Hợp đồng hợp tác cho thuê giữa công ty TNHH trung tâm thương mại vinacapital

pdf14 trang | Chia sẻ: tienhuytran22 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng hợp tác cho thuê giữa công ty TNHH trung tâm thương mại vinacapital, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHO THUÊ 
GIỮA 
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINACAPITAL 
VÀ 
 1 
MỤC LỤC 
1. Định Nghĩa và Diễn Giải ....................................................................................... 2 
2 Chỉ Định Bên Khai Thác ...................................................................................... 3 
3 Phân Công Nhiệm Vụ của Bên Khai Thác ............................................................. 4 
4 Doanh Thu ........................................................................................................... 4 
5 Chấp Nhận Các Tiêu Chuẩn Hợp Tác Cho Thuê ................................................... 5 
6 Quyền và Trách nhiệm của Bên Khai Thác ............................................................ 5 
7 Trách nhiệm của Chủ Sở Hữu Căn Hộ .................................................................. 5 
8 Bảo hiểm .............................................................................................................. 6 
9 Thuế .................................................................................................................... 6 
10 Thiệt hại đối với Nơi Cư Trú ................................................................................. 6 
11 Quyền Thâm Nhập của Chủ Sở Hữu Căn Hộ ........................................................ 7 
12 Chấm dứt ............................................................................................................ 7 
13 Tính bảo mật ....................................................................................................... 8 
14 Bất khả kháng ...................................................................................................... 8 
15 Các thông báo ...................................................................................................... 9 
16 Thỏa thuận toàn bộ .............................................................................................. 9 
17 Chuyển nhượng ................................................................................................... 9 
18 Luật điều chỉnh, thẩm quyền tài phán và tranh chấp ............................................. 9 
19 Từ bỏ ................................................................................................................. 10 
20 Sửa đổi .............................................................................................................. 10 
21 Bản đối ứng và ngôn ngữ .................................................................................... 10 
22 Hiệu lực ............................................................................................................. 10 
23 Sự tồn tại của các quy định ................................................................................. 10 
PHỤ LỤC 1 CÁC THÔNG SỐ CỦA CĂN HỘ ............................................................... 23 
PHỤ LỤC 2 DỊCH VỤ ................................................................................................... 29 
 2 
 Hợp đồng Hợp tác cho thuê này được thực hiện ngày __ tháng 1 năm 2013 (“Ngày Ký Kết”) 
giữa: 
Công Ty TNHH Trung Tâm Thương Mại VinaCapital có Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số 
321143000018 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng cấp ngày 27 tháng 7 năm 2007 (Bên 
Khai Thác) và có trụ sở chính tại Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành 
Phố Đà Nẵng. 
Và 
Ông 
Số CMND : 
Địa chỉ : 
 (Chủ Sở Hữu Căn Hộ). 
DẪN NHẬP 
A. XÉT VÌ Chủ Sở Hữu Căn Hộ đã ký Hợp đồng mua bán số với Bên Khai Thác 
vào ngày  tháng . năm  để mua Căn Hộ và đã nhận bàn giao Căn Hộ ngày [ ] theo 
Biên bản bàn giao số [ ] 
B. XÉT VÌ Chủ Sở Hữu Căn Hộ không có dự định sử dụng Căn Hộ trong thời hạn hai (02) năm 
tới và Chủ Sở Hữu Căn Hộ mong muốn thuê Bên Khai Thác thu xếp cho các bên khác thuê toàn 
bộ hoặc một phần Căn Hộ. 
C. XÉT VÌ Chủ Sở Hữu Căn Hộ muốn thuê dịch vụ của Bên Khai Thác để quản lý và cho thuê 
Căn Hộ của mình như một khu vực thuê tại Tòa Nhà Azura – Trung Tâm Thương Mại Thế Giới 
Đà Nẵng theo các điều khoản và điều kiện trình bày trong Hợp Đồng này (Hợp Tác Cho Thuê). 
DO ĐÓ, NAY trên cơ sở xem xét các cam kết đã được trao đổi và được trình bày trong Hợp Đồng này, 
cũng như các nguồn lợi có giá trị có thể thu được từ Hợp Đồng này, Các Bên đồng ý như sau: 
1. Định Nghĩa và Diễn Giải 
1.1 Định Nghĩa 
Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, bất kỳ từ ngữ hoặc thuật ngữ nào viết hoa được định 
nghĩa tại quy định này sẽ có nghĩa được gắn cho chúng trong quy định này. 
(a) Bên Liên Kết, có nghĩa là, liên quan đến một công ty nào đó, một công ty con hoặc một 
công ty mẹ của nó hoặc là bất kỳ công ty con nào đó của công ty mẹ; liên quan đến bất 
kỳ một thể nhân, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng hoặc con của thể nhân đó. 
(b) Hợp Đồng có nghĩa là hợp đồng hợp tác cho thuê này kể cả các biểu và phụ lục, được 
điều chỉnh tùy từng thời điểm theo các điều khoản của hợp đồng này. 
(c) Căn Hộ có nghĩa là căn hộ ở Tòa Nhà được quy định cụ thể trong Phụ Lục 1 của Hợp 
Đồng này. 
 3 
(d) Tòa Nhà Azura – Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Đà Nẵng hay Tòa Nhà có 
nghĩa là khu căn hộ thuộc Tòa Nhà Căn Hộ Cao Cấp, một phần của dự án Capital 
Square, tọa lạc tại Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng. 
(e) Ngày Làm Việc có nghĩa là một ngày, không phải là ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày 
nghỉ lễ của nước Việt Nam. 
(f) Sự Kiện Bất Khả Kháng nghĩa là các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của bên bị ảnh 
hưởng bao gồm các hành động của cơ quan Nhà Nước, thiên tai, chiến tranh, bạo động, 
bạo loạn, nổi dậy, phá hoại, quy tắc, quy định, lệnh hoặc chỉ thị của bất kỳ cơ quan 
chính quyền, hành chính hoặc tư pháp nào; 
(g) Khách Thuê có nghĩa là bất kỳ người nào ký hợp đồng với Bên Khai Thác để thuê bất 
kỳ căn hộ nào trong Tòa Nhà tạm thời hoặc thời gian ngắn và bao gồm Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ nếu Chủ Sở Hữu cũng có nhu cầu thuê căn hộ trong Tòa Nhà. 
(h) Năm Khai Thác có nghĩa là thời hạn một năm bắt đầu từ ngày [ ] của một năm và kết 
thúc vào ngày [ ] của năm tiếp theo. 
(i) Doanh Thu có nghĩa được quy định tại Khoản 4.1. 
(k) Các Bên nghĩa là các bên trong Hợp Đồng này. 
(l) Hợp Đồng Mua Căn Hộ nghĩa là hợp đồng mua bán căn hộ số . được Chủ Sở 
Hữu Căn Hộ và Bên Khai Thác ký kết vào ngày  về việc mua Căn Hộ. 
(m) Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan, liên quan đến bất kỳ vấn đề nào, có nghĩa là cơ quan 
Nhà Nước Việt Nam chịu trách nhiệm về việc quy định vấn đề đó tùy từng thời điểm. 
(n) Hợp Tác Cho Thuê có nghĩa được gán cho thuật ngữ này trong phần Dẫn Nhập C của 
Hợp Đồng này. 
(o) Dịch Vụ có nghĩa là dịch vụ được trình bày trong Phụ Lục 2. 
(p) Các Tiêu Chuẩn Hợp Tác Cho Thuê có nghĩa là tiêu chuẩn duy tu, sửa chữa, phục vụ 
và khai thác cho việc Hợp Tác Cho Thuê phù hợp với việc quản lý và khai thác Tòa Nhà 
của Bên Khai Thác do Bên Khai Thác lập ra tùy từng thời điểm. 
(q) Thời Hạn có nghĩa là thời hạn hai năm của Hợp Đồng này tính từ Ngày Ký Kết. 
(r) Chi Phí Tiêu Dùng có nghĩa là tất cả các phí nước sạch và điện của Căn Hộ tùy từng 
thời điểm. 
(s) Phí Quản Lý và Phí Sử Dụng Các Tiện Ích Công Cộng có nghĩa là các khoản phí phải 
trả cho việc quản lý Tòa Nhà và sử dụng các tiện ích trong Tòa Nhà như được quy định 
trong Hợp Đồng Mua Căn Hộ. 
2 Chỉ Định Bên Khai Thác 
2.1 Chủ Sở Hữu Căn Hộ chỉ định Bên Khai Thác làm nhà quản lý và điều hành độc quyền chương 
trình Hợp Tác Cho Thuê đối với Căn Hộ và Bên Khai Thác chấp nhận việc chỉ định làm nhà 
quản lý và điều hành độc quyền của chương trình Hợp Tác Cho Thuê đối với Căn Hộ trong suốt 
Thời Hạn, phụ thuộc vào và theo các điều khoản và điều kiện được quy định cụ thể trong Hợp 
Đồng này. 
 4 
2.2 Để Khoản 2.1 có hiệu lực, Chủ Sở Hữu Căn Hộ cho phép Bên Khai Thác có trách nhiệm và 
thẩm quyền quản lý và cho thuê Căn Hộ và dịch vụ quy định trong suốt Thời Hạn. 
2.3 Chủ Sở Hữu Căn Hộ thừa nhận và đồng ý rằng Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ không cho thuê, cho 
thuê lại Căn Hộ hoặc làm cho Căn Hộ được thuê hoặc được thuê lại, dù là một phần hoặc tất cả, 
hoặc bằng cách khác thu được bất kỳ thu nhập nào từ đó, ngoại trừ thông qua Bên Khai Thác. 
Nếu Chủ Sở Hữu Căn Hộ cho thuê hoặc cho thuê lại hoặc bằng cách khác thu được thu nhập từ 
Căn Hộ do vi phạm các điều khoản của Khoản 2.3 này thì Bên Khai Thác có thể tuyên bố Chủ 
Sở Hữu Căn Hộ vi phạm và chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức theo Khoản 12 và yêu cầu 
khoản bồi thường vi phạm bằng với giá thuê Căn Hộ vào ngày vi phạm đầu tiên nhân với số 
ngày mà Căn Hộ đã được sử dụng có vi phạm Khoản 2.3 này. 
3 Phân Công Nhiệm Vụ của Bên Khai Thác 
3.1 Chủ Sở Hữu Căn Hộ thừa nhận và đồng ý rằng Bên Khai Thác có thể giao hoặc phân các quyền 
và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này, tất cả hoặc một phần, và theo quyền tự quyết duy 
nhất của Bên Khai Thác, mà không cần phải thông báo hoặc nhận được sự đồng ý của Chủ Sở 
Hữu Căn Hộ, cho: 
(a) Nhà Quản Lý; một công ty có chuyên môn trong việc quản lý và hoạt động về khách 
sạn/ khu nghỉ dưỡng mà Bên Khai Thác thuê để hoạt động Hợp Tác Cho Thuê; 
(b) bất kỳ bên thứ ba nào được Bên Khai Thác chỉ định; hoặc 
(c) một bên kế thừa của Bên Khai Thác. 
3.2 Trong trường hợp các quyền được giao hoặc phân theo Khoản 3.1 hết hạn hoặc chấm dứt mà 
bên được giao hoặc bên được phân công không còn liên quan đến Tòa Nhà nữa thì theo quyền 
chọn của Bên Khai Thác, Hợp Đồng này sẽ: 
(a) chấm dứt khi chuyển giao một thông báo về việc đó cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ; hoặc 
(b) được giao cho một Nhà Quản Lý khác hoặc một bên thứ ba khác do Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ chỉ định, nhưng trong trường nào đi nữa thì nhà quản lý, người hoặc đơn vị kia cũng 
sẽ thực hiện chức năng của Bên Khai Thác theo Hợp Đồng này. 
4 Doanh Thu 
4.1 Bên Khai Thác đảm bảo Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ được nhận một khoản doanh thu từ việc tham 
gia chương trình Hợp Tác Cho Thuê với mức 8% Giá Mua Căn Hộ mỗi Năm Khai Thác 
(“Doanh Thu”), cụ thể được tính như sau: 
Doanh Thu = 8% * . (Giá Mua Căn Hộ) = ..................... VND 
Doanh Thu sẽ được chi trả thành từng quý theo quy định tại Điều 4.3. 
4.2 Chủ Sở Hữu Căn Hộ có trách nhiệm trả các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến Doanh Thu. 
4.3 Sau khi nhận được hóa đơn đỏ của Chủ Sở Hữu Căn Hộ, Bên Khai Thác sẽ chi trả Doanh Thu 
cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ trong vòng mười (10) ngày đầu tiên của mỗi quý của Năm Khai Thác 
bằng cách chuyển khoản vào tài khoản do Chủ Sở Hữu Căn Hộ chỉ định như sau: 
 5 
Tên tài khoản:  
Số tài khoản:.. 
Tại Ngân hàng .. 
Địa chỉ:  
Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Bên Khai Thác trong trường 
hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin tài khoản nêu trên. Bên Khai Thác sẽ không chịu trách 
nhiệm về việc chi trả Doanh Thu chậm trễ hoặc chi trả vào tài khoản cũ nếu Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ chậm cung cấp thông tin tài khoản mới. 
5 Chấp Nhận Các Tiêu Chuẩn Hợp Tác Cho Thuê 
5.1 Chủ Sở Hữu Căn Hộ đồng ý rằng, trước khi Căn Hộ được chấp nhận cho việc Hợp Tác Cho 
Thuê, Bên Khai Thác sẽ kiểm tra Căn Hộ và, nếu cần thiết, Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ thuê Bên 
Khai Thác, theo một hợp đồng riêng biệt, để thực hiện những sửa chữa hoặc thay thế mà Bên 
Khai Thác theo quyền tự quyết tự quyết của mình, cho là cần thiết để Căn Hộ phù hợp với Các 
Tiêu Chuẩn Hợp Tác Cho Thuê. 
5.2 Chủ Sở Hữu Căn Hộ đồng ý rằng Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ thuê Bên Khai Thác, theo một thỏa 
thuận riêng biệt, cung cấp các trang thiết bị và vật dụng bổ sung có chất lượng và độ bền phù 
hợp mà Bên Khai Thác cho là cần thiết, theo quyền tự quyết tuyệt đối và duy nhất của Bên Khai 
Thác, nhằm để Căn Hộ phù hợp với Các Tiêu Chuẩn Hợp Tác Cho Thuê. 
6 Quyền và Trách nhiệm của Bên Khai Thác 
6.1 Trong suốt thời hạn của Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê này, Bên Khai Thác, theo quyền tự 
quyết duy nhất của mình, sẽ có quyền quy định mức giá cho thuê Căn Hộ miễn là mức giá cho 
thuê đó phù hợp với mức giá cho thuê tại các tòa nhà hoặc phòng nghỉ cho thuê cùng hạng tại 
Việt Nam. 
6.2 Bên Khai Thác, theo quyền tự quyết duy nhất của mình, sẽ quy định và quảng cáo các mức giá 
và chính sách cho thuê tùy từng thời điểm, mà theo đó Bên Khai Thác sẽ chào cho thuê Căn Hộ. 
6.3 Bên Khai Thác có quyền xếp loại Căn Hộ nhằm mục đích quy định mức giá cho thuê. 
6.4 Bên Khai Thác, theo quyền tự quyết của mình, có quyền sử dụng Căn Hộ khi cần thiết nhằm 
mang đến các lợi ích tốt nhất cho Tòa Nhà thông qua mục đích tiếp thị và quảng bá để gia tăng 
việc kinh doanh và các đối tác kinh doanh. 
6.5 Bên Khai Thác có các quyền và trách nhiệm khác được quy định trong Hợp đồng Hợp Tác Cho 
Thuê này và theo pháp luật Việt Nam. 
7 Trách nhiệm của Chủ Sở Hữu Căn Hộ 
7.1 Chủ Sở Hữu Căn Hộ thừa nhận và đồng ý rằng: 
(a) Chủ Sở Hữu Căn Hộ không có quyền can thiệp bằng bất kỳ cách nào vào việc kiểm soát 
và quản lý việc Hợp Tác Cho Thuê hoặc vào việc kiểm soát và quản lý Tòa Nhà; và 
(b) Bên Khai Thác có quyền tự quyết tuyệt đối và không bị giới hạn trong việc thực hiện 
Dịch Vụ. 
7.2 Chủ Sở Hữu Căn Hộ cam kết: 
 6 
(a) không cư trú, sử dụng hoặc cho phép bất kỳ khách không phải trả tiền thuê hoặc khách 
mời nào của Chủ Sở Hữu Căn Hộ cư trú, sử dụng Căn Hộ trong suốt Thời Hạn; 
(b) không được thay đổi hoặc di dời khỏi Căn Hộ các trang thiết bị do Bên Khai Thác cung 
cấp, hoặc không được thay đổi các trang trí dẫn đến việc Căn Hộ không phù hợp với 
Các Tiêu Chuẩn Hợp Tác Cho Thuê; 
(b) thanh toán, ngoài Phí Quản Lý và Phí Sử Dụng Các Tiện Ích Công Cộng và Chí Phí 
Tiêu Dùng, tất cả các khoản thuế và phí khác liên quan đến Căn Hộ theo Hợp Đồng, 
Hợp Đồng Mua Căn Hộ và quy định của pháp luật trước ngày hết hạn và trong trường 
hợp Chủ Sở Hữu Căn Hộ không thực hiện việc thanh toán đúng hạn, Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ thừa nhận rằng Bên Khai Thác có thể khấu trừ số tiền đó từ Doanh Thu; 
(c) không thay khóa hoặc lắp đặt khóa cửa mới cho Căn Hộ trừ khi Bên Khai Thác đã thông 
báo trước. 
(d) luôn luôn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ trong 
phạm vi mà các quy định trong Hợp Đồng Mua Căn Hộ không trái với Hợp Đồng này; 
và 
(e) không cho thuê hoặc quảng cáo cho thuê Căn Hộ (ngoại trừ tuân theo các điều khoản 
của Hợp Đồng này) hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cho bất kỳ người nào sử dụng Căn 
Hộ (hoặc bất kỳ căn hộ nào khác ở Tòa Nhà được thu xếp cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ theo 
một hợp đồng hợp tác cho thuê) dù bằng bất kỳ hình thức nào và nếu Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ vi phạm điều khoản này, Bên Khai Thác có quyền từ chối bất kỳ việc đặt chỗ trước 
nào mà Chủ Sở Hữu Căn Hộ cố gắng thực hiện và chấm dứt Hợp Đồng này theo Khoản 
13. 
(f) Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ mua Gói Nội Thất Cơ Bản (đính kèm tại Phụ Lục 2) nhằm phục 
vụ chương trình Hợp Tác Cho Thuê trước khi Căn Hộ được đưa vào Hợp Tác Cho Thuê. 
8 Bảo hiểm 
Chủ Sở Hữu Căn Hộ chịu trách nhiệm mua bảo hiểm thích hợp cho cháy nổ, trộm cắp, thiên tai 
và thảm họa khác thiệt hại đối với Căn Hộ với số tiền thích hợp để trang trải cho việc phục hồi 
toàn bộ thiệt hại đó. 
9 Thuế 
Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải thanh toán tất cả các loại thuế đối với hoặc liên quan đến hoặc xuất 
phát từ việc sở hữu Căn Hộ do Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan quy định. 
10 Thiệt hại đối với Nơi Cư Trú 
10.1 Bên Khai Thác sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc hao mòn nào đối với 
Căn Hộ và đồ dùng trong Căn Hộ bao gồm Gói Nội Thất Cơ Bản do bất kỳ Khách Thuê, người 
sử dụng, nhân viên hoặc nhà thầu phụ nào của Bên Khai Thác gây ra trừ khi do lỗi cẩu thả hoặc 
hành vi vi phạm cố ý về phía Bên Khai Thác, nhân viên hoặc nhà thầu phụ của Bên Khai Thác. 
10.2 Khi phát hiện bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nghiêm trọng nào đối với Căn Hộ, Bên Khai Thác sẽ 
nhanh chóng thông báo cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ. 
 7 
10.3 Bên Khai Thác sẽ nỗ lực hợp lý để yêu cầu Khách Thuê chi trả cho các chi phí sửa chữa cho bất 
kỳ thiệt hại nào do Khách Thuê hoặc khách mời của mình gây ra. 
11 Quyền Thâm Nhập của Chủ Sở Hữu Căn Hộ 
11.1 Sau khi gửi một văn bản thông báo trước năm (5) Ngày Làm Việc cho Bên Khai Thác, Chủ Sở 
Hữu Căn Hộ sẽ có quyền đến xem Căn Hộ cho mục đích kiểm tra. 
11.2 Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ không được quyền giữ chìa khóa vào Căn Hộ hoặc Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ sẽ không được quyền thay bất kỳ khóa nào hoặc lắp đặt thêm khóa mới ở cửa ngoài của Căn 
Hộ trong thời gian Căn Hộ còn tham gia Hợp Tác Cho Thuê và phụ thuộc vào Hợp Đồng này. 
11.3 Bất kể Khoản 11.1 nêu trên, bất kỳ sự thâm nhập nào vào Căn Hộ của Chủ Sở Hữu Căn Hộ theo 
Khoản 11 này không được phép thực hiện trong suốt thời gian lưu trú của Khách Thuê. 
12 Chấm dứt 
Hợp Đồng này có thể được chấm dứt trước khi kết thúc Thời Hạn nếu xảy ra một trong các sự kiện sau: 
12.1 Chủ Sở Hữu Căn Hộ phải thông báo cho Bên Khai Thác về bất kỳ ý định nào của Chủ Sở Hữu 
Căn Hộ về việc bán hoặc chuyển nhượng Căn Hộ và sẽ gửi văn bản thông báo chấm dứt Hợp 
Đồng này cho Bên Khai Thác ít nhất sáu mươi (60) ngày trước khi hoàn tất việc bán hoặc 
chuyển nhượng đó. Nếu Chủ Sở Hữu Căn Hộ không gửi thông báo về việc bán hoặc chuyển 
nhượng cho Bên Khai Thác theo Khoản 12.1 này thì Căn Hộ vẫn còn nằm trong chương trình 
Hợp Tác Cho Thuê trong một thời hạn sáu mươi (60) ngày sau khi việc bán hoặc chuyển 
nhượng đó hoàn tất, sau đó Căn Hộ sẽ được đưa ra khỏi chương trình Hợp Tác Cho Thuê trừ 
khi chủ sở hữu căn hộ mới ký một Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê dựa trên các điều khoản và 
điều kiện của hợp đồng này hoặc phụ lục kèm theo hợp đồng này. 
12.2 Hợp Đồng này có thể bị chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào bằng sự thỏa thuận của tất cả Các 
Bên, sự thỏa thuận đó sẽ được ghi lại bằng văn bản được ký một cách hợp lệ bởi người đại diện 
có thẩm quyền nhân danh và thay mặt cho mỗi Bên. 
12.4 Một Bên có thể đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi một văn bản thông báo 
trước sáu (06) tháng cho Bên kia về ngày dự định chấm dứt. 
12.5 Một Bên (Bên Chấm Dứt) có thể đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức bằng một 
văn bản thông báo cho Bên kia (Bên Vi Phạm) nếu Bên Vi Phạm vi phạm nghiêm trọng bất kỳ 
điều khoản nào của Hợp Đồng này và vi phạm đó không được khắc phục trong vòng ba mươi 
(30) Ngày Làm Việc kể từ khi Bên Vi Phạm nhận được văn bản thông báo từ Bên Chấm Dứt 
nêu rõ vi phạm và yêu cầu khắc phục của mình. 
12.6 Trong trường hợp bất kỳ Bên nào (Bên Mất Khả Năng Thanh Toán): trở nên phá sản hoặc mất 
khả năng thanh toán, thì Bên kia, sau khi gửi một văn bản thông báo cho Bên Mất Khả Năng 
Thanh Toán, có thể ngay lập tức chấm dứt Hợp Đồng này. 
12.7 Hợp Đồng này sẽ bị chấm dứt trong trường hợp Căn Hộ bị phá hủy do hỏa hoạn hoặc thiên tai. 
12.8 Việc chấm dứt Hợp Đồng này, dù bằng sự thỏa thuận hoặc bằng cách khác, sẽ không ảnh hưởng 
đến: 
 8 
(a) bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào của bất kỳ Bên nào phát sinh trước khi chấm 
dứt Hợp Đồng này; hoặc 
(b) bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này mà được diễn đạt là có hiệu lực khi, hoặc tiếp 
tục có hiệu lực sau khi, chấm dứt Hợp Đồng này. 
12.9 Trong trường hợp chấm dứt Bên Khai Thác sẽ nỗ lực hợp lý để chuyển các đặt chỗ trước của 
Khách Thuê đã được xác nhận sang các căn hộ tương tự khác tại Tòa Nhà. 
13 Tính bảo mật 
13.1 Môi Bên (Bên Nhận) sẽ giữ bí mật và sẽ không sử dụng, để lộ hoặc tiết lộ, bất kỳ thông tin nào 
được Bên kia (Bên Tiết Lộ) tiết lộ cho Bên Nhận cho bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến: 
(a) công việc kinh doanh, tài sản hoặc công việc của Bên Tiết Lộ hoặc Bên Liên Kết của 
mình; hoặc 
(b) các điều khoản của Hợp Đồng này hoặc bất kỳ vấn đề nào mà Hợp Đồng này quy định, 
bao gồm nhưng không giới hạn việc Hợp Tác Cho Thuê. 
ngoài trừ: 
(i) Bên Tiết Lộ đã đồng ý bằng văn bản trước khi sử dụng hoặc tiết lộ; 
(ii) Bên Nhận bị yêu cầu tiết lộ thông tin bởi pháp luật hiện hành, hoặc bất kỳ Cơ Quan Nhà 
Nước Hữu Quan nào, miễn là Bên Nhận, trong phạm vi có thể, đã lưu ý đến thời gian 
tiết lộ, đã tham vấn Bên Tiết Lộ về hình thức và nội dung tiết lộ; hoặc 
(iii) thông tin thuộc về công chúng, hoặc sau này thuộc về công chúng, nhưng không phải do 
vi phạm quy định này hoặc trách nhiệm bảo mật khác bởi bất kỳ Bên nào. 
(iv) tiết lộ cho Bên Liên Kết, luật sư, tư vấn, ngân hàng của mỗi Bên với mục đích thực hiện, 
thi hành, thay đổi và chấm dứt Hợp Đồng này. 
13.2 Mỗi Bên Nhận đảm bảo rằng các Bên Liên Kết của mình quy định trong Khoản 13.1 (iv) sẽ 
tuân thủ mọi khía cạnh về trách nhiệm của Bên Nhận theo quy định theo Khoản 13. 
13.3 Trách nhiệm của Các Bên theo Khoản 13 này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp 
Đồng này trong thời hạn một (01) năm. Cũng như vậy, nếu bất kỳ Bên nào vào bất kỳ thời điểm 
nào không còn là một Bên thì Bên đó sẽ tiếp tục bị ràng buộc bởi Khoản 13 này trong thời hạn 
một (01) năm kể từ ngày chấm dứt. 
14 Bất khả kháng 
Một Bên sẽ không chịu trách nhiệm hoặc không có trách nhiệm thực hiện bất kỳ trách nhiệm 
nào của mình theo Hợp Đồng này khi bị ngăn chặn thực hiện bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng, 
miễn là Bên bị ảnh hưởng sẽ: 
(a) luôn luôn nỗ lực tối đa để khắc phục sự kiện Bất Khả Kháng hoặc tìm giải pháp thay thế 
để thực hiện trách nhiệm liên quan; và 
(b) tiếp tục thực hiện trách nhiệm liên quan ngay khi chấm dứt sự kiện Bất Khả Kháng. 
 9 
15 Các thông báo 
15.1 Bất kỳ thông báo nào hoặc thông tin liên lạc nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ 
đề nghị, yêu cầu, đồng ý hoặc chấp thuận nào) cho hoặc của một Bên phải được thực hiện bằng 
văn bản rõ ràng, đề địa chỉ như được ghi bên dưới (hoặc như được quy định cụ thể bởi bất kỳ 
Bên nào bằng một văn bản thông báo cho người gửi): 
Bên Địa chỉ Người nhận Số Điện Thoại Số Fax 
Bên Khai Thác Tòa nhà Azura-
339 Trần Hưng 
Đạo- Quận Sơn 
Trà- Tp Đà Nẵng 
Ban Quản lý 
khai thác Tòa 
nhà Azura 
+84 (0) 511 
3928 100 
+84 (0) 511 3928 
200 
Chủ Sở Hữu Căn 
Hộ 
 ........... 
. 
15.2 Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác cho hoặc bởi một Bên được xem là được thực 
hiện bởi bên gửi và nhận được bởi bên nhận: 
(a) nếu được giao trực tiếp hoặc bằng thư chuyển phát nhanh khi được giao cho bên nhận; 
hoặc 
(b) nếu bằng cách chuyển fax, khi nhận được bản xác nhận từ máy fax cho thấy việc chuyển 
fax đã thành công, 
Nhưng nếu việc chuyển hoặc nhận vào ngày không phải là Ngày Làm Việc hoặc sau 4 giờ chiều 
(giờ của bên nhận) thì được xem là nhận được vào lúc 9 giờ sáng vào Ngày Làm Việc tiếp theo. 
15.3 Việc chuyển fax được xem là dễ đọc trừ khi bên nhận gọi điện thoại cho bên gửi trong Ngày 
Làm Việc sau khi nhận được hoặc được xem là nhận được bản fax theo quy định này và thông 
báo cho bên gửi rằng bản fax không thể đọc được. 
16 Thỏa thuận toàn bộ 
Hợp Đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận và cam kết giữa Các Bên đối với các vấn đề được 
đề cập trong Hợp Đồng này và sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận và cam kết trước đó giữa Các 
bên liên quan đến các vấn đề đó của Hợp Đồng này. 
17 Chuyển nhượng 
Phụ thuộc vào Khoản 3 của Hợp đồng này, các quyền và trách nhiệm của một Bên theo Hợp 
Đồng này không thể được chuyển nhượng, bị lệ thuộc nghĩa vụ đảm bảo hoặc xử lý theo cách 
khác nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của mỗi Bên kia. 
18 Luật điều chỉnh, thẩm quyền tài phán và tranh chấp 
18.1 Hợp Đồng này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo pháp luật Việt Nam. 
 10 
18.2 Liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào giữa Các Bên phát sinh từ, hoặc liên quan đến, Hợp Đồng 
này, kể cả bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc diễn giải, sự tồn tại, tính hiệu lực hoặc chấm 
dứt (Tranh Chấp), thì trước tiên, Các Bên phải nỗ lực tối đa để giải quyết Tranh Chấp bằng 
cách thương lượng trên tinh thần thiện chí, kể cả bằng cách đưa vấn đề lên các cấp lãnh đạo cao 
nhất tương ứng của Các Bên; 
18.3 Liên quan đến bất kỳ Tranh Chấp nào mà không thể giải quyết được theo Khoản 18.2 của quy 
định này thì Tranh Chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết chung cuộc bởi hình thức phân xử theo 
Các Quy Tắc Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”). 
18.4 Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên của VIAC, với mỗi bên chỉ định một trọng 
tài viên. Hai trọng tài viên được chỉ định bởi Các Bên sẽ bầu chọn trọng tài thứ ba. Trọng tài 
thứ ba sẽ là chủ tịch hội đồng trọng tài. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Việt. 
19 Từ bỏ 
19.1 Một quy định của, hoặc một quyền, quyền tự quyết hoặc thẩm quyền được tạo ra theo Hợp 
Đồng này có thể không: 
(a) được từ bỏ trừ khi có một văn bản riêng biệt được một hoặc Các Bên ký trao quyền từ 
bỏ; hoặc 
(b) được phép thay đổi trừ khi có một văn bản riêng biệt được mỗi Bên ký. 
19.2 Việc không hoặc trì hoãn việc thực thi, hoặc thực thi một phần, quyền hạn, quyền, thẩm quyền, 
quyền tự quyết hoặc biện pháp khắc phục phát sinh từ một vi phạm hoặc sai sót theo Hợp Đồng 
này sẽ không tạo ra một sự từ bỏ quyền, quyền hạn, thẩm quyền, quyền tự quyết hoặc biện pháp 
khắc phục đó. 
20 Sửa đổi 
Hợp Đồng này chỉ có thể được sửa đổi bằng một văn bản riêng biệt, được mỗi Bên ký một cách 
hợp lệ. 
21 Bản đối ứng và ngôn ngữ 
Hợp đồng này được lập thành hai (2) bản tiếng Anh và hai (2) 

File đính kèm:

  • pdfhop_dong_hop_tac_cho_thue_giua_cong_ty_tnhh_trung_tam_thuong.pdf
Hợp đồng liên quan