Mẫu hợp đồng mượn nhà kinh doanh

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng mượn nhà kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ
- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
- Căn cứ vào Luật nhà ở 2014;
- Căn cứ vào nhu cầu các bên.
Hôm nay, ngày..tháng..năm., tại địa chỉ..
Chúng tôi gồm:       
1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà): ...........................................................................................................
Sinh ngày: ...........................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày .......................tại ..........................
Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................
2. BÊN MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên B):
Ông (Bà): ...........................................................................................................
Sinh ngày: ............................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ...................cấp ngày .......................tại ...........................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................            
Hai bên thảo thuận lập và ký hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà đối với các điều khoản như sau :
ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH NHÀ CHO MƯỢN
1.1.      Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ diện tích nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A tại địa chỉ:
Nhà có đặc điểm sau:
Diện tích:
Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số .. do ..... cấp ngày .tháng.năm
1.2.      Bên B đồng ý mượn của Bên A toàn bộ quyền sử dụng nhà theo mô tả nói trên.
ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH MƯỢN
Mục đích sử dụng nhà mượn:
-           Đăng ký kinh doanh, đặt trụ sở giao dịch, văn phòng làm việc của Bên B; Tổ chức hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của Bên B và theo quy định của pháp luật.
-           Không được dùng nhà để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, kinh doanh nhà hang, kinh doanh karaoke, massage và những hoạt động mà pháp luật không cho phép.
ĐIỀU 3: THỜI HẠN CHO MƯỢN
Thời hạn cho mượn nhà và quyền sử dụng đất nói trên là .năm, bắt đầu từ ngày.tháng.năm
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
-           Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và hư hỏng của nhà, nếu có;
-           Thanh toán cho Bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);
-           Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho Bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho Bên B, trừ những khuyết tật mà Bên B biết hoặc phải biết.
2. Bên A có các quyền sau đây:
-           Đòi lại tài sản ngay sau khi hết thời hạn cho mượn, nếu Bên A có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dù Bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý là......................................
-           Đòi lại tài sản khi Bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của Bên A;
-           Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do Bên B gây ra.
ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
-           Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;
-           Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của Bên A;
-           Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn;
-           Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn.
2. Bên B có các quyền sau đây:
-           Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;
-           Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, (nếu có thỏa thuận). 
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này.
6.2. Khi có tranh chấp lien quan đến hợp đồng này trước tiên hai Bên cùng nhau thương lượng để giải quyết, trong trường hợp không thể thương lượng được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
6.3. Hai bên đã đọc lại, hoàn toàn nhất trí với những nội dung của hợp đồng và cùng ký tên dưới đây để làm chứng.
           Bên cho mượn nhà A                                                      Bên mượn nhà B
            (ký và ghi rõ họ tên)                                                     (ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_hop_dong_muon_nha_kinh_doanh.docx
Hợp đồng liên quan