Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

doc7 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 2437 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 05/HĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
Chúng tôi gồm có:
Bên A(1)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Bên B(1)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI 
1. Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ...................................
...........................................................................................................................(2),
cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng: 
	+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
	+ Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................
.................................................................................................................................
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ...............................đồng
(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam).
2. Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất theo ..................................
...........................................................................................................................(2),
cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng: 
	+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
	+ Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................
.................................................................................................................................
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ............................... đồng
(bằng chữ: .................................................................................... đồng Việt Nam).
3. Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là: ........................................đồng
(bằng chữ: ....................................................................................đồng Việt Nam).
ĐIỀU 2VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm ............
..........................................................................
2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 3THANH TOÁN CHÊNH LỆCH VỀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Bên........ trả cho bên....... khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này. 
2. Phương thức thanh toán: ......................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
ĐIỀU 4TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ
Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do:
- Bên A chịu trách nhiệm nộp ...................................
- Bên B chịu trách nhiệm nộp ...................................
ĐIỀU 5PHưƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 6CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 
3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất; 
4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
4.1. Thửa đất không có tranh chấp;
4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU....... (10).............................................................................................
.....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐIỀU.......ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(11)
Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(11)
lỜi CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIên
Ngày......... tháng........... năm......... (bằng chữ ...............................................)
tại .....................................................................................................................(12), 
tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số .........., 
tỉnh/thành phố ..............................................
CÔNG CHỨNG:
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được giao kết giữa bên A là ........................................................................... và bên B là ................................................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
- tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- .................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.............................................................................................................................(13)
- Hợp đồng này được làm thành.......... bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ, ........ trang), giao cho:
+ Bên A...... bản chính;
+ Bên B....... bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số................................, quyển số...............TP/CC-SCC/HĐGD.
CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 11/ĐK
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gửi: ............................................................
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
......Giờ......phút, ngày......./......./.......
Quyển số........., Số thứ tự................
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)
I. KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT 
(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)
1. Người sử dụng đất:
1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa).........................……...................................................
...................................................................................................……................................................
....................................................................................................……...............................................
1.2. Địa chỉ:………………………………………………………………...…………………………………
...................................................................................................……................................................
2. Thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng:
2.1. Thửa đất số:............................................; 2.2. Tờ bản đồ số:................……............................;
2.3. Địa chỉ tại:.............................................................................................…….............................
……………………………………………………………………………………………..…………………..
2.4. Diện tích thửa đất:..........................m²; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.........……................……..; 
2.6. Thời hạn sử dụng đất:...........................…………………………………………………..…..;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………………………………;
2.8. Tài sản gắn liền với đất:.............................................................................................…......….;
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:………………………………………………………………
2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Số phát hành:……………………………….. (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:………………., ngày cấp……/……/…………
3. Mục đích sử dụng đất đề nghị được chuyển sang:
………………………………………………………………………………………………………………
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
	........................, ngày.........tháng......năm........
 Người viết đơn	
 (Ký, ghi rõ họ tên)
II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
 Ngày......tháng.......năm........ Ngày......tháng.......năm........
 Người thẩm tra Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) 
Hướng dẫn viết đơn
	- Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép
	- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.
	- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp tài sản gắn liền với đất đã đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật thì ghi thông tin về tài sản như trên giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản đó.
	- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đích sử dụng.
	- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.
Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Người nộp thuế:	
[02] Mã số thuế:	
[03] Địa chỉ:	
[04] Quận/huyện:..................... [05] Tỉnh/Thành phố:	
[06] Điện thoại:........................ [06] Fax:................... [08] Email:	
ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:
1. Đất:
1.1. Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
1.4. Diện tích (m2):
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày..... tháng...... năm............
1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
2. Nhà:
2.1. Cấp nhà:	Loại nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguồn gốc nhà:
a) Tự xây dựng:
- Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày....... tháng......... năm..............
2.4. Giá trị nhà (đồng):
3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do):
5. Giấy tờ có liên quan, gồm:
-
-
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
................, ngày...... tháng...... năm........
 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

File đính kèm:

  • docHợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.doc
Hợp đồng liên quan