Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

doc1 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 3327 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tên đơn vị:.......
Số:....................
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:	 Quốc tịch:	
Chức vụ:	
Đại diện cho công ty 	
Địa chỉ:	
 Và một bên là Ông/Bà:	Quốc tịch:.	
Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại	
Nghề nghiệp (2):	
Địa chỉ thường trú:	
Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... tại	
Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại	
Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):
2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên

File đính kèm:

  • docphu_luc_hop_dong_lao_dong_mau2_9839.doc
Hợp đồng liên quan