Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước

doc2 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 2048 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN
Số:……
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
….ngày….tháng…..năm….
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
THUỘC SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC
Căn cứ Pháp lệnh nhà ở ngày…..tháng…….năm………;
Căn cứ Nghị định số……………ngày……..tháng……..năm…..của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số…………..ngày……..tháng……...năm…..của UBND…..
Hôm nay, ngày…………tại :
Chúng tôi gồm:
Đại diện bên bán là Ông (Bà) :	
Chức vụ :	
Cơ quan:	Địa chỉ :	
Bên mua là Ông (Bà) :	
Đơn vị công tác :	
CMND số :	cấp ngày………….tại	
Nơi thường trú :	
Hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với những điều khoản sau :
Điều 1 : 
 Bên mua đồng ý mua nhà số…..(ghi rõ địa chỉ) với những đặc điểm sau :
Loại nhà :	(nhà phố, nhà ở chung, nhà tầng)
Cấp, hạng nhà :	
Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở :	
Diện tích sử dụng	m2 (diện tích ở………m2, diện tích phụ……m2).
Diện tích đất ở :	Điều 2 : Giá bán nhà ở và phương thức trả tiền mua nhà
1. Giá bán nhà ở
a/ Giá bán nhà ở	đồng.
(ghi bằng chữ)	
Trong đó: giá nhà ở :	đồng, giá đất ở:……………………..đồng.
b/ Tỷ lệ số tiền đã góp khi xây dựng (nếu có) :	
Số tiền mua nhà còn lại :	
c/ Thời hạn thanh toán và số tiền được giảm theo quy định :
(trả ngay một lần, trong một năm, trong bao nhiêu năm).
d/ Số tiền bên mua phải trả………………………………………………đồng.
(bằng chữ) :	
2. Phương thức trả tiền: (ghi rõ thời hạn và số tiền phải trả mỗi lần).
Lần I	
Lần II	
Lần III	
Điều 3 :
 Bên mua nhà có trách nhiệm trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này. Trường hợp vi phạm hoặc người mua nhà chết thì được xử lý theo qui định tại Điều………của Nghị định số……CP ngày……tháng……năm…của Chính phủ.
Điều 4 :
Hợp đồng có giá trị từ ngày	
Điều 5 :
 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các khoản nêu trên, bên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 Hợp đồng này được lập thành 04 bản: bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản, Hội đồng bán nhà giữ 01 bản, cơ quan tài chính giữ 01 bản.
BÊN MUA
(Ký tên)
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmvb285_7179.doc
Hợp đồng liên quan