Hợp đồng hợp tác khai thác cho thuê

pdf17 trang | Chia sẻ: tienhuytran22 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng hợp tác khai thác cho thuê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
****** 
HỢP ĐỒNG 
HỢP TÁC KHAI THÁC CHO THUÊ 
(Hợp đồng số ........................ Ký ngày 
// ........ ) Giữa 
Bên Sở hữu Biệt thự (sau đây gọi tắt là Bên A) 
Họ tên (Ông/Bà) :.. 
Số CMND/Căn cước : cấp ngày // tại .. 
Sinh ngày ://. 
Mã số thuế cá nhận : 
Địa chỉ thường trú : 
Địa chỉ liên hệ : 
Số điện thoại liên lạc : ... 
Email : 
Và 
Bên Khai thác cho thuê (sau đây gọi tắt là Bên B ) 
CÔNG TY CỔ PHẦN ABC 
Giấy phép kinh doanh : Số 3xxxxxxx do Sở Kế hoạch và Đầu Tư . cấp ngày /././. Mã số thuế
 3xxxxxxxxx 
Trụ sở tại địa chỉ : .. 
Văn phòng đại diện : .. 
Số điện thoại liên hệ : .. 
Email : z.. 
Đại diện bởi : Ông .., Chức vụ : Giám đốc 
2 
NỘI DUNG 
ĐIỀU I – ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI TỪ NGỮ ............................................................................ 4 
ĐIỀU II – VÂN HÀNH KHAI THÁC DỊCH VỤ LƯU TRÚ ............................................................. 6 
ĐIỀU III - THỜI GIAN VÀ GIAO - NHẬN CĂN BIỆT THỰ ......................................................... 7 
1. Thời hạn hợp đồng ...................................................................................................................... 7 
2. Thời gian ở của khách ................................................................................................................ 7 
3. Thời gian đưa vào khai thác ...................................................................................................... 7 
4. Thời gian thuê thực tế ................................................................................................................ 8 
5. Thời gian trống - không khai thác thuê .................................................................................... 8 
ĐIỀU IV – KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN ........................................... 8 
1. Chi phí ......................................................................................................................................... 8 
2. Lợi nhuận .................................................................................................................................... 9 
3. Phân chia lợi nhuận .................................................................................................................... 9 
ĐIỀU V – QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A ............................................................ 10 
1. Quyền lợi của Bên A ................................................................................................................. 10 
2. Trách nhiệm của Bên A ............................................................................................................ 10 
ĐIỀU VI – QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B ........................................................... 11 
1. Quyền lợi của Bên B ................................................................................................................. 11 
2. Trách nhiệm của Bên B ............................................................................................................ 11 
ĐIỀU VII – AN NINH - AN TOÀN VÀ BẢO TRÌ – SỬA CHỮA ................................................... 12 
1. An ninh – An toàn ..................................................................................................................... 12 
2. Bảo trì – Bảo dưỡng – Sửa chữa – Cải Tạo ............................................................................ 12 
3. Bảo hiểm .................................................................................................................................... 12 
ĐIỀU VIII – PHẠT VI PHẠM ............................................................................................................ 13 
ĐIỀU IX – TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHẢNG .............................................................................. 13 
ĐIỀU X – CHUYỂN NHƯỢNG VÀ/HOẶC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ........................................ 14 
1. Chuyển nhượng ......................................................................................................................... 14 
2. Chấm dứt hợp đồng .................................................................................................................. 14 
ĐIỀU XI - BẢO MẬT THÔNG TIN ................................................................................................... 14 
3 
ĐIỀU XII THÔNG BÁO – LIÊN LẠC – ĐẠI DIỆN HOẶC ỦY QUYỀN ..................................... 15 
ĐIỀU XIII – CÁC THỎA THUẬN KHÁC ........................................................................................ 15 
ĐIỀU XIV – CAM KẾT CHUNG ....................................................................................................... 15 
PHỤ LỤC I ............................................................................................................................................ 17 
PHỤ LỤC II ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
4 
Căn cứ vào: 
- Hợp đồng mua bán biệt thự số .. được ký kết ngày .giữa Công ty cổ phần ABC và Ông/bà .. 
- Luật Dân sự 2015. 
- Luật Kinh doanh Bất động sản 2014. 
- Luật Nhà ở 2014. 
- Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành luật 
- Và các văn bản luật có liên quan khác như về du lịch, khách sạn 
Xét rằng: 
Theo Hợp đồng mua bán số .; Bên A là người sẽ sở hữu căn biệt thự số tại dự án địa chỉ .; Bên B là Chủ đầu tư Khu Biệt 
thự VINPER, Khu Du lịch nghỉ dưỡng VINPER (sau đây gọi tắt là Khu Du lịch VINPER) và sẽ vận hành kinh doanh khu du lịch 
VINPER 
Bên A có nhu cầu khai thác dịch vụ lưu trú đối với căn biệt thự số.. tại Khu Biệt thự VINPER. 
Bên B là Chủ đầu tư hợp pháp, có năng lực và điều kiện dưới các hình thức và phương tiện khác nhau để vận hành khai thác kinh 
doanh Khu du lịch nghỉ dưỡng VINPER (sau đây gọi tắt là KDL). 
Bên B có kế hoạch triển khai chương trình khai thác cho thuê .Theo đó Bên A sẽ giao Căn Biệt thự của mình cho Bên B để tham gia 
chương trình và thu nhập từ tiền cho thuê sau khi trừ đi các chi phí sẽ được phân chia theo tỉ lệ thống nhất giữa hai bên. 
Hai Bên đồng ý rằng, Bên A sẽ giao căn biệt thự số cho Bên B đưa vào chương trình khai thác dịch vụ lưu trú theo nội dung và điều 
khoản hợp đồng sau đây: 
ĐIỀU I – ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI TỪ NGỮ 
- Bên Sở hữu biệt thự 
(Còn gọi là Bên A) 
- Bên Khai thác 
(Còn gọi là Bên B) 
Là ông/bà . 
đứng tên mua trên Hợp đồng mua bán và chủ quyền Căn Biệt 
thự sau này 
Là Công ty Cổ phần ABC hoặc Công ty con/chi nhánh hoặc 
đơn vị liên doanh liên kết hoặc đơn vị độc lập do Công ty 
Hiệp Phú thuê để quản lý, vận hành, khai thác hoạt động du 
lịch tại KDL nghỉ dưỡng VINPER 
- Căn Biệt thự Là căn biệt thự số nêu trên trong hợp đồng mua bán và 
thuộc quyền sở hữu của Bên A bao gồm chứng nhận Quyền 
5 
- Chương trình khai thác 
cho thuê 
sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở sau này. 
Là chương trình mà Bên B đưa các căn Biệt thự vào cho thuê 
lưu trú qua đêm để sử dụng các dịch vụ và tiện ích của toàn 
bộ khu Du lịch. 
- Khách thuê Là khách cá nhân/đoàn/tập thể do Bên B bằng các hình thức 
hợp pháp khác nhau tìm kiếm và thống nhất thỏa thuận ký kết 
việc thuê nghỉ lại qua đêm tại Căn Biệt thự 
- Khách thuê của Bên A Là khách do Bên A đưa tới, giới thiệu bao gồm cả người 
trong gia đình. 
- Khu vực chung và tiện 
ích chung 
Là khu vực và các tiện ích bao gồm cả trang thiết bị, hệ thống 
kỹ thuật trong khu Biệt thự. 
- Khu Du lịch Là toàn bộ dự án VINPER bao gồm các dịch vụ vui chơi giải trí 
do Công ty ABC đầu tư xây dựng và kinh doanh, khu này 
không bao gồm khu Biệt thự VINPER mà các căn biệt thự 
được sở hữu bởi khách mua khác nhau. 
- Giá thuê Là giá thuê do Bên B đưa ra và có thể điều chỉnh tùy theo tình 
hình thực tế hoặc chiến lược kinh doanh của Bên B. 
- Doanh thu từ hoạt động 
cho thuê 
- Doanh thu từ hoạt động 
khác 
Được tính bằng cách lấy tổng số ngày Căn Biệt thự cho thuê 
được trong năm nhân với giá thuê do Bên B xác định/thương 
lượng. 
Là doanh thu từ các hoạt động không thuộc hoạt động cho 
thuê căn biệt thự, doanh thu khác đến từ các hoạt động kinh 
doanh của Bên B trong Khu du lịch như ăn uống, dọn phòng, 
nấu bếp, tiền thưởng tip của khách Doanh thu này không 
nằm trong khoản tính phân chia lợi nhuận giữa Bên A và Bên 
B . 
- Chi phí căn biệt thự Là các chi phí nói chung trong suốt quá trình vận hành khai 
thác, bao gồm như Hóa đơn điện nước, Hóa đơn truyền hình 
cáp, internet, chi phí sửa chữa do bên A thanh toán 
- Chi phí vận hành khai 
thác 
Là các chi phí liên quan đến việc vận hành khai thác cho thuê, 
quản lý như: nhân sự, vệ sinh, cảnh quan, kỹ thuật, hành 
chính, văn phòng phẩm, tiếp thị, hoa hồng môi giới, 
6 
thuế/phí/lệ phí liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quy 
định của Nhà nước nhưng không bao gồm thuế Thu nhập cá 
nhân hoặc thuế thu nhập Doanh nghiệp 
- Lợi nhuận ròng Là lợi nhuận được lấy tư doanh thu từ hoạt động cho thuê trừ 
đi các chi phí vận hành khai thác và chi phí khác. 
- Gói Bảo trì Trường hợp cần phải nâng cấp, cải tạo, thay thế (sau thời 
gian dài sử dụng và đã khấu hao) thì do Bên A thanh toán. 
- Bên thứ ba Không bao gồm bên do Bên khai thác ủy quyền, chỉ định, 
thuê để quản lý/vận hành khai thác khu du lịch. 
ĐIỀU II – VÂN HÀNH KHAI THÁC DỊCH VỤ LƯU TRÚ 
Bên A đồng ý giao cho Bên B làm đại diện độc quyền khai thác và quản lý cho thuê Căn biệt thự bao gồm: xác định giá thuê, tìm kiếm 
khách thuê, bố trí sắp đặt việc thuê, thanh toán thu chi liên quan và các công việc liên quan đến hoạt động khai thác cho thuê. 
Để tham gia chương trình khai thác cho thuê, Căn biệt thự phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí từ thiết kế, kiến trúc, trang trí, nội thất, đồ 
dùng vật dụng trong Căn biệt thự được để cập trong Phụ lục để đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng, tiêu chuẩn hoạt động của chương 
trình khai thác cho thuê. Việc mua sắm trang trí nôi thất phục vụ cho thuê phải đồng nhất theo tiêu chí Bên B đưa ra. Bên A không 
được phép tự ý sắp đặt theo ý riêng. Chi phí để hoàn thiện các tiêu chuẩn này do Bên A chịu trách nhiệm. 
Bên B có toàn quyền sử dụng Căn biệt thự trong bố trí, sắp xếp việc đặt phòng và thuê căn biệt thự để lưu trú qua đêm. 
Bên A không được quyền can thiệp vào công tác quản lý, điều hành, vận hành khai thác bao gồm: tuyển dụng sắp xếp công việc nhân 
sự, thiết lập giá cho thuê, thu chi tiền thuê, các công tác quản lý khác như vệ sinh, an ninh, cảnh quan, bảo trì bảo dưỡng 
Bên B có thể tự thành lập Ban Khai thác hoặc sử dụng công ty con/chi nhánh/cty liên doanh liên kết hoặc thuê một bên đối tác có kinh 
nghiệm, chuyên môn để quản lý vận hành khai thác. Trong trường hợp này là Công ty Cổ phần Cam Ly. 
Chi phí, doanh thu và phân chia lợi nhuận được mô tả chi tiết ở Điều IV dưới đây. 
Hai bên đồng ý rằng trong khoảng thời gian Khách thuê sử dụng và lưu trú qua đêm tại Căn biệt thự thì khách thuê có toàn quyền sử 
dụng và có trách nhiệm đối với Căn biệt thự bao gồm cả những đồ đạc vật dụng được cung cấp theo những thỏa thuận và hợp đồng mà 
Bên B đã thực hiện trong quá trình vận hành, quản lý khai thác Khu Du lịch. Trong khi khách thuê ở tại Căn biệt thự, Bên A không có 
quyền can thiệp vào việc sử dụng của khách thuê. 
7 
ĐIỀU III - THỜI GIAN VÀ GIAO - NHẬN CĂN BIỆT THỰ 
1. Thời hạn hợp đồng 
Hợp đồng này có thời hạn 05 năm và được bắt đầu từ khi Bên A bàn giao Căn biệt thự cho Bên B. 
Hết thời hạn nêu trên, tùy theo điều kiện và nhu cầu mong muốn của mỗi bên, hai Bên sẽ thương lượng và thống nhất việc gia 
hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng này. 
2. Thời gian ở của khách 
Bên A có quyền sử dụng lưu trú tại Căn biệt thự của mình tổng số không quá 110 ngày/năm trong đó bao gồm không quá 10 
ngày Cuối tuần (3 đêm nghỉ cuối tuần được tính từ 14h00 chiều thứ Sáu đến 12h sáng thứ Hai) và 80 ngày thường trong tuần 
từ 14h chiều thứ Hai đến 12h sáng thứ Sáu). 
Đối với ngày lễ (như giỗ tổ, Hùng Vương, quốc khánh, Thống nhất, Quốc tế lao đông),Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Bên A 
đến ở thì sẽ được tính hệ số 3 (tức là như 3 ngày thường và trừ vào số lượng ngày của Thời gian ở của khách) 
Trong bất kỳ thời gian nào đến ở, Bên A phải báo trước ít nhất 24h đối với ngày thường, báo trước 7 ngày đối với ngày cuối 
tuần, Lễ , Tết và tùy thuộc vào tính có sẵn của căn biệt thự hoặc đang cho thuê. Trường hợp Bên A đã thông báo cho Bên B để 
sử dụng thời gian ở của mình nhưng thực tế không đến sử dụng và không báo hủy trước ít nhất 24h đối với ngày thường, 7 
ngày đối với ngày cuối tuần , Lễ ,Tết thì thời gian ở của Bên A vẫn được tính và trừ dần vào quỹ thời gian ở của Bên A. 
Trường hợp Căn biệt thự của chính Bên A đang được cho thuê và sử dụng bởi khách thuê thì Bên A có thể sử dụng một căn 
biệt thự khác tương tự nếu còn trống hoặc sử dụng căn biệt thự khác với giá thuê khác nếu còn trống và mức chênh lệch giá 
thuê sẽ do Bên A chi trả. Căn biệt thự được sử dụng cho việc ở thay thế không mang lại doanh thu cho chủ Căn biệt thự đó. 
Số lượng ngày ở thay thế này không được quá 06 ngày/năm. Bên B có trách nhiệm sắp xếp để Bên A được sử dụng Căn biệt 
thự của mình hiệu quả nhất và hạn chế việc ở trong các Căn biệt thự thay thế này. 
Bên A trong trường hợp này được hiểu là chính bản thân Bên A bao gồm vợ/ chồng/ con/ bố mẹ ruột hai bên. Số lượng người 
mỗi đợt sử dụng Thời gian ở trong căn Biệt thự không quá số người quy định của căn biệt thự. Quá số lượng trên thì số người 
vượt quá đó sẽ tính phụ thu. 
3. Thời gian đưa vào khai thác 
Sau khi đã trừ đi tổng thời gian ở của Bên A theo quy định (không quá 110 ngày), thời gian đưa vào khai thác cho thuê là thời 
gian còn lại để đưa vào khai thác cho thuê bao gồm cả thời gian mà Bên A sử dụng vượt quá số lượng 110 ngày của Thời gian 
ở và mang lại doanh thu. 
Thời gian đưa vào khai thác từ việc cho thuê lưu trú qua đêm và mang lại doanh thu có thể bao gồm cả thời gian ở của Bên A 
do không sử dụng hết tùy theo công suất hoạt động và hiệu quả kinh doanh và tình hình thị trường. 
8 
4. Thời gian thuê thực tế 
Là số ngày thực tế cho khách thuê lưu trú qua đêm tại Căn biệt thự có tính tiền thuê theo mức giá do Bên B xác định và thỏa 
thuận với khách thuê. Đây là yếu tố để xác định doanh thu từ việc khai thác cho thuê. 
Tùy thuộc vào các điều kiện khách quan và của thị trường, Bên B sẽ nỗ lực bằng các chuyên môn nghiệp vụ và phương cách 
hợp pháp để gia tăng công suất khai thác qua đó thời gian thuê thực tế trong năm lên mức cao nhất có thể để mang lại doanh 
thu cao nhất có thể. 
5. Thời gian trống - không khai thác thuê 
Là thời gian không được đưa vào sử dụng cho khách thuê (không bao gồm thời gian ở mà Bên A không sử dụng hết) và 
không mang lại doanh thu do bất kỳ nguyên nhân nào. Bên B không phải chịu trách nhiệm đền bù hoặc bồi thường cho thời 
gian không khai thác này. 
6. Giao – Nhận Căn biệt thự 
Việc bàn giao Căn biệt thự để đưa vào khai thác cho thuê chỉ được thực hiện khi Căn biệt thự đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 
của việc khai thác cho thuê theo yêu cầu của Bên B bao gồm cả các vấn đề pháp lý và điều kiện cơ sở vật chất, đồ dùng, trang 
thiết bị 
Kể từ ngày Giao nhận, Bên B đưa Căn biệt thự vào chương trình khai thác cho thuê và bắt đầu thời điểm tính doanh số thu 
nhập. 
Việc Giao nhận Căn biệt thự được lập thành văn bản với đầy đủ các chi tiết và danh mục bàn giao có xác nhận của hai bên. 
Khi chấm dứt Hợp đồng theo Điều X dưới đây, hai bên cũng làm văn bản xác nhận bàn giao Căn biệt thự lại cho Bên A. 
ĐIỀU IV – KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 
1. Chi phí 
Chi phí được xác định là các khoản chi phí cho việc vận hành và quản lý chương trình khai thác cho thuê, tuyển dụng/đào 
tạo/trả lương thưởng cho nhân viên; chi phí tiện ích; thuế, phí và lệ phí, chi phí quản lý hành chính, văn phòng phẩm; chi phí 
tiếp thị và hoa hồng trả cho đơn vị đặt phòng hoặc giới thiệu khách thuê (các công ty du lịch); phí bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa 
các hạng mục chung trong khu biệt thự bao gồm cả trang thiết bị, máy móc, hệ thống kỹ thuật điện/nước/viễn thông/truyền 
hình cáp; chi phí thuê nhà cung cấp dịch vụ hoặc tiện ích phục vụ cho việc khai thác cho thuê. 
Tất cả các chi phí này phải được ghi nhận theo hệ thống sổ sách kế toán có chứng từ minh bạch. 
9 
2. Lợi nhuận 
Được tính bằng công thức: 
Trong đó: 
Lợi nhuận = DT – CP 
DT là Doanh thu từ việc khai thác cho thuê Căn Biệt thự được mô tả trong Điều I. 
CP là Chi phí vận hành, quản lý khai thác, bảo trì Căn biệt thự như điểm 1 Điều này. 
Lợi nhuận được phân chia cho Bên A và Bên B theo mô tả điểm 3 dưới đây 
3. Phân chia lợi nhuận 
Lợi nhuận ròng của Bên A là lợi nhuận còn lại sau khi trừ chi phí và phân chia tỉ lệ thụ hưởng cho Bên Khai thác. 
Tỉ lệ phân chia lợi nhuận giữa Bên A và Bên B được tạm thời xác định như sau: 
Thời điểm Tỉ lệ cho Bên A Tỉ lệ cho Bên B 
Năm 1 90% 10% 
Năm 2 90% 10% 
Năm 3 85% 15% 
Năm 4 85% 15% 
Năm 5 85% 15% 
Trong thời hạn trên, nếu việc phân chia tỉ lệ lợi nhuận cho mỗi bên chưa phù hợp với thực tế hoặc có phát sinh vấn đề không 
lường trước thì hai bên sẽ cùng thương lượng và thống nhất bằng văn bản. 
Lợi nhuận ròng sau khi tổng kết hàng quý được thanh toán cho Bên A trong vòng 15 ngày của đầu quý sau, sau khi Bên B 
hoàn thành việc tổng kết theo các nghiệp vụ kế toán. 
Lợi nhuận ròng dành cho Bên A được chuyền vào tài khoản như sau: 
- Tên tài khoản: 
- Số tài khoản: 
- Ngân hàng: 
- Chi nhánh: 
10 
ĐIỀU V – QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 
1. Quyền lợi của Bên A 
Bên A hoặc người được Bên A ủy quyền bao gồm cả cha/mẹ/vợ/chồng/con (trong trường hợp này gọi chung là Bên A) được 
sử dụng thời gian ở tại Căn Biệt thự như đề cập trong điểm 2 - Điều III và báo trước cho Bên B ít nhất 24 giờ trước khi đến sử 
dụng. Trường hợp không sử dụng hết: 
- Nếu do việc khai thác chiếm dụng từ khách thuê thì sẽ được tính trong tiền thuê và phân chia lợi nhuận 
- Nếu do Bên A không sắp xếp hoặc hủy bỏ thì sẽ không được tính bù và không được hoàn tiền. 
- Tuy nhiên có thể cử người thay thế (người thân như cha/mẹ’ vợ/chồng, con, bà con, họ hàng, bạn bè) và phải có sự 
thông báo trước đầy đủ tên tuổi danh tính, số điện thoại/email liên lạc.. 
Trường hợp sử dụng quá 110 ngày, Bên A được quyền thuê căn biệt thự khác (hoặc chính căn biệt thự của mình – nếu còn 
trống) trong Khu Biệt thự VINPER và ở với giá ưu đãi (tùy vào ngày thường, ngày cuối tuần, riêng ngày lễ/tết không giảm 
giá). Mức ưu đãi này không áp dụng cho khách thuê của Bên A. 
Khi sử dụng thời gian ở được miễn phí các dịch vụ gồm dọn phòng, lau chùi, chăm sóc cây cảnh điện, nước, truyền hình trong 
Căn biệt thự, 
Được giảm 30% giá khi sử dụng các dịch vụ tại các khu du lịch do Công ty Hiệp Phú đầu tư như Hồ Tràm Beach Resort tại 
Hồ Tràm và 20% giá khi lưu trú tại Poulo Condo Resort tại Côn Đảo tùy theo điều kiện phòng có sẵn tại thời điểm đặt. Số 
ngày nghỉ được giảm giá không vượt quá 4 lần/năm và mỗi lần không vượt quá 3 ngày/lần ( không áp dụng lễ, Tết ). Ngoài số 
lượng ngày của Thời gian ở của Bên A tại khu Du lịch, nếu khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại 2 khu nghỉ dưỡng nêu trên 
thì sẽ được ưu tiên đặt phòng trước và mức giá như công bố chính thức (ngoại trừ có những thỏa thuận hoặc thương lượng 
khác hoặc các chương trình khuyến mại nếu có). 
Được quyền yêu cầu Bên B báo cáo tình hình sử dụng Căn Biệt thự trong việc khai thác cho thuê và phải báo trước cho Bên B 
ít nhất 3 ngày để kịp chuẩn bị. 
Được quyền yêu cầu Bên B cung cấp báo cáo tổng kết hiệu quả hoạt động khai thác thuê của Căn Biệt thự theo định kỳ hàng 
quý hoặc hàng năm. 
2. Trách nhiệm của Bên A 
Đảm bảo rằng khi đưa vào chương trình hợp tác khai thác cho thuê Căn Biệt thự phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chí, 
tiêu chuẩn cho việc kinh doanh khai thác cho thuê theo chuẩn mực của Khu Du lịch mà Bên B xác định. 
Trong quá trình sử dụng Thời gian ở của mình, Bên A cũng như bất kỳ một Khách thuê nào khác phải có trách nhiệm bảo 
quản giữ gìn Căn Biệt thự cũng như các đồ đạc được cung cấp trang bị, nếu có bất kỳ sự hư hỏng, thiệt hại nào thì Bên A phải 
có trách nhiệm bồi thường. 
11 
Các khoản đóng góp xã hội (an ninh dân phòng, phòng chống bão lũ) theo yêu cầu và đề nghị của chính quyền/đoàn thể địa 
phương, các khoản từ thiện/cộng đồng được tính trên cơ sở mỗi căn biệt thự (hộ gia đình). Bên B sẽ ứng trước đóng các 
khoản tiền này và trừ vào phần lợi nhuận ròng của Bên A trong tổng kết báo cáo hoạt động cả năm. 
Khi đến sử sung Thời gian ở tại Căn Biệt thự, Bên A hoặc khách của Bên A phải trả các chi phí dịch vụ ngoài phạm vi khai 
thác lưu trú nếu có (ăn uống, giặt ủi, spa) 
Chi trả các khoản thuế thu nhập cá nhân, phí , lệ phí (nếu có) theo quy định của nhà nước liên quan đến thu nhập cá nhân. Bên 
A sẽ hỗ trợ tạm tính thuế thu nhập cá nhân cho Bên A và khấu trừ trước khi thanh toán chuyển khoản Lợi nhuận cho Bên A. 
Gìn giữ, bảo quản Căn Biệt thự và các đồ nội thất trang thiết bị đi kèm phục vụ cho việc khai thác cho thuê luôn được trong 
tình trạng sử dụng tốt, an toàntrừ trường hợp hao mòn thông thường theo thời hạn. Một số đồ đạc trang thiết bị khi hết thời 
hạn sử dụng hoặc do hao mòn thông thường sẽ được thông báo cho Bên A để mua thay mới/nâng cấp và chi phí do Bên A 
chịu trách nhiệm (ví dụ bàn, ghế, chén, dĩa, nồi, chảo, bếp, tivi) nhằm đảm bảo cho việc cho thuê tốt hơn. 
ĐIỀU VI – QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 
1. Quyền lợi của Bên B 
Bằng chuyên môn nghiệp vụ của mình, Bên B có toàn quyền điều hành, quản lý, thay đổi, ấn định giá thuê, tuyển dụng và 
điều phối nhân sự, tiếp thị, tìm kiếm khách thuê, thương lượng, sắp xếp, bố trí đối với việc cho thuê Căn Biệt thự mà Bên A 
không được quyền can thiệp. 
Được hưởng phần phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ đề cập ở Điều IV. 
Bên B có quyền thay đổi tên, thương hiệu của Khu du lịch và khu Biệt thự (nếu cần thiết) để phù hợp hoàn cảnh hoặc hoạt 
động kinh hiệu quả hơn hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước. 
Bên B có quyền miễn trừ trách nhiệm nếu Bên A có bất kỳ tranh chấp về quyền sở hữu nào và có quyền chấm dứt Hợp đồng 
này nếu Bên A không giải quyết được tranh chấp đó. 
Bên B có quyền từ chối hợp tác đưa vào khai thác cho thuê nếu vào ngày bàn giao, Căn Biệt thự không đủ điều kiện đáp ứng 
các tiêu chuẩn của việc cho thuê mà Bên B quy định. 
2. Trách nhiệm của Bên B 
Với vai trò như Đại lý độc quyền, Bên B có trách nhiệm Vận hành khai thác cho thuê Căn biệt thự để có hiệu quả cao nhất. 
Báo cáo tổng kết rõ ràng minh bạch theo hệ thống kế toán, kiểm toán cho các hoạt động kinh doanh từ việc khai thác cho thuê 
Căn Biệt thự và có nghĩa vụ thông báo kết quả hoạt động của chương trình khai thác cho thuê đối với Căn Biệt thự cho Bên A 
theo định kỳ hàng Quý . 
12 
Chịu trách nhiệm chi trả các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bên B theo quy định của 
Nhà nước như thuế giá trị gia tăng VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài). 
Các khoản đóng góp xã hội theo yêu cầu và đề nghị của địa phương, các khoản từ thiện/cộng đồng bằng chính nguồn tiền của 
riêng Bên B. 
Đối với khoản tiền thuế thu nhập cá nhân mà Bên B đã khấu trừ thì có nghĩa vụ nộp trả cơ quan chức năng nhà nước và xuất 
báo cáo/hóa đơn cho khoản thu nhập này cho Bên A để Bên A thuận tiện đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm. 
Chi trả lợi nhuận ròng của Bên A theo định kỳ hàng Quý trong vòng 15 ngày của đầu quý sau, sau khi hạch toán, tổng kết 
hiệu quả hoạt động khai thác cho thuê. 
Bảo vệ, bảo quản, quản lý Căn Biệt thự và các trang thiết bị kèm theo để việc khai thác cho thuê đạt tiêu chuẩn và hiệu quả tốt 
nhất (trừ trường hợp bất khả kháng). 
ĐIỀU VII – AN NINH - AN TOÀN VÀ BẢO TRÌ – SỬA CHỮA 
1. An ninh – An toàn 
Bảo đảm an ninh cho Bên A và khách thuê khi đến sử dụng dịch vụ tại Khu Biệt thự và Khu Du lịch theo các quy định/nội 
quy hoạt động của Khu Du lịch/Khu Biệt thự. Công việc An ninh được thực hiện bởi đội ngũ nhân sự (bảo vệ) do tự tuyển 
dụng hoặc thuê dịch vụ bên ngoài hoặc kết hợp với cơ quan chức năng nhà nước và theo sự sắp xếp của Bên B trong quá trình 
quản lý vận hành khai thác Khu biệt thự. 
2. Bảo trì – Bảo dưỡng – Sửa chữa – Cải Tạo 
Bên B có toàn quyền và trách nhiệm chủ động thực hiện việc Bảo trì – Bảo dưỡng – Sửa chữa Căn Biệt thự để đảm bảo tiêu 
chuẩn mục đích phục vụ khai thác cho thuê trong khu Biệt thự và Khu du lịch. 
Việc Cải tạo hoặc nâng cấp Căn Biệt thự (do xuống cấp hoặc do yêu cầu phục vụ chương trình khai thác cho thuê được tốt 
hơn) phải được sự thống nhất của Bên A và chi phí do Bên A chịu trách nhiệm. 
Trong trường hợp phải thực hiện việc bảo trì – bảo dưỡng hoặc sửa chữa, Bên B hoặc đại diện hoặc người được ủy quyền của 
Bên B có toàn quyền ra vào Căn Biệt thự 
Tùy vào mức độ của việc Bảo trì – bảo dưỡng – sửa chữa mà Bên B có quyền tạm dừng thời gian khai thác cho thuê v

File đính kèm:

 • pdfhop_dong_hop_tac_khai_thac_cho_thue.pdf
Hợp đồng liên quan