Phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng

doc1 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 2185 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––
PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
(Kèm theo hợp đồng số:   Ký ngày: ././20..)
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: .. đã ký ngày ././20., hai bên thõa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:
Thay đổi thông tin:
STT
Thông tin hiện tại
Thông tin mới
1
Tên công ty
2
Địa chỉ
3
Mã số thuế
4
Số điện thoại
Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: ..  ký ngày /./20 cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.
Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 20
Đại diện Bên A                                                              Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_phu_luc_thay_doi_thong_tin_hop_dong_5872.doc
Hợp đồng liên quan