Hợp đồng V/v Thuê phòng nghỉ của cán bộ tham gia dự lớp dân số cơ bản

doc4 trang | Chia sẻ: tienhuytran22 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 676 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng V/v Thuê phòng nghỉ của cán bộ tham gia dự lớp dân số cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai; ngày 16 tháng 8 năm 2013
HỢP ĐỒNG 
V/v: Thuê phòng nghỉ của cán bộ tham gia dự lớp dân số cơ bản năm 2013
–––––––––––––
Số: 8/HKT
- Căn cứ luật thương mại do Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số: 36/2005/QH 11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
- Căn cứ bộ luật dân sự năm 2005 được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XI ngày 14 tháng 06 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của hai bên.
Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2013. Tại nhà Nhà nghỉ Nhã Phương, Vũ văn Ký - Tổ 4 - Phường Quyết Thắng - Thành Phố Sơn La
 CHÚNG TÔI GỒM CÓ
I. ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
Nhà nghỉ Nhã Phương, Vũ văn Ký.
Do ông, bà : .......................................... Chức vụ:................................... 
Địa điểm : Tổ 4 - Phường Quyết Thắng - Thành Phố Sơn La
Điện thoại : ..
Tài khoản:  - 
Tại ngân hàng............................................
II. ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ (BÊN B)
Bà : Ngô Tiến thư Chức vụ : Cán bộ 
Địa chỉ: Trung tâm Dân số - Kế Hoạch Hoá Gia đình Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0985528914
Hai bên cùng nhai bàn bạc, thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà nghỉ tại Tổ 4 - Phường Quyết Thắng - Thành Phố Sơn La với nội dung cụ thể sau:
	I. Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng thuê phòng nghỉ với những điều khoản sau
	Điều 1. Nội dung hợp đồng.
	Bên A cho bên B thuê nhà nghỉ để nghỉ trong thời gian tham gia lớp dân số cơ bản năm 2013.
	Điều 2. Giá trị hợp đồng	
TT
Nội dung
ĐVT
Số tối
Đơn giá
Thành tiền
1
Thuê nhà nghỉ ( 16/8 đến 30/8/2013)
phòng
15
200.000
3.000.000
Tổng cộng
3.000.000
 Tổng cộng : = 3.000.000đ
	Bằng chữ: Ba triệu đồng
	Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện.
	- Thời hạn hợp đồng có lực từ tối ngày 16 đến hết tối ngày 30 tháng 8 năm 2013	
Điều 4: Thanh toán hợp đồng.
 Bên B thanh toán cho bên A căn cứ vào biên bản thanh lý hợp đồng với đơn giá đã thoả thuận ký kết.
Hai bên giao nhận, thoả thuận về phương thức thanh toán theo thời gian nghỉ thực tế và mức giá đã ký, thanh toán theo biên bản thanh lý hợp đồng
Thanh toán bằng: tiền mặt.
Điều 5: Trách nhiệm của bên A.
Bên A có trách nhiệm chuẩn bị phòng, quyết dọn vệ sinh phòng nghỉ theo thỏa thuận đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
Điều 6: Trách nhiệm của bên B.
Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên A khi hợp đồng được thanh lý theo mức giá đã thoả thuận và thực tế số phòng thuê.
Điều 7: Cam kết chung.
- Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện có gì thay đổi hoặc vướng mắc hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau để cùng bàn bạc bằng thương lượng hoà giải, hoặc đưa ra trọng tài kinh tế giải quyết.
- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lí như nhau. mỗi bên giữ 01 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN A
 ĐẠI DIỆN BÊN B
 Ngô Tiến Thư 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
V/v: Thuê phòng nghỉ của cán bộ tham gia dự lớp dân số cơ bản năm 2013
Hôm nay; ngày 1 tháng 9 năm 2013. 
Tại: Nhà nghỉ Nhã Phương, Vũ văn Ký.
CHÚNG TÔI GỐM CÓ 
I. ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ (BÊN A)
Nhà nghỉ Nhã Phương, Vũ văn Ký.
Do ông, bà : .......................................... Chức vụ:................................... 
Địa điểm : Tổ 4 - Phường Quyết Thắng - Thành Phố Sơn La
Điện thoại : ...............................................
Tài khoản:  .................................................
Tại ngân hàng................................................................................
II. ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ (BÊN B)
Bà : Ngô Tiến thư Chức vụ : Cán bộ 
Địa chỉ: Trung tâm Dân số - Kế Hoạch Hoá Gia đình Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0985528914
	Hai bên cùng nhau lập thanh lý hợp đồng kinh tế số: 8 ngày 16 tháng 8 năm 2013 giữa Nhà nghỉ Nhã Phương, Vũ văn Ký và Bà Ngô Tiến Thư - Chức vụ cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Quỳnh Nhai
với các nội dung như sau: 
	I. NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG.
	1. Nội dung.
	Bên A đã cho bên B thuê phòng nghỉ. Theo hợp đồng đã ký ngày 16 tháng 8 năm 2013. 
	Bên B đã thuê với 15 tối. Và chấp nhận thanh toán đầy đủ cho bên A theo hợp đồng đã thoả thuận.
	2. Giá trị hợp đồng.
	 15 tối x phòng x 200.000 đ = 3.000.000đ 	
 Tổng cộng : = 3.000.000đ
	 Bằng chữ : Ba triệu đồng
	II. THANH TOÁN.
	Số tiền bên B phải thanh toán: 3.000.000đ 
	( Ba triệu đồng) 
	Bên B đã thanh toán đầy đủ bằng tiền mặt cho bên A.
	III. Đánh giá chung.
	Bên A đã thực hiện xong trách nhiệm ghi trong hợp đồng, bên B đã nhận nghỉ phòng của nhà nghỉ theo thoả thuận. và thống nhất thanh lý hợp đồng số: 8/HĐKT đã ký ngày 16 tháng 8 năm 2013.
Kề từ thời điểm lập biên bản này, hai bên đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế số: 8/HĐK. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hợp đồng kinh tế số: 8/HĐKT ngày 16/8/2013.
	Bản thanh lý hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi ký và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. 
 ĐẠI DIỆN BÊN A
 ĐẠI DIỆN BÊN B
 Ngô Tiến Thư

File đính kèm:

  • dochop_dong_vv_thue_phong_nghi_cua_can_bo_tham_gia_du_lop_dan_s.doc
Hợp đồng liên quan