Hợp đồng liên danh

doc4 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 2811 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng liên danh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày .................. tháng ................ năm 2007
HỢP ĐỒNG LIÊN DANH
Số: .................. /LD
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 	
- Căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh của các Công ty: Công ty A và Công ty B
Chúng tôi gồm:	
1- Thành viên thứ nhất: CÔNG TY A
Địa chỉ: 
Đại diện là ông: Nguyễn Văn A	 Chức vụ: 
Điện thoại:	Fax: 
Mã số thuế: 
2- Thành viên thứ hai: CÔNG TY B
Địa chỉ: 
Đại diện là ông: Trần Văn B	 Chức vụ: 
Điện thoại:	Fax: 
Mã số thuế: 
Các bên cùng nhau thống nhất ký kết hợp đồng liên danh với nội dung cụ thể như sau:
Điều 1: Mục đích liên danh
Các bên thống nhất thành lập Liên danh để tham gia đấu thầu và thi công công trình: 
DỰ ÁN : XYZ
Do: Ban Quản lý Dự án C - Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện Chủ đầu tư dựa trên nguyên tắc bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm giữa các bên và nghĩa vụ đối với Nhà nước.
Điều 2: Tên và đại diện Liên danh
2.1- Tên Liên danh:
LIÊN DANH CÔNG TY CỔ A - CÔNG TY B
2.2- Các thành viên Liên danh: Liên danh gồm hai thành viên
	a- Công ty A
	b- Công ty B
2.3- Đại diện Liên danh:
Các bên thống nhất uỷ quyền cho:
CÔNG TY A
Làm đại diện cho Liên danh để trực tiếp giao dịch, giải quyết mọi thủ tục liên quan đến công tác tham dự thầu, chịu trách nhiệm chính trước Chủ đầu tư về công tác thực hiện dự án trên.
2.4- Người đại diện Liên danh:
- Hai bên thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn A - Giám đốc Công ty A là người đứng đầu Liên danh, người đại diện cho Liên danh.	
- Người đại diện Liên danh được uỷ quyền trực tiếp quan hệ với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, chuẩn bị, ký đơn dự thầu, hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan đến dự án trên.
2.5- Con dấu của Liên Danh:
Hai bên thống nhất sử dụng con dấu trong các văn bản của Liên danh là con dấu của Công ty A.
2.6- Tài khoản của Liên danh:
Nếu Liên danh trúng thầu, hai bên sẽ báo cáo bằng văn bản và được Chủ đầu tư chấp thuận tài khoản thanh toán của Liên danh sẽ được thể hiện cụ thể trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa Chủ đầu tư và Liên danh.
2.7- Địa chỉ giao dịch:
Công ty A
Địa chỉ: 
Điện thoại: 	Fax: 
2.8- Thời hạn của Liên danh: 
Hợp đồng liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thanh lý hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa Chủ đầu tư và Liên danh.
Hợp đồng liên danh sẽ tự hết hiệu lực nếu Liên danh không trúng thầu.
Điều 3: Phân chia trách nhiệm quyền hạn giữa các thành viên trong Liên danh, người đứng đầu Liên danh (nếu trúng thầu):
3.1- Công ty A: Thực hiện 60% giá trị gói thầu (Thi công một phần các hạng mục: Nền đường, Mặt đường, Gia cố phòng hộ, An toàn giao thông, Cây xanh, Công trình thoát nước trên tuyến và Chiếu sáng) 
3.2- Công ty B: Thực hiện 40% giá trị gói thầu (Thi công một phần các hạng mục: Nền đường, Mặt đường, Gia cố phòng hộ, An toàn giao thông, Cây xanh, Công trình thoát nước trên tuyến và Chiếu sáng)
3.3- Tiền bảo lãnh: Từng thành viên trong Liên danh trực tiếp nộp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng cho Chủ đầu tư (nếu trúng thầu) tương ứng với giá trị được phân chia tham gia thi công.
3.4- Trên cơ sở phần khối lượng được phân chia, các bên phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án và thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng giao nhận thầu xây lắp được ký giữa chủ đầu tư và Liên danh
3.5- Nếu trúng thầu và được Chủ đầu tư đồng ý, các thành viên trong Liên danh sẽ ký kết hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư.
3.6- Trách nhiệm của nhà thầu đứng đầu Liên danh: Nhà thầu đứng đầu Liên danh chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về mọi công việc, mọi giao dịch có liên quan đến việc thực hiện gói thầu.
3.7- Trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu Liên danh: Chịu trách nhiệm tổ chức trong Liên danh để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trường hợp một trong những thành viên trong Liên danh thi công không đảm bảo tiến độ chất lượng, người đứng đầu Liên danh có quyền báo cáo được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản sẽ điều chuyển phương tiện, thiết bị, nhân lực, tiền vốn trong Liên danh để thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.
Điều 4: Nguyên tắc hoạt động của Liên danh
4.1- Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu, các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho Liên danh với mục đích thắng thầu dự án.
4.2- Tổ chức thực hiện dự án: 
- Hai bên sẽ bàn bạc thống nhất thành lập Ban điều hành công trường và hoạt động theo qui chế của Ban điều hành được hai bên nhất trí thông qua.
- Khối lượng, giá trị thanh toán cho mỗi thành viên trong Liên danh: Từng kỳ thanh toán căn cứ khối lượng và giá trị được thanh toán với Chủ đầu tư, Ban điều hành sẽ phân khai và được các đơn vị thành viên ký xác nhận để làm cơ sở thanh toán tiền cho các đơn vị thành viên.
Điều 5: Công tác tài chính kế toán
Mỗi bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh lỗ, lãi trong phần việc được giao.
Điều 6: Trách nhiệm của mỗi thành viên trong Liên danh
6.1- Các bên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình đấu thầu. Các bên cùng có trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu theo đúng quy định của Nhà nước. Trong quá trình lập Hồ sơ dự thầu, các bên sẽ cùng nhau thống nhất tài liệu, văn bản, bảng biểu và các nội dung khác của Hồ sơ dự thầu và trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng giao nhận thầu xây lắp (nếu trúng thầu).
6.2- Trong quá trình thi công mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, kỹ thuật, tiến độ xây dựng công trình và các quy định khác của Nhà nước trước Chủ đầu tư đồng thời chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.
6.3- Toàn bộ chi phí trong quá trình lập hồ sơ dự thầu được các bên tập hợp phân bổ theo tỷ lệ khối lượng công việc đã phân chia ở trên.
6.4- Không một thành viên nào trong Liên danh được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng liên danh này cho bên thứ 3 nếu chưa có văn bản chấp thuận của các thành viên khác trong Liên danh.
Điều 7: Tranh chấp khiếu nại
7.1- Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì đưa ra Toà án Kinh tế thành phố Hà Nội
7.2- Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên hữu quan bằng văn bản chính thức.
Điều 8: Các điều khoản khác
8.1- Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của thoả thuận Liên danh này. Trong quá trình tham gia đấu thầu dự án, có gì vướng mắc các bên sẽ thông báo cho nhau để cùng nhau thống nhất.
8.2- Khi triển khai dự án (nếu Liên danh trúng thầu): Nếu có bổ sung thay đổi hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng liên danh và cùng bàn bạc nội dung cụ thể để ký kết hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.
8.3- Thoả thuận liên danh này được lập thành 06 bản, có giá trị pháp lý như nhau, gửi Chủ đầu tư 01 bản, phòng Công chứng Nhà nước giữ 01 bản và mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện./.
CÔNG TY A
 CÔNG TY B
CHỨNG NHẬN
Tôi: ............................................................................................., công chứng viên ký tên dưới đây, chứng nhận:
Hôm nay, ngày..................tháng..................năm 2007, tại trụ sở phòng công chứng số ……, Hợp đồng liên danh này lập bởi:
Công ty A do ông Nguyễn Văn A, người mang giấy chứng minh số …………. do Công an tỉnh……… cấp ngày ………., làm đại diện.
Và
Công ty B do ông Trần Văn B, người mang giấy chứng minh số ………. do Công an tỉnh ……… cấp ngày …………, làm đại diện.
- Hai bên đã tự nguyện thoả thuận lập và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung của Hợp đồng liên danh này.
- Tại thời điểm công chứng, hai bên đều có đủ năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật.
- Nội dung của Hợp đồng này phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Sau khi tự đọc lại nguyên văn Hợp đồng liên danh này, từng người một đã ký tên vào Hợp đồng liên danh này để làm bằng chứng trước sự chứng kiến của tôi.
Hợp đồng này có 04 tờ, 04 trang (trong đó: 03 trang là nội dung của Hợp đồng liên danh; 01 trang là chứng nhận của Công chứng viên) và được lập thành 06 bản chính, lưu tại Phòng Công chứng số…….: 01 bản.

File đính kèm:

  • dochd_lien_danh_5791.doc
Hợp đồng liên quan