Mẫu hợp đồng kinh doanh

doc6 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 3518 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
	Số:	/HĐLD
	- Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước vàNghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thực hiện pháp lệnh HĐKT.
	- Căn cứ	(các văn bản của các ngành ngành và địa phương…).
	- Căn cứ vào biên bản cuộc họp thỏa thuận giữa các bên liên doanh ngày	
	Hôm nay ngày	tháng	năm	 Tại	(địa điểm ký kết).
	Chúng tôi gồm có:
Bên A (Công ty	)
	- Tên cơ quan:	
	- Địa chỉ:	
	- Điện thoạisố:	
	- Tài khoản số:	Mở tại ngân hàng:	
	- Đại diện là Ông (Bà):	Chức vụ:	
	- Giấy ủy quyền số:	(nếu có).
	Viết ngày	Do 	chức vụ:	 ký (nếu có).
Bên B (Công ty	)
	- Tên cơ quan:	
	- Địa chỉ:	
	- Điện thoạisố:	
	- Tài khoản số:	Mở tại ngân hàng:	
	- Đại diện là Ông (Bà):	Chức vụ:	
	- Giấy ủy quyền số:	(nếu có).
	Viết ngày	Do 	chức vụ:	 ký (nếu có).
Bên C (Công ty	)
	- Tên cơ quan:	
	- Địa chỉ:	
	- Điện thoạisố:	
	- Tài khoản số:	Mở tại ngân hàng:	
	- Đại diện là Ông (Bà):	Chức vụ:	
	- Giấy ủy quyền số:	(nếu có).
	Viết ngày	Do 	chức vụ:	 ký (nếu có).
Bên D (Công ty	)
	- Tên cơ quan:	
	- Địa chỉ:	
	- Điện thoạisố:	
	- Tài khoản số:	Mở tại ngân hàng:	
	- Đại diện là Ông (Bà):	Chức vụ:	
	- Giấy ủy quyền số:	(nếu có).
	Viết ngày	Do 	chức vụ:	 ký (nếu có).
	v.v…
	Các bên thống nhất lập hợp đồng liên doanh với nội dung như sau:
	Điều 1: Thành lập xí nghiệp liên doanh
	1- Tên xí nghiệp liên doanh:	(Xí nghiệp	 Công ty	Tổng công ty	).
	2- Địa chỉ dự kiến đóng tại:	
	3- Các hoạt động kinh doanh của xí nghiệp:	
	Điều 2: Tổng vốn đầu tư và vốn pháp định của xí nghiệp liên doanh
	1- Tổng vốn đầu tư cho XNLD dự kiến khoảng	
	Bao gồm các nguồn:	
	2- Vốn pháp định là:
	3- Tỷ lệ góp vốn của các bên vào vốn pháp định:	
	- Bên A là:	 bằng các hình thức sau	
	- Bên B là:	 bằng các hình thức sau	
	- v.v…
	4- Kế hoạch và tiến độ góp vốn:
	- Quý 1 năm	sẽ góp là	
	Trong đó:
	+ Bên A góp:	
	+ Bên B góp:	
	+ 	
	- Quý 2 năm	sẽ góp là	
	- v.v…
	5- Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư:
	a. Điều kiện: (nêu những hoàn cảnh phải chuyển vùng, phải tập trung thực hiện chức năng mới v.v… Có cơ quan sẵn sàng nhận chuyển nhượng, chuyển nhượng trong nội bộ cần điều kiện gì? Bên ngoài cần điều kiện gì? v.v…).
	b. Thủ tục:
	- (Sự nhất trí của các bên liên doanh, qui định tỷ lệ).
	- (Những thủ tục pháp lý và tài chính…).
Điều 3: Danh mục, số lượng, chất lượng thiết bị, vật tư chủ yếu cần cho hoạt động kinh doanh và nguồn cung cấp.
	Bảng chiết tính thiết bị, vật tư của XNLD.
Số thứ tự
Danh mục
Đơn vị tính
Số lượng
Chất lượng
Nguồn cung cấp
	Điều 4: Quy cách, số lượng, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ
	1- Quy cách: Quy định kích thước, màu sắc v.v…
	2- Số lượng: Dự kiến sảnxuất theo kế hoạch và nhu cầu thị trường theo tháng, quý, năm…
	3- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn nào? Hàm lượng các chất chủ yếu? Theo mẫu đã sản xuất thử v.v…
	Lưu ý: Nếu là cơ sở dịch vụ ghi rõ số tiền dự kiến sẽ thu được trong tháng, quý, hoặc năm.	
	Điều 5: Thời hạn hoạt động của XNLD, những trường hợp cần kết thúc hoạt động và giải thể XNLD.
	1- XNLD	đăng ký thời gian hoạt động là	năm. Nếu có điều kiện thuận lợi xin kéo dài thêm	năm.
	2- XNLD	sẽ kết thúc trước thời hạn và giải thể XNLD trong những trường hợp sau đây:
	- Gặp rủi ro (cháy, nổ, bão, lụt) hủy hoại từ 80% trở lên tổng tài sản của XNLD.
	- Bị vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán.
	- Thua lỗ liên tiếp 2 năm liền.
	- Bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động.
	Điều 6: Công tác tài chính và kế toán của xí nghiệp liên doanh
	1- Các nguyên tắc tài chính cần áp dụng gồm:
	- 
	2- Công tác kế toán:
	- Thiết lập hệ thống kế toán nào.
	- Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định: mỗi năm bao nhiêu %
	- Tỷ lệ trích lập các quỹ của xí nghiệp.
	+ Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất: (Có thể từ 30-35% lợi nhuận).
	+ Quỹ khen thưởng: Trích từ nguồn nào, bao nhiêu %
	+ Quỹ phúc lợi:
	Hội đồng quản trị (hay đại hội công nhân viên chức) quyết định các tỷ lệ trên?
- Cách thức bảo hiểm tài sản của XNLD.
	+ Lập hợp đồng bảo hiểm với chi nhánh Bảo Việt	
	+ Các biện pháp khác:	
	3- Công tác kiểm tra kế toán.
	- Chế độ kiểm tra sổ sách kế toán trong XNLD	
	- Chế độ giám sát của kế toán trưởng.
	- Chấp hành sự kiểm tra của cơ quan tài chính có thẩm quyền.
	- Chấp hành sự kiểm tra của Ngân hàng về sử dụng vốn vay v.v…
	Điều 7: Tổ chức và cơ chế quản lý xí nghiệp liên doanh
	1- Số lượng và thành phần hội đồng quản trị
	- 
	- 
	2- Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Chủ tich, các Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
	- 
	- 
	3- Cách thức bầu (hoặc chỉ định hay thuê) giám đốc và các phó giám đốc XNLD:
	- 
	- 
	4- Nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ của giám đốc, các phó giám đốc:
	- 
	- 
	5- Những trường hợp cần bãi chức giám đốc. Phó giám đốc trước thời hạn:
	- 
	Điều 8: Tỉ lệ phân chia lãi, lỗ và rủi ro cho các bên liên doanh
	Căn cứ vào tỉ lệ góp vốn các bên thỏa thuận phân chia lãi, lỗ và rủi ro như sau:
	1- Bên A:	% vì đã góp	% vốn
	2- Bên B:	%	
	3- 
	4- 
	Điều 9: Quan hệ lao động trong xí nghiệp liên doanh
	1- Các nguyên tắc tuyển lao động:
	- Lập hợp đồng lao động theo 3 hình thức: dài hạn (5 năm) ngắn hạn (6 tháng – 12 tháng) và theo vụ việc.
	- Qua thử tay nghề và kiểm tra bằng cấp được đào tạo	
	2- Aùp dụng chế độ bảo hộ lao động:
	- 
	- 
3- Thời gian làm việc và nghỉ ngơi:
	- 
	- 
	4- Các hình thức trả lương cần áp dụng:
	a. Lương khoán sản phẩm:
	- 
	- 
	b. Lương cấp bậc:
	- 
	- 
	5- Hoạt động của công đoàn (có cần thành lập không? Chuyên trách hay kiêm nhiệm?).
	6- Chế độ bảo hiểm cho người lao động:
	- Ốm đau:
	- Già yếu:
	- Tai nạn:
	- Thai sản:
	7- v.v…
	Điều 10: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân
	1- Đưa đi đào tạo: (Tiêu chuẩn như thế nào) Số lượng	
	2- Bố trí đi bồi dưỡng ngắn hạn. Số lượng	
	3- Kế hoạch mời chuyên gia trong nước và nước ngoài đến xí nghiệp phổ biến kỹ thuật và kinh nghiệm.
	4- Kế hoạch bồi dưỡng và thi tay nghề nâng cấp bậc kỹ thuật của đội ngũ công nhân.
	Điều 11: Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng
	1- Trách nhiệm bên A (xác định các nghĩa vụ vật chất).
	2- Trách nhiệm bên B
	3- Trách nhiệm bên
	v.v…
	Điều 12: Thủ tục giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng liên doanh 
	1- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).
	2- Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới Tòa án	là cơ quan có đủ thẩm quyền giải quyết.
	3- Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí Tòa án do bên có lỗi chịu.
Điều 13: Các thỏa thuận khác (nếu cần)
	Điều 14: Hiệu lực của hợp đồng
	Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày:	Đến ngày:	
	Các bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý sau khi hợp đồng hết hiệu lực
	ngày. Chủ tịch hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức và thông báo thời gian, địa điểm triệu tập cuộc họp thanh lý.
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B	ĐẠI DIỆN BÊN C
	Chức vụ:	Chức vụ:	Chức vụ:
	(Ký tên, đóng dấu)	(Ký tên, đóng dấu)	(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docMẫu hợp đồng kinh doanh.doc
Hợp đồng liên quan