Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

doc1 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 4483 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Bản Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động này (Sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận”) được lập ngày ____/______/20... bởi Các Bên:
CÔNG TY 
Trụ sở : 
Tel :	Fax :
Người đại diện theo pháp luật : Ông/Bà
Chức danh :
Và
Ông/Bà (“Người Lao Động”)
Ngày sinh :
Số CMND :
Hộ khẩu thường trú :
Hai Bên thỏa thuận và thống nhất nội dung sau:
Điều 1: Chấm dứt Hợp đồng lao động
1.1 và Người Lao Động đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động số .. ký ngày /./ và Hợp đồng đào tạo số .. ký ngày /./.
1.2 Tất cả các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và các văn bản liên quan về Hợp đồng lao động và Hợp đồng Đào tạo có chữ ký của hai Bên sẽ được tự động chấm dứt từ ngày ký Thỏa Thuận này. Hai Bên sẽ không có yêu cầu bồi thường nào khác.
1.3 Thanh toán cho Người Lao Động các khoản sau: Tổng cộng là .. đồng
- Lương: 
- Trợ cấp khác:
- Trợ cấp thôi việc:
 - Ngày nghỉ phép:
Điều 2: Thỏa thuận khác
2.1 Thỏa Thuận này được lập thành hai (2) tiếng Việt có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một tiếng Việt để thực hiện.
2.2 Các Bên đồng ý rằng, bằng sự hiểu biết tốt nhất của mình, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thoả thuận này.
TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN CỦA HAI BÊN, đại diện có thẩm quyền của HAI BÊN đã ký vào Thỏa Thuận này vào ngày được ghi ở trên.
 NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                 CÔNG TY 

File đính kèm:

  • docthoa_thuan_cham_dut_hop_dong_lao_dong_3119.doc
Hợp đồng liên quan