Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất có kèm hạ tầng

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất có kèm hạ tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------o0o--------------
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
V/v CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT CÓ KÈM HẠ TẦNG
Hôm nay, ngày..thángnămtạiChúng tôi gồm:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) (Người đại diện : ...)
Ông : .; CMND .CN..do..
Và bà : ...; CMND .... CN do..
Đăng ký thường trú :..
Đồng sỡ hữu ngôi nhà/thửa đất : Số.....................tờ bản đồ..............tại................................
............................Có diện tích .Số hiệu bìa đỏ .....................................
Số vào sổ.........................Ngày................................Do..........................................................................
(*) Tài sản trên đất gồm .
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)
Ông (bà) :; CMND . CN....do.
Đăng ký thường trú : ...
BÊN LÀM CHỨNG
Ông(bà):..; CMND .CN....do.
Đăng ký thường trú : ...
Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng đặt cọc với những nội dung sau đây :
ĐIỀU 1 : TÀI SẢN ĐẶT CỌC
Khi ký vào bản hợp đồng này bên B đã giao và Bên A đã nhận đủ số tiền đặt cọc là: .....................
Khi hợp đồng chuyển nhượng được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ trả tiền của bên B.
ĐIỀU 2 : MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC VÀ GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG 
Bằng hợp đồng đặt cọc này, bên A cam kết chuyển nhượng và bên B cam kết nhận CN .
quyền sử dụng đất số :..tờ bản đồ.tại địa chỉ : .............................................
Vị trí và diện tích chuyển nhượng quyền sử dụng đất....
.
Các tài sản chuyển nhượng kèm theo quyền sử dụng đất gồm.......
.....
Giá trị chuyển nhượng : .................
ĐIỀU 3 : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI GIAN BÀN GIAO TÀI SẢN
Bên B sẽ thanh toán cho bên A bằng hình thức : .; chia làm :  đợt.
Đợt 1 : Ngày  bên B đã đặt cọc cho bên A số tiền theo như điều 1 của Hợp đồng này.
Đơt 2 : Hẹn trong vòng ..ngày kể từ ngày đặt cọc ( Không quá ngày.), 02 bên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất ( Hợp đồng công chứng) tại cơ quan có thẩm quyền. Sau khi hoàn tất thủ tục, bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A số tiền là : .
..............................................................................................................
........................
Đợt 3 : ............
........................
Thỏa thuận chi phí do việc ký hợp đồng công chứng và Chi phí sang tên Giấy chứng nhận QSDĐ: .
Thỏa thuận khác:. 
ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CÁC BÊN 
Hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.
- Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc bị ép buộc.
- Trước khi ký hợp đồng này, quyền sử dụng đất nêu tại khoản 1, điều 1 của hợp đồng này không bị ràng buộc hoặc hạn chế bởi các việc: Cầm cố, thế chấp, hứa bán, nhận đặt cọc, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt bên A thực hiện các quyền sử dụng đất hay dùng để thiết lập một hợp đồng giao dịch nào khác.
- Sau khi ký bản hợp đồng này, bên A không thực hiện bất kỳ một giao dịch dân sự nào (chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, cho thuê) liên quan đến QSDĐ nói trên với bất kỳ bên thứ 3 nào khác không phải là bên B theo hợp đồng này và đảm bảo cho bên B được toàn quyền sử dụng thửa đất nói trên.
- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
- Những thông tin về nhân thân về thửa đất đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thực.
- Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu trên và các giấy tờ về lô đất nêu trên.
- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.
3. Cam kết chung
3.1. Trong trường hợp bên B không thực hiện nội dung hợp đồng này, bên B sẽ mất số tiền đã đặt cọc.
3.2.Trong trường hợp bên A không thực hiện nội dung hợp đồng này, bên A sẽ hoàn trả số tiền bên B đã đặt cọc và chịu phạt số tiền tương đương giá trị bên B đã đặt cọc theo hợp đồng này trong vòng không quá 5 ngày (Kể từ ngày đến hạn thực hiện hợp đồng).
3.3. Nếu trong hai trường hợp 3.1 và 3.2 xảy ra thì người làm chứng( tức bên môi giới) được hưởng 50% số tiền do bên vi phạm hợp đồng bồi thường cho bên còn lại .
ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của pháp luật Việt Nam.
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.
3. Hợp đồng được lập thành.........bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ........bản làm cơ sở thực hiện, người làm chứng giữ..bản.
           ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
NGƯỜI LÀM CHỨNG

File đính kèm:

  • docxhop_dong_dat_coc_chuyen_nhuong_quyen_su_dung_dat_va_tai_san.docx
Hợp đồng liên quan