Hợp đồng uỷ quyền bất động sản

docx6 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 2184 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng uỷ quyền bất động sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG
UỶ QUYỀN BẤT ĐỘNG SẢN
(Bất động sản tại .............., Phường…………… , Quận............................, Thành phố Hà Nội)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
Hôm nay, ngày ……………tháng ……………	năm 2008, tại ……………	…………….. Chúng tôi gồm có:
BÊN UỶ QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên A)
1.	Ông ……………	Sinh năm: ……………
Số CMND: ……………	Cấp ngày: ……………;
Nơi cấp: Công an …………….
Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận
……………, Thành phố Hà Nội.
Bà ……………	(là vợ của ông……………) Sinh năm: ……………
Số CMND: ……………;	Cấp ngày : ……………
Nơi cấp: Công an ……………
Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận
……………, Thành phố Hà Nội.
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN: (Sau đây gọi là Bên B )
1.	Ông ……………	Sinh năm: ……………
Số CMND: ……………	Cấp ngày: ……………;
Nơi cấp: Công an …………….
Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận
……………, Thành phố Hà Nội.
Bà ……………	(là vợ của ông……………) Sinh năm: ……………
Số CMND: ……………;	Cấp ngày : ……………
Nơi cấp: Công an ……………
Hộ khẩu thường trú tại ……………, khu ……………, Phường ……………, Quận
……………, Thành phố Hà Nội.
Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:
ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN
Căn cứ vào (Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất) Hợp
đồng mua bán căn hộ ……………, ngày ……………. Các thông số như sau:
……………; Diện tích sàn: …………… m2 (……………mét vuông) tại địa chỉ…………… giữa Bên …………… Cùng vợ là bà ……………. có số chứng minh thư nhân dân và hộ khẩu thường trú như trên. Và Bên ……………. là ……………. (Tài sản trong giấy tờ trên sau đây gọi tắt là bất động sản)
Nay bên A uỷ quyền cho bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.
ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN
Bằng hợp đồng này Bên A uỷ quyền cho Bên B được thực hiện các công việc sau.
Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, về các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết có liên quan đến bất động sản nêu trên.
Thực hiện tiếp Hợp đồng mua bán căn hộ số …………, ngày ……………Các thông số như sau: ……………; Diện tích sàn: ……………m2 (……………. mét vuông) mà Bên uỷ quyền đang thực hiện và những việc phát sinh từ bản Hợp đồng mua bán căn hộ nói trên.
Được nhận căn hộ nói trên khi được bàn giao;
Được quản lý, sử dụng sau khi tiếp nhận căn hộ;
Làm thủ tục xin cấp và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở liên quan đến căn hộ nói trên;
Được quyền bán, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp bất động sản nói trên sau khi Bên uỷ quyền được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
ĐIỀU 3: CAM ĐOAN
Trong mọi trường hợp Bên B phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và phải tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này.
Bên B đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên A để thực hiện các việc được uỷ quyền nêu trên.
Bên A cam đoan việc uỷ quyền này không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên B thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền.
Bên A cam đoan bất động sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sử dụng, sở hữu duy nhất và hợp pháp của mình.Vào thời điểm hiện tại, bất động sản nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;
Bên A cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên A chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác về nội dung uỷ quyền quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này với bất kỳ một người nào khác.
Mọi sự thay đổi về hợp đồng này phải được một hoặc các bên thông báo trước cho nhau, bên thứ ba (nếu có) hoặc báo trước cho Văn phòng CÔNG CHỨNG …… (số
…………….., Hà Nội) tối thiểu một tháng. Việc thay đổi có liên quan hiệu lực của hợp đồng uỷ quyền này phải được các bên thực hiện giống và theo cách thức như ký hợp đồng này.
ĐIỀU 4: THỜI HẠN UỶ QUYỀN
Thời hạn uỷ quyền là …………… năm (……………năm) kể từ ngày ký Hợp đồng này.
ĐIỀU 5: CHẾ ĐỘ THÙ LAO
Các bên không phải trả thù lao hay bồi thường gì cho nhau khi thực hiện công việc uỷ quyền trên.
ĐIỀU 6: CAM KẾT CHUNG
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều khoản đã được ghi trong Mục 12, Chương XVIII, phần thứ ba Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam.
2	Hai bên thống nhất, việc vô hiệu của một hoặc một vài nội dung hay điều khoản trong hợp đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đển hiệu lực của các phần còn lại của Hợp đồng.
Hai bên đã đọc và được nghe đọc lại hợp đồng và đồng ý, cùng ký tên dưới đây để
làm bằng chứng.
BÊN UỶ QUYỀN
BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

File đính kèm:

  • docxhduyquyen_bds_1152010_135459_6884.docx
Hợp đồng liên quan