Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất

doc3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY.........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG/ KHO BÃI
Hôm nay, ngày tháng	năm , tại trụ sở công ty ........... Chúng tôi ký tên dưới đây là:
I. BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:
CÔNG TY
Mã số doanh nghiệp
Địa chỉ:
Đại diện	Chức danh:
(Gọi tắt là bên A)
II. BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:
CÔNG TY
Mã số doanh nghiệp
Địa chỉ:
Đại diện	Chức danh:
(Gọi tắt là bên B)
Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng / kho bãi với nội dung sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng / kho bãi nằm trên diện tích đất 	m2 thuộc chủ quyền của bên A tại	
1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là	năm được tính từ ngày	tháng	năm	 đến ngày	tháng	năm	.
2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.
2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.
2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).
ĐIỀU 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
- Giá thuê nhà là:	đ/m2/tháng, (bằng chữ)	
- Bên B sẽ trả trước cho Bên A	năm tiền thuê nhà là:	, (bằng chữ)	đồng.
Sau thời hạn	năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán	tháng một lần vào ngày	mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B. 
ĐIỀU 4: ĐẶT CỌC
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN
5.1. Trách nhiệm bên A:
5.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả. 
5.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
5.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.
5.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.
5.2. Trách nhiệm của Bên B:
5.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.
5.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.
5.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư trang của bản thân.
5.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.
5.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh đầy đủ và đúng thời hạn.
ĐIỀU 6: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
Việc một trong hai bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hay thực hiện chậm các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này sẽ không bị coi là vi phạm các nghĩa vụ đó hay là đối tượng để khiếu nại các nghĩa vụ đó nếu việc không thực hiện hay chậm trễ đó do thiên tai, động đất, chiến tranh và các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.
ĐIỀU 7: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
ĐIỀU 8: NGÀY HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi xảy ra các trường hợp sau:
8.1 Hết thời hạn thuê hoặc không được gia hạn thuê theo quy định của Hợp đồng.
8.2 Chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật;
8.3 Bên B bị phá sản.
8.4 Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước cho bên kia thời gian tối thiểu là hai tháng. Nếu không báo trước thì bên vi phạm sẽ phải đền bù hợp đồng bằng hai tháng tiền thuê cho bên kia và chịu trách nhiệm khác (nếu có). 
ĐIỀU 9: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
9.1 Hợp đồng được diễn giải và chi phối bởi quy định của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9.2 Trong trường hợp tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng, hai bên cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải.
9.3 Trong trường hợp các bên không đạt được sự thỏa thuận chung, thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.
ĐIỀU 10: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
10.1 Hợp đồng này thay thế cho toàn bộ các thỏa thuận miệng, hoặc bằng văn bản trước đó được ký kết giữa hai bên liên quan đến nội dung Hợp đồng.
10.2 Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và được ký bởi đại diện của các bên tham gia Hợp đồng và có xác nhận của Văn phòng công chứng ......................
10.3 Hiệu lực của từng điều khoản của Hợp đồng mang tính độc lập. Việc một vài điều khoản vô hiệu không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Hợp đồng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • dochop_dong_thue_nha_xuong_kho_bai_moi_nhat.doc
Hợp đồng liên quan