Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 54/HĐGV)

doc6 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 1860 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 54/HĐGV), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 54/HĐGV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
..................................................................... ................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :
ĐIỀU 1TÀI SẢN GÓP VỐN 
Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ........................................................
............................................................................................................................... (4), 
cụ thể như sau (3): .............................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
............................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Tên người sử dụng đất: ......................................................
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng: 
	+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
	+ Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................
......................................................................................................................................
Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ........................................................................
................................................................................................................................ (2)
ĐIỀU 2GIÁ TRỊ GÓP VỐN 
Giá trị tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ....................................đồng
(bằng chữ:..........................................................................................đồng Việt Nam)
ĐIỀU 3THỜI HẠN GÓP VỐN 
Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:................... 
kể từ ngày ........../........../...........
ĐIỀU 4MỤC ĐÍCH GÓP VỐN 
Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................
......................................................................................................................................
ĐIỀU 5VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ 
1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.
2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp
ĐIỀU 6PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất; 
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
ĐIỀU ....... (10).............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ĐIỀU.......ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(11)
Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(11)
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCHUỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN..................... 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)
tại ........................................................................................................................(12), 
tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh.................... ....................................................... tỉnh/thành phố ......................................................
CHỨNG THỰC:
- Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ...................................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................(13)
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
+ Bên A ...... bản chính;
+ Bên B ....... bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số................................, quyển số ................ TP/CC-SCT/HĐGD.
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docttlt04_06_bds_hop_dong_gop_von_bang_tai_san_gan_lien_voi_dat_so_54_5888.doc
Hợp đồng liên quan