Những mẫu hợp đồng mua bán nhà ở

docx38 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 1798 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Những mẫu hợp đồng mua bán nhà ở, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU
CHỌN LỌC NHỮNG MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở CỰC HAY
MỤC LỤC
Hợp đồng mua bán nhà ở - Mẫu số 1
Hợp đồng mua bán nhà ở - Mẫu số 2
Hợp đồng mua bán nhà ở - Mẫu số 3
Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước
Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất
Hợp đồng đặt cọc (V/v mua bán nhà, đất)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
***
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
Số: ../..
., ngày..tháng..năm
Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại................................................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
BÊN BÁN (1):
Ông (Bà): .Sinh ngày .tháng.......năm .................
Chứng minh nhân dân số: do.cấp ngày......tháng......năm..........
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): ......Sinh ngày.tháng......năm..........
Chứng minh nhân dân số:.do..cấp ngày.....tháng.......năm.........
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:.đường..........................phường/xã ..
quận/huyện......................thành phố/tỉnh.....................................(2)
BÊN MUA (1):
Ông (Bà): ....Sinh ngày .tháng.......năm ..................
Chứng minh nhân dân số:.do.....cấp ngày......tháng......năm..........
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ô.Sinh ngày.tháng......năm.......................
Chứng minh nhân dân số:.. do....cấp ngày.....tháng.....năm...........
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:.đường..........................phường/xã ..
quận/huyện..................................thànhphố/tỉnh......................................(2)
Bằng hợp đồng này, Bên bán bán cho Bên mua toàn bộ ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây :
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: ........... đường................................ phường/xã.. quận/huyện......................thành phố/tỉnh..................................(3), có thực trạng như sau :
a. Nhà ở :
- Tổng diện tích sử dụng: ..m2
- Diện tích xây dựng: ..m2
- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ..m2
- Kết cấu nhà: 
- Số tầng: ..
b. Đất ở :
- Thửa đất số: ..
- Tờ bản đồ số: 
- Diện tích: .m2
- Hình thức sử dụng riêng: .m2
c. Các thực trạng khác:	(4)
(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)
2. Ông ..và Bà.............................là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở sốngày..... tháng......năm.....
Do .cấp (5)
Điều 2. Giá và phương thức thanh toán
1. Giá mua bán toàn bộ căn nhà nêu trên là: ..
(bằng chữ: ... ).
2. Bên mua thanh toán một lần cho bên bán bằng đồng việt nam (6).
3. Bên mua giao và Bên bán nhận đủ số tiền mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 3. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà
1. Bên bán giao và Bên mua nhận ngôi nhà đúng như thực trạng nêu trên vào ngày ..........tháng............năm...............; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên bán có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà đó.
2. Bên bán giao và Bên mua nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” (5) vào ngày..tháng............năm.............
Điều 4.Việc nộp thuế và lệ phí
Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán ngôi nhà gồm: thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và lệ phí công chứng do bên mua chịu trách nhiệm nộp (7).
Điều 5. Đăng ký quyền sở hữu nhà
1. Bên mua có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với ngôi nhà nêu trên tại.
Bên bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bên mua hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên tại .
2. Quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên được chuyển cho Bên mua, kể từ thời điểm Bên mua thực hiện xong việc đăng ký trước bạ sang tên tại .
Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Các thỏa thuận khác
Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện. (8)
Điều 8. Cam kết của các bên
Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:
1. Bên bán cam kết : 
a. Ngôi nhà nêu trên :
- Thuộc quyền sở hữu của Bên bán;
- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;
- Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;
- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.
b. Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;
c. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (5) nêu trên là bản chính;
d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này.
2. Bên mua cam kết:
a. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý mua và không có khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;
b. Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên bán đã ghi trong hợp đồng này;
c. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, Bên mua cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.
3. Hai bên cùng cam kết:
a. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;
b. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” (5) số ...ngày...tháng...........năm....do .cấp cho Ông .. và vợ là Bà........................................
để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.
c. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).
Điều 9. Điều khoản cuối cùng
1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.
2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (9), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, các bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu tại................................................................
BÊN BÁN
(Ký và ghi rõ họ và tên)
BÊN MUA
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Chú thích:
(1) - Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là cá nhân:
Ông (Bà) ..Sinh ngày: .tháng.......năm...........
Chứng minh nhân dân số: do..cấp ngày....tháng......năm.........
Địa chỉ thường trú: ..
Nếu bên nào đó có từ hai người trở lên, thì lần lượt ghi thông tin của từng người như trên; nếu bên mua là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì ghi hộ chiếu;
Nếu có đại diện, thì ghi họ tên, giấy tờ tùy thân và tư cách của người đại diện.
- Trong trường hợp bên giao kết hợp đồng là tổ chức
Tên tổ chức: ..
Tên viết tắt: ...
Trụ sở tại: ..
Quyết định thành lập số: ngày........tháng......năm.......của..................................
Điện thoại: ....
Đại diện là Ông (Bà): .....
Chức vụ: .....
Chứng minh nhân dân số:. do...cấp ngày.....tháng.....năm.........
Việc đại diện được thực hiện theo .
(2) Trong trường hợp vợ chồng có địa chỉ thường trú khác nhau, thì ghi địa chỉ thường trú từng người và của cả hai người;
(3) Trong trường hợp ngôi nhà ở nông thôn thì ghi rõ từ xóm (ấp, bản),...;
(4) Ghi các thực trạng khác của ngôi nhà (nếu có) như: quyền sử dụng bất động sản liền kề của chủ sở hữu ngôi nhà theo quy định của Bộ luật Dân sự (từ Điều 278 đến Điều 283); các hạn chế về kiến trúc và xây dựng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thỏa thuận của các bên; nếu ngôi nhà đem giao dịch là nhà đang cho thuê để ở, thì ghi rõ họ, tên người thuê, văn bản xác định người thuê khước từ việc mua ngôi nhà theo các điều kiện do bên bán đặt ra hoặc hết thời hạn thông báo mà người thuê không trả lời;
(5) Trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, thì ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng của ngôi nhà đó;
(6) Trong trường hợp thanh toán nhiều lần thì ghi rõ số lần thanh toán, số tiền của từng lần, bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản,..;
(7) Trong trường hợp các bên có thỏa thuận khác về việc nộp thuế và lệ phí thì ghi rõ bên nào nộp, số lượng nộp cho từng loại thuế, lệ phí;
(8) Ghi các thỏa thuận khác ngoài các thỏa thuận đã nêu;
(9) Trong trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị Công chứng viên đọc hợp đồng, thì ghi người yêu cầu công chứng đã nghe đọc hợp đồng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở * Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/QĐ-UB ngày 15 /3 /2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
(một phần ngôi nhà số :.......đường................phường.........quận...........)
Hôm nay, ngày........tháng.......năm........., tại........................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm :
Bên bán (1):
Ông (Bà) 	
Sinh ngày :	..tháng..................năm...............................................
Chứng minh nhân dân số :.do	
cấp ngày.......tháng.......năm......	
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông) :	
Sinh ngày	tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số :.. do	
cấp ngày.......tháng.......năm......	
Cả hai ông bà cùng thường trú tại số :	đường...........................................
phường	quận....................thành phố..................................(2)
Bên mua (1) :
Ông (Bà) 	
Sinh ngày :	tháng..................năm..............................
Chứng minh nhân dân số :.do	
cấp ngày.......tháng.......năm......	
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông) :	
Sinh ngày	tháng..................năm.................................................................
Chứng minh nhân dân số :.do	
cấp ngày.......tháng.......năm......	
Cả hai Ông Bà cùng thường trú tại số :	.đường.................................
phường	quận....................thành phố..................................(2)
	Bằng hợp đồng này, Bên bán bán cho Bên mua một phần ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây :
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ - TỈNH ĐIỆN BIÊN
Số:/HĐ - MBN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên Phủ .ngày.tháng..năm 2009
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
Hôm nay ngày..tháng.năm	
Tại:	
Chúng tôi gồm:
BÊN BÁN (Gọi tắt là bên A)
1/ Họ tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Chứng minh nhân dân số:.cấp ngày:	
Tại:	
Hộ khẩu thường trú:	
2/ Họ tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Chứng minh nhân dân số:.cấp ngày:	
Tại:	
Hộ khẩu thường trú:	
Là đồng sở hữu chủ căn nhà toạ lạc tại số..đường	
(xóm, ấp)..phường (xã)quận (huyện, thị xã)Căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, gồm:
Giấy chứng nhận quyền sở hữu do.cấp ngày	
Bằng khoán:	
Giấy phép hợp thức hoá:	
Giấy phép mua bán:	
Tờ khai chuyển dịch trước bạ:	
Bản vẽ:	
Giấy phép xây dựng số.ngày..tháng..năm	
Đã trước bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày..tháng.
năm
BÊN MUA: (Gọi tắt là bên B)
1/ Họ tên: KHUẤT VĂN THẢO
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1984
Chứng minh nhân dân số: 111.850.288 cấp ngày: 26/10/2001
Tại: CA Tỉnh Hà Tây
Hộ khẩu thường trú: Phúc Hoà – Phúc Thọ - TP Hà Nội
2/ Họ tên: NGUYỄN HỒNG LÝ
Ngày tháng năm sinh: 24/08/1984
Chứng minh nhân dân số:.cấp ngày:	
Tại: CA tỉnh Lai Châu
Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 2 – Xã Thanh Minh – TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.
NỘI DUNG THOẢ THUẬN
Điều 1: Bên A bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây, bán đứt cho bên B căn nhà toạ lạc tại số.đường.(xóm, ấp).phường (xã).quận (huyện, thị xã)và đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở nằm trong khuôn viên được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên đây.
* ĐẶC ĐIỂM NHÀ:
Loại nhà: nhà phố, nhà chung cư, nhà biệt thự.cấp
Cấu trúc: trệt, lầu, gạch, bê – tông, cốt thép	
Nền..mái..
Tường: gạch, đất, bê – tông, chung.riêng, mượn;
Diện tích toàn bộ khuôn viên: ngangsâu	
Diện tích xây dựng:
Diện tích sử dụng:
* VỊ TRÍ NHÀ
Căn nhà được xây cất trên lô đấtbằng khoánbản đồ số	
* NGUỒN GỐC NHÀ
* GIÁ MUA BÁN
Hai bên thoả thuận giá mua bán là:
	Giá này cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả nhà cửa của thị trường lên hay xuống.
	Điều 2: Các thành viên bên B liên đới cùng chịu trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ, đã mua đứt căn nhà nói trên trong tình trạng hiện hữu với giá cả đã nêu ở Điều 1 mà không đòi hỏi hoặc khiếu nại gì.
	Bên B chấp nhận mọi quy định về địa dịch thông hành đã có và sẽ có, các quy định về lộ giới, qui hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, qui hoạch sử dụng đất vì lợi ích quốc gia cùng toàn bộ những rủi ro hoặc thiệt hại sẽ xẩy ra, trừ những điều pháp luật cấm mua bán chuyển dịch tại văn bảncủamà bên A cố tình giấu diếm bên B
	Bên B sẽ đóng đủ mọi thứ thuế theo quy định đối với bất động sản đã mua bán chuyển nhượng bởi hợp đồng này kể từ ngày thực sự làm chủ sở hữu theo qui định khác nếu có.
 Điều 3: Phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm thanh toán tiền mua nhà, thời gian giao nhận nhà.
Phương thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao nhận tiền mua nhà:
 Bên A đã nhận đủ số tiền là ..do bên B giao.
Thời gian và điều kiện giao nhà:
Thời gian và điều kiện giao nhận nhà:	
Thời gian giao nhà:	
Điều kiện giao nhà:	
Bên A phải di chuyển người và đồ vật ra khỏi nhà trước khi giao nhà cho bên B, bên A phải giao nhà cùng với các tiện nghi như đồng hồ điện nước, các công trình phụ sẵn có.
Bên A đảm bảo cho bên B về mặt pháp lý và trên thực tế được hưởng quyền sở hữu thực sự.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A
Bên A giao nhà đúng tình trạng hiện hữu và đúng thời hạn đã qui định trong hợp đồng, đồng thời giao đủ toàn bộ hồ sơ liên quan đến căn nhà nói trên cho bên B, cùng với các điều kiện đã nêu ở Điều 3 mục 2.
Nhận tiền của bên B theo phương thức thoả thuận trong hợp đồng này.
Phải đảm bảo nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà cho bên B không được thế chấp, cho thuê hoặc hứa bán cho người khác.
Có nghĩa vụ đóng các loại thuế theo qui định để tạo điều kiện thuận lợi cho bên B tiến hành đăng ký trước bạ sang tên tại cơ quan có thẩm quyền.
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B
Được nhận nhà theo tình trạng đã qui định trong hợp đồng và được nhận toàn bộ hồ sơ về căn nhà đã mua.
Trả đủ tiền mua nhà cho bên A theo thoả thuận đã ghi trong hợp đồng.
Đóng thuế trước bạ đầy đủ và đăng bộ theo quy định.
Điều 6: Cam kết của bên A
1. Bên A cam kết về tình trạng sở hữu của nhà đem bán.
Căn nhà mua bán nêu trong hợp đồng này là thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không phải nhà do bên A đứng tên thay người khác.
Căn nhà bên A bán không thuộc diện xử lý theo các chính sách cải tạo của Nhà nước.
Nhà kể cả đất trong khuôn viên không bị tranh chấp về quyền sở hữu và quyền sử dụng.
Nhà không bị xử lý bằng các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.
Nhà không bị buộc phải dỡ bỏ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 2. Trong trường hợp bên A đem bán nhà đang bị vướng một trong những điều kiện đã cam kết trên đây do đó đã gây thiệt hại cho bên B, bên A cam kết sẽ hoàn trả đủ ngay lập tức tiền mua nhà cho bên B và sẽ bồi thường cho bên B theo bàn bạc thoả thuận của hai bên (A và B). Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được, bên B có quyền khởi kiện ra toà án và bên A phải bồi thường cho bên B theo phán quyết của toà án.
Điều 7: Cam kết của bên B
Đã xem xét rõ tình trạng hiện hữu của căn nhà và đất trong khuôn viên nhà, kể cả giấy tờ chủ quyền nhà và bằng lòng mua, đồng thời cam kết không khiếu nại gì đối với Công chứng viên ký tên dưới đây, về việc bên B nhận chịu mua căn nhà trên đây.
Tôn trọng mọi địa dịch thông hành cũ và mới theo quy định của pháp luật (nếu có).
Điều 8: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết được thì được quyền đưa đến toà án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.
Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập bằng văn bản và do hai bên ký tên trước Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh).
Hợp đồng được làm thành 03 bản, bên B giữ 01 bản để trước bạ và đăng bộ, Phòng Công chứng lưu 01 bản, bên A giữ 01 bản để theo dõi thi hành hợp đồng.
BÊN BÁN
(BÊN A)
Ký tên
BÊN MUA
(BÊN B)
Ký tên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ
Số: ......../HĐ
.............., ngày........ tháng........năm.......... 
Hai bên chúng tôi gồm:
BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): 
- Công ty: 
- Đại diện bởi Ông (Bà):.....................................................Chức vụ:..............................................
- Số CMND (hộ chiếu): ..............................cấp ngày:...../...../......., tại............................................
- Địa chỉ:...........................................................................................................................................
- Điện thoại:................................................Fax:...............................................................................
- Số tài khoản: .............................................tại Ngân hàng:.............................................................
- Mã số thuế:.....................................................................................................................................
BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua): 
- Ông (bà):.......................................................................................................................................
- Đại diện cho (nếu Bên mua là tổ chức):........................................................................................
- Số CMND (hộ chiếu) số:.........................cấp ngày:..../..../....., tại..................................................
- Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................
- Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................................
- Điện thoại:..............................................Fax (nếu có):...................................................................
- Số tài khoản (nếu có):............................tại Ngân hàng..................................................................
- Mã số thuế (nếu có):.......................................................................................................................
Hai bên chúng tôi thoả thuận ký kết hợp đồng này với các nội dung sau đây: 
Điều 1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua căn hộ với các đặc điểm dưới đây: 
1. Đặc điểm về căn hộ: 
Căn hộ số: ................................................................tầng (tầng có căn hộ):....................................
Diện tích sàn căn hộ: .................................................m2 
Năm xây dựng (ghi năm hòan thành việc xây dựng tòa nhà chung cư):..........................................
Căn hộ này thuộc tòa nhà chung cư số...............đường (hoặc phố) .........phường (xã).......................quận (huyện, thị xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh)..................tỉnh (thành phố)...............................
(Nếu mua căn hộ hình thành trong tương lai thì các bên thỏa thuận lập thêm danh mục vật liệu xây dựng bên trong và bên ngòai của căn hộ đính kèm theo hợp đồng này). 
2. Đặc điểm về đất xây dựng tòa nhà chung cư có căn hộ nêu tại khoản 1 Điều này: 
Thửa đất số:..................hoặc ô số:..................hoặc lô số:................... 
Tờ bản đồ số:.......................................................................................
Diện tích đất sử dụng chung:...................m2 (nếu nhà chung cư có diện tích đất sử dụng chung, bao gồm đất trong khuôn viên thì ghi diện tích đất của tòan bộ khuôn viên nhà chung cư đó, nếu nhà chung cư không có khuôn viên thì ghi diện tích đất xây dựng nhà chung cư đó). 
Điều 2. Giá bán căn hộ, phương thức và thời hạn thanh toán 
1. Giá bán căn hộ:..........................................................đồng 
(Bằng chữ:.........................................................................................). 
Giá bán này đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%, trong đó: 
- Giá bán (bao gồm giá trị quyền sử dụng đất):..............................đồng. 
- Thuế VAT:..................................................................................đồng. 
- Kinh phí bảo trì 2% (kinh phí này tính trước thuế):.......................đồng. Khoản kinh phí này được chuyển vào tài khoản riêng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. 
2. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức (trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng)..................................................................................................
3. Thời hạn thanh toán: 
a) Thanh toán một lần vào ngày..........tháng........năm.........., kể từ sau khi kí kết hợp đồng này. 
b) Trường hợp mua nhà ở theo phương thức trả chậm, trả dần thì thực hiện thanh toán bao gồm các đợt như sau: 
- Thanh toán đợt 1:....................đồng (bằng chữ:..................); thời hạn thanh toán:......................... 
- Thanh toán đợt 2:..................đồng (bằng chữ.....................); thời hạn thanh toán.......................... 
- Thanh toán đợt tiếp theo.................đồng (bằng chữ..............................................); thời hạn thanh toán................................. 
Trước các đợt thanh toán theo thỏa thuận tại khoản này, Bên bán nhà ở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (thông qua hình thức như fax, chuyển bưu điện....) cho Bên mua biết rõ số tiền phải thanh toán và thời hạn phải thanh toán kể từ ngày nhận được thông báo này. 
Điều 3. Chất lượng công trình nhà ở 
Bên bán cam kết bảo đảm chất lượng công trình (nhà chung cư trong đó có căn hộ nêu tại Điều 1 hợp đồng này) theo đúng yêu cầu trong thiết kế công trình và sử dụng đúng các vật liệu xây dựng căn hộ mà các bên đã thỏa thuận. 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 
1. Quyền của Bên bán: 
a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng; 
b) Yêu cầu Bên mua nhận nhà theo đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng; 
c) Có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ tiện ích khác nếu Bên mua vi phạm Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành và Bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư đính kèm theo hợp đồng này; 
d) Các quyền khác do hai bên thoả thuận:.........................................................................................
2. Nghĩa vụ của Bên bán: 
a) Xây dựng hòan chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch và nội dung hồ sơ dự án đã được phê duyệt, đảm bảo khi bàn giao, Bên mua có thể sử dụng và sinh hoạt bình thường; 
Về nguồn cung cấp điện, nước sinh hoạt (ghi rõ là do các cơ quan chức năng địa phương hay do bộ phận quản lý dự án cung cấp).......................................................................................................
b) Thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về pháp luật xây dựng (thiết kế căn hộ và quy hoạch xây dựng sẽ không bị thay đổi trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); 
c) Kiểm tra, giám sát việc xây dựng căn hộ để đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật và mỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 
d) Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên mua. Thực hiện bảo hành đối với căn hộ và nhà chung cư theo quy định tại Điều 9 của hợp đồng này; 
đ) Chuyển giao căn hộ cho Bên mua đúng thời hạn kèm theo bản vẽ thiết kế tầng nhà có căn hộ và thiết kế kỹ thuật liên quan đến căn hộ. 
e) Nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến mua bán căn hộ theo quy định của pháp luật; 
g) Có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho Bên mua và bàn giao cho Bên mua các giấy tờ có liên quan đến căn hộ

File đính kèm:

  • docxchon-loc-nhung-mau-hop-dong-thue-nha-cuc-hay-4309.docx
Hợp đồng liên quan