Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư

doc3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mẪu HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU DÂN CƯ
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : …………./HĐCN/DC.../…..
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTKHU DÂN CƯ .....
Căn cứ Quyết định số ...... của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Xí nghiệp Xây dựng sửa chữa nhà Quận ... và Đội Quản lý nhà Quận ... thành Công ty Quản lý & Phát triển nhà Quận ....
Căn cứ Quyết định số ....... của Thủ Tướng Chính phủ V/v phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư ........
Căn cứ Quyết định ..... của Thủ Tướng Chính phủ V/v giao đất cho Công ty Quản lý & Phát triển nhà Quận ... để đầu tư xây dựng Khu dân cư .........
Hôm nay, ngày…….tháng……năm 201… tại Công ty Quản lý và Phát triển nhà Quận...., chúng tôi gồm có: 
* BÊN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (gọi tắt là Bên A)
Đơn vị : CÔNG TY QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN ...
Địa chỉ: 
Điện thoại : 
Tài khoản : 
Tại Ngân hàng: 
Mã số thuế: 	Do Ông: 	chức vụ: GIÁM ĐỐC
* BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (gọi tắt là bên B)
Do Ông (Bà) : 
Địa chỉ: 
Điện thoại : 
Số CMND: 
Cấp ngày : 
Tại:
Sau khi trao đổi, hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các điều khoản sau :
Điều 1 : Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất có vị trí lô nền theo sơ đồ đính kèm:
Vị trí: Khu dân cư .... – Quận ......
Số lượng nền: 01 (một)
Mã số nền 	: A1 – Lô 
Quy cách 1 nền: 6 x 19 chiều rộng: 6 m chiều dài: 19 m
Diện tích chuyển nhượng	: 114 m2 
Diện tích xây dựng	: 6 x 16
Lý do chuyển nhượng 	: Để xây dựng nhà ở theo qui hoạch.
Điều 2 : Giá trị hợp đồng
Giá trị Hợp đồng được tính bằng tiền đồng Việt Nam như sau :
STT
NỘI DUNG
Diện Tích (m2)
Đơn Giá
(đồng/m2)
Thành tiền
(đồng)
01
02
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền: ......
Thuế giá trị gia tăng : 10%
114
2.860.000
326.040.000
32.604.000
Giá thanh toán
358.644.000
Tổng giá trị hợp đồng : 358.644.000 đồng
Bằng chữ : Ba trăm năm mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn đồng.
Khi tiến hành đo đạc và giao đất theo thực tế :
Trường hợp diện tích bên A giao cho bên B nhỏ hơn diện tích hai bên đã ký kết, phần chênh lệch giảm bên A sẽ thanh toán hoàn trả cho bên B. Giá thanh toán hoàn trả là giá đất chuyển nhượng ghi trong Hợp đồng.
Trường hợp diện tích bên A giao cho bên B lớn hơn diện tích hai bên đã ký kết, phần chênh lệch tăng bên B sẽ thanh toán thêm cho bên A. giá thanh toán tăng thêm là giá hai bên thỏa thuận tại thời điểm.
Điều 3 : Phương thức và thời gian thanh toán
3.1 Phương thức thanh toán :
Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo giá trị đã nêu ở điều 2.
3.2 Thời gian thanh toán : 
Chia ra làm 2 đợt :
Đợt 1 : Bên B thanh toán cho bên A 90% giá trị hợp đồng ngay khi hợp đồng được hai bên ký kết.
Đợt 2: 10% còn lại, bên B sẽ thanh toán cho bên A ngay khi bên A bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành thanh lý hợp đồng.
Điều 4 : Trách nhiệm hai bên
4.1 Bên A :
- San lấp hoàn chỉnh lô nền nhà theo đúng cao độ thiết kế, cắm mốc giao nền nhà cho bên B.
- Lắp đặt hệ thống cấp điện và chiếu sáng bên ngoài nền nhà theo thiết kế chung được duyệt.
- Lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước hoàn chỉnh ngoài nền nhà.
- Xây dựng hệ thống giao thông đường nhựa theo quy hoạch.
- Thực hiện thủ tục lắp điện kế và thủy lượng kế tại Công ty Điện lực và Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi phí lắp đặt do bên B thanh toán cho hai cơ quan nói trên.
- Nộp tiền sử dụng đất theo qui định hiện hành và hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên B trong vòng 36 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn bên B thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch được duyệt.
4.2 Bên B :
- Có trách nhiệm thanh toán đúng và đủ số tiền theo điều 2 và điều 3.
- Nộp thuế trước bạ quyền sử dụng đất theo qui định của Nhà nước.
- Chấp hành đúng các qui định của Nhà nước trong quản lý xây dựng cơ bản và những qui định chung đính kèm theo Hợp đồng này về xây dựng nhà ở trong khu dân cư.
- Nhận nền nhà và hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thời gian do bên A thông báo.
- Trong thời gian 24 tháng kể từ ngày bên B nhận nền nhà phải tiến hành xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt.
Điều 5 : Chuyển giao thực hiện quyền và nghĩa vụ của hợp đồng
Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên B, nếu bên B có nhu cầu chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên thứ ba tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng này, thì bên B phải thông báo bằng văn bản cho bên A. Việc chuyển giao giữa bên B và bên thứ ba phải có sự đồng ý của bên A , bên B phải chịu chi phí lập thủ tục chuyển giao theo từng thời điểm. Đồng thời Bên B cĩ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhận theo quy định hiện hành.
Điều 6 : Phạt do vi phạm hợp đồng
Bên A sẽ giao nền nhà cho Bên B trong thời gian 30 ngày kể từ khi hai bên ký kết Hợp đồng.
Trong trường hợp bên A giao nền nhà sau thời gian quy định trên mà không có lý do chính đáng thì bên A sẽ chịu phạt 2%/tháng tính trên số tiền bên B đã thanh toán tương ứng với thời gian chậm giao nền.
Khi quá thời hạn nộp tiền theo quy định đợt 2 tại điều 3.2 của Hợp đồng này, bên B sẽ bị phạt 0,2%/ngày trên số tiền chậm nộp và không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày bên A gởi thông báo. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán đợt 02 nêu trên mà bên B không thanh toán tiếp cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng.
Sau khi bên A hoàn tất các thủ tục pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã thông báo bằng văn bản cho bên B mà bên B không thanh toán 10% giá trị còn lại của Hợp đồng thì bên A có quyền giữ lại toàn bộ hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉ giao cho bên B khi bên B đã thanh toán đủ 100% tiền mua nền cho bên A. Đồng thời bên B chịu phạt lãi suất 2%/tháng tính trên số tiền còn nợ tương ứng với thời gian chậm thanh toán nhưng không quá 02 tháng. Nếu quá thời hạn này thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và hoàn trả tiền cho bên B sau khi trừ đi các khoản chi phí bên A đã bỏ ra ( theo biên bản làm việc giữa hai bên ). 
Điều 7 : Điều khoản chung
- Hai bên cam kết thực hiện các thỏa thuận đã ký trong Hợp đồng, nếu bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm theo chế tài quy định trong Hợp đồng và theo quy định của Pháp luật.
- Các phụ lục đính kèm theo Hợp đồng này hoặc bất kỳ các bổ sung và sửa đổi nào được ký kết hợp lệ sẽ là các bộ phận không tách rời và có hiệu lực giá trị thực hiện như Hợp đồng này.
- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có phát sinh tranh chấp hai bên phải trực tiếp gặp nhau bàn bạc tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu một trong hai bên cố tình vi phạm, lẩn tránh thì bên kia có quyền nhờ Tòa án tại địa phương có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.
- Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký và được thanh lý sau khi hai bên hoàn tất các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng.
- Hợp đồng này được lập thành 5 bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 4 bản; Bên B giữ 1 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 

File đính kèm:

  • docMẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư.doc