Hợp đồng ủy quyền toàn phần có công chứng

docx4 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 766 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng ủy quyền toàn phần có công chứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN TOÀN PHẦN
Hôm nay, ngày   tháng  năm  tại Văn Phòng Công chứng  trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:
⦁ BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên A):
Họ tên : 
Sinh năm : 
Chứng minh nhân dân số : 
Thường trú tại : 
(Kèm theo xác nhận độc thân)
Là chủ sử dụng đất tại thửa đất số:, tờ bản đồ số:., địa chỉ thửa đất: .. theo:
– Biên bản giao mốc nền nhà số  của Công Ty 
⦁ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên B):
Họ tên :
Sinh năm :
CMND số :
Thường trú :.
Bằng Hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các nội dung sau:
ĐIỀU 1
PHẠM VI ỦY QUYỀN
1) Bên B được quyền thay mặt và nhân danh bên A quản lý, sử dụng, cho thuê, cho mượn (thanh lý hợp đồng cho thuê, cho mượn), chuyển nhượng, tặng cho (hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho), thế chấp (không hạn chế số lần vay và số tiền vay), giải trừ thế chấp, thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ cho bên thứ ba đối với thửa đất nêu trên, căn cứ theo những quy định hiện hành.
2) Trong phạm vi ủy quyền, bên B được liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi đã ủy quyền, được tự quyết định mọi vấn đề đã được ủy quyền.
3) Trong phạm vi ủy quyền, Bên B được quyền lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên.
ĐIỀU 2
THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Thời hạn ủy quyền là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng công chứng hoặc chấm dứt Hợp đồng ủy quyền theo Quy định của pháp luật.
ĐIỀU 3
THÙ LAO
Hợp đồng ủy quyền này không thù lao.
ĐIỀU 4
LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG
Lệ phí công chứng Hợp đồng này do hai bên tự thỏa thuận chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU 7
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1.Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
2.Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
3.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày công chứng viên Văn phòng Công chứng Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận.
BÊN A
BÊN B
Xem thêm: Mẫu hợp đồng uỷ quyền nhà đất công chứng chi tiết
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngày tháng năm .. tại trụ sở Văn Phòng Công chứng ..
Tôi, .., công chứng viên Văn Phòng công chứng ..
CHỨNG NHẬN:
Hợp đồng được giao kết giữa:
⦁ BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên A):
⦁ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là bên B):
⦁ Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
⦁ Các bên cam đoan đã xem xét tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý cũng như thực tế và xác nhận đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định;
⦁ Các bên giao kết đã đọc lại Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
⦁ Chữ ký trong hợp đồng là chữ ký của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
⦁ Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản gồm 04 tờ 04 trang), cấp cho:
+Bên A: 01 bản chính
+Bên B: 01 bản chính
Lưu tại Văn phòng Công chứng Tân Bình 01 bản chính.
Số Công chứng Quyển số TP/CC-SCC/HĐGD

File đính kèm:

  • docxhop_dong_uy_quyen_toan_phan_co_cong_chung.docx
Hợp đồng liên quan