Hợp đồng thuê đất của cá nhân hộ gia đình

docx4 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 23897 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê đất của cá nhân hộ gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG SỐ : ........ CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT CỦA CÁ NHÂN HỘ GIA ĐÌNH
I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. BÊN CHO THUÊ ĐẤT:
Ông (Bà):	sinh năm:..................	
- CMND số:......................do..................................cấp ngày............tháng ....năm	
- Nghề nghiệp:	
- Địa chỉ thường trú:	
2. BÊN THUÊ ĐẤT:
Ông (bà):.	sinh năm:...........
- CMND số:......................do..................................cấp ngày............tháng ....năm	
- Nghề nghiệp:	
- Địa chỉ thường trú:	
Hoặc Ông (Bà):
- Đại diện cho (đối với tổ chức):	
- Địa chỉ:	
- Số điện thoại	Fax.......................................(nếu có)
THỬA ĐẤT CHO THUÊ
- Diện tích đất cho thuê:	m2
- Loại đất:	Hạng đất (nếu có) ...............................
- Thửa số:	
- Tờ bản đồ số:	
- Thời hạn sử dụng đất còn lại	
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:	do..........................................
cấp ngày............... tháng ............... năm 	
Tài sản gắn liền với đất (nếu có)
3. HAI BÊN NHẤT TRÍ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT SAU ĐÂY:
 - Thời hạn cho thuê là . . . . . tháng, kể từ ngày . . . . tháng . . . năm . . . . đến ngày . . . . tháng . . . năm..
- Số tiền thuê đất là (bằng số).................................... đ/m2 (ha)/năm (tháng).
 (bằng chữ) ................................................................................
- Thời điểm thanh toán ...............................................................	
- Phơng thức thanh toán: .............................................................
- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này
- Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phơng thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.
- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất.
- Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.
- Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường những thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.
- Các cam kết khác .................................................................................................................
- Hợp đồng này lập tại . . . . . . ngày ... tháng ... năm ... thành .... bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân ..................... dưới đây xác nhận.
Bên cho thuê đất
(Ghi rõ họ tên và ký)
 Bên thuê đất
 (Ghi rõ họ tên và ký)
II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất cho thuê:
- Về giấy tờ sử dụng:	
- Về hiện trạng thửa đất:	
Chủ sử dụng đất:	
Loại đất:	
Diện tích:	
Thuộc tờ bản đồ số:	
Số thửa đất:	
Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:	
.
- Về điều kiện cho thuê: Thuộc trường hợp đợc cho thuê theo quy định tại Khoản ......... Điều 15 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.
Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_thue_dat_cua_ca_nhan_va_ho_gia_dinh_7437.docx
Hợp đồng liên quan