Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp

doc3 trang | Chia sẻ: tienhuytran22 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
(Số: /HĐ)
Căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ vào 	;
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng nhu cầu của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng. 
Hôm nay, ngày	tại	
Chúng tôi gồm:
Bên chuyển nhượng (Bên A):
(Đối với cá nhân)
Họ và tên:	
(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì phải kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)
Giấy CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu số:	
Ngày cấp:	 tại	
Quốc tịch:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Email:	
Là chủ sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp:	
(Đối với tổ chức)
Tên tổ chức:	
Mã số doanh nghiệp:	
Ngày cấp	 tại	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Fax	Email:	
Người đại diện của tổ chức:	
Chức vụ:	
Là chủ sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp:	
Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):
(Đối với cá nhân)
Họ và tên:	
Giấy CMND/thẻ CCCD/hộ chiếu số:	
Ngày cấp:	 tại	
Quốc tịch:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Email:	
(Đối với tổ chức)
Tên tổ chức:	
Mã số doanh nghiệp:	
Ngày cấp	 tại	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	Fax	Email:	
Người đại diện của tổ chức:	
Chức vụ:	
Hai bên cùng thoả thuận và ký hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
Bằng văn bản này, Bên A đồng ý cho bên B thực hiện quyền 	 (quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng; ngăn cấm người khác sử dụng; định đoạt) đối với kiểu dáng công nghiệp thuộc quyền sở hữu của mình dưới đây:
Tên kiểu dáng công nghiệp:	
Họ và tên tác giả kiểu dáng công nghiệp:	
(Trường hợp có nhiều kiểu dáng công nghiệp, nhiều tác giả thì phải ghi đầy đủ tên kiểu dáng công nghiệp, tác giả hoặc có thể lập danh mục riêng kèm theo Hợp đồng.)
Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp:	
(Trường hợp có nhiều chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp thì phải ghi đầy đủ tên chủ sở hữu hoặc có thể lập danh mục riêng kèm theo Hợp đồng)
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số:	cấp ngày	
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các bên
Quyền và nghĩa vụ của Bên A: 	
Quyền và nghĩa vụ của Bên B: 	
Điều 3: Thanh toán
Bên B phải thanh toán tiền cho bên A theo phương thức sau:
Giá chuyển nhượng:	
Hình thức thanh toán:	
Cách thức thanh toán:	
Thời gian thanh toán:	
Địa điểm thanh toán:	
Điều 4: Thi hành
Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, Bên A không được chuyển nhượng, sử dụng, cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.
Điều 5: Cam kết
Các bên có nghĩa vụ thực hiện các cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại bên kia. (Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo tỉ lệ % trên giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định)
Điều 6: Giải quyết tranh chấp
Tất cả những tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc liên quan đến nội dung hợp đồng được giải quyết thông qua thỏa thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
(Các bên có thể thoả thuận lựa chọn toà án hoặc Trọng tài thuộc quốc gia liên quan)
Điều 7: Sửa đổi hợp đồng
Những sửa đổi hoặc bổ sung liên quan đến hợp đồng phải có sự thoả thuận bằng văn bản của hai bên.
Điều 8: Hiệu lực
 Hợp đồng này có hiệu lực từ 	
(Các bên có thể thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian xác định sau ngày ký hợp đồng hoặc một ngày cụ thể)
Hợp đồng này được lập thành 	bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 	bản.
(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)
	 Bên A
Ký tên
(Ghi rõ họ tên và ký)
Bên B
Ký tên
(Ghi rõ họ tên và ký)

File đính kèm:

  • dochop_dong_chuyen_nhuong_kieu_dang_cong_nghiep.doc
Hợp đồng liên quan