gian thanh toán ví điện tử 
và đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng; 
- Bên B xác nhận tài khoản ví Monpay số S được quản lý và sử dụng bởi Bên B và/hoặc người 
được Bên B ủy quyền; Bên B/người được Bên B ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 
luật về việc quản lý và sử dụng tài khoản ví nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và các quy định 
của công ty mình; 
- Bên B cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của người được ủy quyền mà Bên B đăng ký tại Phụ lục 
02 theo quy định của pháp luật và của công ty mình. 
- Bên B chịu trách nhiệm và thực hiện kiểm soát các giao dịch trong tài khoản Ví trên nhằm đảm bảo phòng 
tránh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế đồng thời chịu mọi nghĩa vụ về thuế, 
phí, đối với khoản tiền trong Ví này. 
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY TRANG 11 
PHỤ LỤC 03 
(Phụ Lục này là phần bắt buộc và không thể tách rời của Hợp Đồng số: 
....../2018/HĐ/MONPAY -.... ký ngày / /2018) 
Danh sách các địa điểm chấp nhận thanh toán: 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ............................................

File đính kèm:

  • pdfhop_dong_cung_cap_dich_vu_thanh_toan_monpay.pdf
Hợp đồng liên quan