Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà đơn giản

pdf1 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số: /HĐTLTN
(Căn nhà số : . đường .. phường .. quận .)
- Căn cứ Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà số ...../20......./HĐCNCP-.................. ký ngày ...../...../20....
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng thuê nhà.
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:
Bên cho thuê nhà (Gọi tắt là Bên A):
Ông/Bà:....
Ngày, tháng, năm sinh:..
Chứng minh nhân dân số: . Do  cấp ngày ....... tháng ....... năm ..............
Địa chỉ thường trú: ....
Bên thuê nhà (Gọi tắt là Bên B):
Công ty:.
Trụ sở số:.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:...
Do Ông (Bà):....
Ngày, tháng, năm sinh:..
Chứng minh nhân dân số: . Do  cấp ngày ....... tháng ....... năm ..............
Địa chỉ thường trú:..
Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:..
Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số .......................... ngày ......... tháng
......... năm ..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:
Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày ..... tháng ..... năm..
Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn
đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.
Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.
Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số ............... thành phố Hồ Chí
Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.
Hợp đồng được lập thành .......... bản, mỗi bản ............ trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số .......... lưu 01
bản.
Lập tại Phòng công chứng số .................. ngày ........... tháng ........... năm ....
Bên A Bên B
 (ký và ghi rõ họ và tên) (ký và ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • pdfhop_dong_thanh_ly_hop_dong_thue_nha_don_gian.pdf
Hợp đồng liên quan