Hợp đồng thử việc

docx5 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 1781 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thử việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY 
 Số: ........./
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngàytháng..năm .
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Căn cứ Bộ Luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn của Bộ luật Lao động 2012;
Căn cứ Điều lệ công ty 	
Căn cứ vào nhu cầu và thoả thuận của hai bên.
            Chúng tôi, một bên là:
CÔNG TY 	
Đại diện theo pháp luật :	
Chức vụ: 	
Quốc tịch        :   Việt Nam
Điện thoại:	 Fax:	
Địa chỉ trụ sở chính:	
NGƯỜI LAO ĐỘNG:
Ông/bà: 	
Quốc tịch       : Việt Nam
Sinh  ngày	tháng	năm	
Địa chỉ thường trú: 	
Nghề nghiệp: 	
Số CMND: 	Cấp ngày	/	/	Nơi cấp	
Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1.Thời hạn và công việc của hợp đồng
1.1. Nội dung công việc người lao động phải làm trong thời gian thử việc 
Người lao động làm việc tại vị trí 	
+ Công việc cụ thể:	
+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp và/hoặc Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
1.2. Thời hạn của hợp đồng
- Thời hạn của hợp đồng: .ngày, từ ngày	tháng	năm	
	đến hết ngày 	 tháng	 năm 	
- Mười (10) ngày trước khi kết thúc giai đoạn thử việc, người lao động tự đánh giá quá trình thử việc của mình và nộp cho Cán bộ quản lý trực tiếp. Căn cứ vào bản tự đánh giá quá trình thử việc của nhân viên, kết hợp với thời gian làm việc thực tế, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xem xét về việc ký kết hợp đồng lao động.
1.3. Địa điểm thử việc: 	
Điều 2: Chế độ làm việc
2.1. Thời giờ làm việc	
2.2. Người lao động được phát các công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc.
Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong thời gian thử việc
3.1. Quyền lợi:
- Người lao động được bố trí công việc theo đúng vị trí đã dự tuyển ghi tại Điều 1 của bản hợp đồng này.
- Mức lương người lao động được hưởng trong thời gian thử việc tương ứng với 85% mức lương của công việc mà NLĐ thực hiện
- Phương thức trả lương: Chuyển tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản cá nhân của người lao động.
- Được trả lương vào các ngày: Từ mùng đến  hàng tháng.
- Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Nhà nước, Nội quy lao động của Tổng Công ty và quy định nội bộ của Công ty.
3.2. Nghĩa vụ:
- Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy, Quy định nội bộ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định về Bảo mật thông tin của Công ty.
- Chấp hành theo sự phân công, điều động, điều chuyển của Giám đốc Công ty.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao cả về số lượng, chất lượng và thời gian quy định.
- Trường hợp người lao động gây thiệt hại đến lợi ích vật chất, tổn hại đến uy tín, danh tiếng, thương hiệu của Công ty trong thời gian thử việc thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật lao động.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
4.1 . Nghĩa vụ:
- Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng này;
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng thử việc đã ký.
4.2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, ngừng việc....);
- Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật lao động và nội quy lao động của Công ty.
Điều 5: Điều khoản thi hành
- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng thử vịêc. Trong thời gian thực hiện, nếu một trong hai bên muốn thay đổi nội dung của hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc. Mọi sửa đổi, bổ sung một trong các nội dung của hợp đồng này đều phải được thể hiện bằng văn bản.
- Những vấn đề về quyền và nghĩa vụ của các bên không được ghi trong hợp đồng này thì áp dụng các quy định trong Nội quy lao động của Tổng Công ty. Nếu Nội quy lao động của Tổng Công ty không quy định thì áp dụng các quy định của pháp luật Lao động.
- Mọi tranh chấp liên quan đến hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng, thoả thuận giữa Người lao động và Tổng Công ty.
- Hợp đồng thử việc được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 (một) bản để thực hiện.
Hợp đồng này có giá trị từ ngày  tháng . Năm. đến hết ngày .tháng ..năm. 
NGƯỜI LAO ĐỘNG
 NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

File đính kèm:

  • docxmau_hop_dong_thu_viec_mau3_4189.docx
Hợp đồng liên quan