Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng quyền sử dụng đất viết tay 2022

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 16/09/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng quyền sử dụng đất viết tay 2022, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG DẤT
Hôm nay, tại  vào ngày  tháng  năm  hai bên thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung như sau:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): 
Ông (bà):  ...................................  Sinh năm:..........................                               
     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../............
     Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Cùng vợ (chồng) là bà (ông):  ...................     Sinh năm:.............                          
     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .............................cấp ngày..../...../......
     Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):
Ông (bà):  .............................    Sinh năm:.............................                               
     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../............
     Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Cùng vợ (chồng) là ông (bà):  ....................  Sinh năm:.............                          
     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .............................cấp ngày..../...../......
     Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................
Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng    
Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B dối với thửa đất có địa chỉ:  được cấp ngày  tháng   năm  cụ thể như sau:
Diện tích thửa đất:   m2   – Tờ bản đồ số: ....................................
Địa chỉ: ....................................................................................................................
Diện tích: ................ m2                   (Bằng chữ: ....................................................)
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ..................... m2; Sử dụng chung:. .......m2
Mục đích sử dụng: .......................................................
Thời hạn sử dụng: .............................................................
Nguồn gốc sử dụng: .............................................
Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán
Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là . VNĐ (Băng chữ: ..).
Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ..
Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất
Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.
Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí
Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.
Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.
Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
Người chuyển nhượng                                                                            Người nhận chuyển nhượng
(ký, ghi rõ họ và tên)                                                                                (ký, ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_chuyen_nhuong_quyen_su_dung_quyen_su_dung_dat_viet.docx
Hợp đồng liên quan