Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư thông dụng

docx5 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 885 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư thông dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỔ CƯ
Số: ./20./HĐMB
., ngày.. tháng .. năm 
Hôm nay, ngày......tháng..........năm........., tại................................................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
I. BÊN BÁN (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Họ và tên .. Sinh năm:   
CMTND số: ..
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): .. Sinh năm: .
CMND số: ....
Cả hai ông bà cùng thường trú tại: .
II. BÊN MUA (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Họ và tên: .. Sinh năm:    
CMND số: ....
Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông): .. Sinh năm:..
CMND số: ....
Cả hai ông bà cùng thường trú tại: ....
Bằng hợp đồng này, Hai bên thỏa thuận việc mua bán căn hộ/ mảng đất với những thỏa thuận sau đây :
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng
1. Đối tượng của hợp đồng này là thửa đất thổ cư và ngôi nhà số (nếu có): ........... đường ..................... phường/xã. quận/huyện ...................... thành phố/tỉnh .........................., có thực trạng như sau :
a. Nhà ở (nếu có):
- Tổng diện tích sử dụng: ..m2
- Diện tích xây dựng: ..m2
- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ..m2
- Kết cấu nhà: 
- Số tầng: ..
b. Đất ở :
- Thửa đất số: ..
- Tờ bản đồ số: 
- Diện tích: .m2
- Hình thức sử dụng riêng: .m2
c. Các thực trạng khác:            
(phần diện tích nằm ngoài chủ quyền; diện tích vi phạm quy hoạch, trong đó phần diện tích trong lộ giới)
2. Ông ..và Bà ............................ là chủ sở hữu thửa đất thổ cư và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số  ngày ..... tháng ...... năm .....
Do . cấp 
Điều 2. Giá và phương thức thanh toán
1. Giá mua bán toàn bộ thửa đất thổ cư nêu trên và tài sản khác gắn liền là:  (bằng chữ: ... ).
2. Bên mua thanh toán một lần cho bên bán bằng đồng việt nam.
3. Bên mua giao và Bên bán nhận đủ số tiền mua bán căn nhà nêu trên. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 3. Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà
1. Bên bán giao và Bên mua nhận quyền sử dụng đất kèm tài sản khác gắn liền với đất đúng như thực trạng nêu trên vào ngày .......... tháng ............ năm ...............; trong thời hạn chưa giao nhà, Bên bán có trách nhiệm bảo quản ngôi nhà đó.
2. Bên bán giao và Bên mua nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” vào ngày .. tháng ............ năm .............
Điều 4.Việc nộp thuế và lệ phí
Thuế và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư: thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và lệ phí công chứng do bên mua chịu trách nhiệm  nộp.
Điều 5. Đăng ký quyền sử dụng đất thổ cư
1. Bên mua có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với thửa đất nêu trên
Bên bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bên mua hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên tại cơ quan có thẩm quyền
2. Quyền sử dụng đất thổ cư nêu trên được chuyển cho Bên mua, kể từ thời điểm Bên mua thực hiện xong việc đăng ký trước bạ sang tên tại
Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành, thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Các thỏa thuận khác
Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để  thực hiện. 
Điều 8. Cam kết của các bên
Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:
1. Bên bán cam kết :
- Thuộc quyền sở hữu của Bên bán;
- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;
- Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;
- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.
- Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (5) nêu trên là bản chính;
-Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này.
2. Bên mua cam kết:
a. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng thửa đất thổ cư nêu trên và không có khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;
b. Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên bán đã ghi trong hợp đồng này;
c. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, Bên mua cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.
3. Hai bên cùng cam kết:
a. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;
b. Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số ... ngày ... tháng ........... năm .... do . cấp cho Ông  và vợ là Bà ............................................
để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.
c. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).
Điều 9. Điều khoản cuối cùng
1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.
2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này (9), đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
3. Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm có.........trang, các bản đều giống nhau. Bên bán giữ 01 bản, Bên mua giữ 01 bản và 01 bản lưu  tại.
BÊN BÁN                                            BÊN MUA

File đính kèm:

  • docxhop_dong_chuyen_nhuong_quyen_su_dung_dat_tho_cu_thong_dung.docx
Hợp đồng liên quan