Hợp đồng mua bán đất viết tay

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng mua bán đất viết tay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——***——
, ngày  tháng  năm 
HỢP ĐỒNG MUA BÁN  ĐẤT
BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông/ Bà: (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)
CMND/CCCD: .  Nơi cấp: Ngày cấp:..
Hộ khẩu đăng ký thường trú:...
BÊN MUA (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Ông/ Bà: ....(ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)
CMND/CCCD: .  Nơi cấp: Ngày cấp:..
Hộ khẩu đăng ký thường trú:...
Bằng hợp đồng này, Hai bên thỏa thuận việc mua bán căn hộ/ mảnh đất với những thỏa thuận sau đây :
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
Đối tượng của hợp đồng này là thửa đất tại ..
- Thửa đất số: ..
- Tờ bản đồ số: 
- Diện tích: .m2
- Hình thức sử dụng riêng: .m2
Bên B là chủ sở hữu sử dụng đất mảnh đất nói trên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với số hiệu là. cấp ngày..
do .cấp.
Điều 2: Giá và phương thức thanh toán
Giá bên A phải thanh toán cho toàn bộ căn nhà là: ... (bằng chữ: ......).
Bên A thanh toán một lần cho bên B bằng đồng việt nam.
Bên A giao và Bên B nhận đủ số tiền mua bán thửa đất nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do các bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 3: Giao nhận đất và các giấy tờ 
Bên B giao và Bên A thửa đất đúng như thực trạng nêu trên vào ngày ..........tháng............năm...............; 
Bên B giao và Bên A nhận bản photo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ” vào ngày.. tháng........... năm.............
Điều 4: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ cùng thương lượng, giải quyết. Trường hợp không thể tự giải quyết, sẽ nhờ cơ quan chức năng hòa giải. Trường hợp sau cùng là nộp hồ sơ đến Tòa án Nhân dân để phân xử theo quy định của pháp luật
Điều 5: Cam kết của các bên
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin sau đây:
Bên A cam kết :
Thửa đất nêu trên :
- Thuộc quyền sở hữu của Bên B;
- Không bị tranh chấp về quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;
- Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;
- Không bị cơ quan nhà nước thu hồi, thuộc diện thi hành án
Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên B đã ghi trong hợp đồng này.
Bên B cam kết:
Đã hiểu rõ về nguồn gốc đất đai, thực trạng và pháp lý của thửa đất nhận chuyển quyền. Đồng thời, không có khiếu nại gì về việc công chứng hợp đồng này.
Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên A đã ghi trong hợp đồng này;
Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, Bên B cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.
Cam kết của cả hai bên
Đã khai đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm với những thông tin đã ghi trong hợp đồng
Nghiêm túc thực hiện tất cả những nội dung và điều khoản đã thỏa thuận. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền đòi bồi thường, khắc phục hậu quả.
Điều 6. Điều khoản thi hành
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc (chứng thực) này, 
Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này và đồng ý với tất cả những điều khoản đã ghi.
Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.
BÊN MUA
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN BÁN
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_mua_ban_dat_viet_tay.docx