Hợp đồng thế chấp quyền thuê nhà (Mẫu: 33B/2009/BĐTV-MSB)

doc7 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thế chấp quyền thuê nhà (Mẫu: 33B/2009/BĐTV-MSB), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu: 33B/2009/BĐTV-MSB
 MSB ……….: …………………………………..
ĐT: ………….. - Fax: ………………….
Website: www.msb.com.vn
HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN THUÊ NHÀ Áp dụng đối với trường hợp cả 03 bên: Bên thế chấp, Bên cho thuê nhà và MSB cùng ký Hợp đồng.
Số: ......./......./BĐ
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm 200......., tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh ....... chúng tôi gồm:
Bên thế chấp Nếu Bên thế chấp là một hoặc nhiều cá nhân đồng sở hữu thì cần sửa đổi, bổ sung thêm thông tin cho phù hợp như : Hộ khẩu thường trú, Số CMTND/Hộ chiếu. Trường hợp Bên thế chấp là hộ gia đình thì ghi thông tin về hộ gia đình đó và bổ sung thêm thông tin về người đại diện.
:.......	 
Địa chỉ	: .......	
Điện thoại	: .......	Fax	: .......	
ĐKKD số	: .......	Nơi cấp	: .......	ngày: .......	
Người đại diện:.......	Chức vụ	: .......	
CMND số	: .......	Nơi cấp	: .......	ngày: .......	
Số tài khoản tiền gửi đồng VN:	.......	Tại Ngân hàng	
Số tài khoản tiền gửi ngoại tệ:	.......	Tại Ngân hàng	
Giấy uỷ quyền số: ....... 	ngày	: .......	của : .......	
Bên nhận thế chấp: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh .......	 
Địa chỉ	: .......	
Điện thoại	: .......	Fax	: .......	
ĐKKD số	: .......	Nơi cấp	: .......	ngày: .......	
Đại diện	: .......	Chức vụ	: .......	
Giấy uỷ quyền số: ....... 	ngày	: .......	của	:.......	
(Dưới đây, Bên nhận thế chấp được gọi tắt là “MSB”)
Bên cho thuê nhà: .......	 
Địa chỉ	: .......	
Điện thoại	: .......	Fax	: .......	
ĐKKD số	: .......	Nơi cấp	: .......	ngày: .......	
Đại diện	: .......	Chức vụ	: .......	
CMND số	: .......	Nơi cấp	: .......	ngày	: .......	
Giấy uỷ quyền số: ....... 	ngày	: .......	của	: .......	
Cùng nhau thỏa thuận và ký Hợp đồng thế chấp quyền thuê nhà theo các các nội dung dưới đây:
Nghĩa vụ được bảo đảm
Bên thế chấp đồng ý thế chấp quyền thuê nhà của mình để bảo đảm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ dân sự của mình đối với MSB, bao gồm nhưng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí xử lý Tài sản, các khoản chi phí khác và tiền bồi thường thiệt hại theo (các) Hợp đồng tín dụng ký với MSB kể từ ngày các bên ký vào Hợp đồng. 
Nghĩa vụ được bảo đảm đối với các Hợp đồng tín dụng theo thoả thuận tại khoản 1 của Điều này bao gồm cả các nghĩa vụ quy định tại các Phụ lục trong trường hợp Hợp đồng tín dụng được gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc có sự sửa đổi, bổ sung làm thay đổi nghĩa vụ được bảo đảm.
Tổng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm sẽ giảm theo mức độ giảm giá trị của tài sản thế chấp được xác định lại trong các Biên bản định giá lại hoặc các phụ lục hợp đồng được ký giữa các bên và cũng được sử dụng theo nguyên tắc trên. Tổng mức cho vay trong trường hợp này cũng giảm tương ứng mà không cần có sự đồng ý của Bên thế chấp.
Tài sản thế chấp
	Tài sản thế chấp là quyền thuê nhà của Bên thế chấp (dưới đây gọi tắt là “Tài sản”), 
theo Hợp đồng thuê nhà số ....... ngày ....... giữa Bên thế chấp và Bên cho thuê nhà (đã được công chứng, chứng thực), cụ thế như sau:
Diện tích thuê: .......	
Đặc điểm của nhà thuê: .......	
Thời hạn thuê:	
Số tiền thuê nhà đã thanh toán: .......	
Hoá đơn thu tiền:	
Giá trị Tài sản thế chấp
Tổng giá trị Tài sản nêu tại Điều 2 Hợp đồng này do Bên thế chấp và MSB thoả thuận xác định là ....... đồng theo Biên bản định giá tài sản ngày ........ Mức giá định giá trên chỉ được làm mức giá trị tham chiếu để xác định mức cho vay tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng, không sử dụng để áp dụng trong trường hợp xử lý tài sản. 
Với giá trị tài sản này, MSB đồng ý cho Bên thế chấp vay tổng số tiền (nợ gốc) cao nhất là ....... đồng.
Quyền và nghĩa vụ của Bên thế chấp
Bên thế chấp có các quyền sau:
Được vay vốn theo các điều kiện tại Hợp đồng tín dụng ký với MSB và Hợp đồng này
Được khai thác, sử dụng Tài sản, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ Tài sản nếu hoa lợi, lợi tức không thuộc Tài sản.
Được đầu tư hoặc cho người thứ ba đầu tư vào Tài sản để làm tăng giá trị của Tài sản nhưng phải thông báo cho MSB biết trước bằng văn bản và toàn bộ giá trị đầu tư cũng thuộc về tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác bằng văn bản.
Được nhận lại bản gốc các giấy tờ chứng nhận quyền Tài sản đã giao cho MSB khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
Bên thế chấp có các nghĩa vụ sau:
Phải giao bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp Tài sản ( hợp đồng, hoá đơn, biên bản và các giấy tờ pháp lý,…) cho MSB trước hoặc ngay khi ký Hợp đồng này.
Phải thực hiện công chứng, chứng thực Hợp đồng thế chấp, đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của MSB, chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan đến việc đăng ký thế chấp theo quy định của Pháp luật, kể cả trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp này;
Phải thông báo bằng văn bản cho MSB về quyền của Bên thứ ba đối với Tài sản (nếu có). Trong trường hợp không thông báo thì MSB có quyền huỷ Hợp đồng này và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì Hợp đồng này và chấp nhận quyền của Bên thứ ba đối với Tài sản nếu bên/các bên thứ ba ký xác nhận đồng ý về việc thế chấp Tài sản theo Hợp đồng này.
Không được sử dụng Tài sản để thế chấp hoặc bảo đảm cho nghĩa vụ khác; không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, góp vốn hoặc có bất kỳ hình thức nào chuyển quyền sử dụng Tài sản; không được làm giảm giá trị, thay đổi mục đích sử dụng của Tài sản, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của MSB.
Phải giao Tài sản cho MSB để xử lý nếu không thực hiện đúng hạn và đầy đủ các nghĩa vụ nêu Điều 1 Hợp đồng này. Chịu các chi phí định giá, đánh giá lại Tài sản, các chi phí liên quan đến việc xử lý Tài sản và các chi phí khác phải nộp theo quy định pháp luật.
Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê nhà
Trong mọi trường hợp, Bên cho thuê nhà chỉ được đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê nhà với Bên thế chấp sau 60 ngày kể từ ngày thông báo cho MSB bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê nhà. 
Bên cho thuê nhà không được cho Bên thế chấp dùng quyền thuê nhà để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
Trong mọi trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà mà Bên thế chấp vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ trả nợ, thì Bên thế chấp phải bổ sung tài sản bảo đảm, thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc trả nợ trước hạn cho MSB.
Phải tạo điều kiện thuận lợi cho MSB quản lý và xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ.
Phải thanh toán tiền bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm vào tài khoản của Bên thế chấp tại MSB trong các trường hợp phải bồi thường thiệt hại hoặc bị phạt vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng thuê nhà. MSB có quyền phong toả và tự động trích số tiền trong tài khoản này để thu hồi nợ khi Bên thế chấp không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.
Quyền và nghĩa vụ của MSB
MSB có các quyền sau:
Được yêu cầu Bên thế chấp, Bên cho thuê nhà cung cấp thông tin về thực trạng Tài sản và giám sát, kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ Tài sản;
Được giữ bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp Tài sản ( hợp đồng, hoá đơn, biên bản và các giấy tờ pháp lý,…) cho đến khi Bên thế chấp đã hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm;
Được nhận số tiền thuê nhà còn lại và số tiền bồi thường do Bên cho thuê nhà thanh toán cho Bên thế chấp trong trường hợp Hợp đồng thuê nhà chấm dứt.
Được yêu cầu Bên thế chấp, Bên cho thuê nhà phải ngừng việc cho thuê, cho mượn, khai thác, sử dụng, phải áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác nếu việc khai thác, sử dụng Tài sản có nguy cơ làm huỷ hoại hoặc giảm sút giá trị. 
Được quyền yêu cầu Bên thế chấp hoặc bên thứ ba giữ Tài sản giao Tài sản cho mình để xử lý thu hồi nợ trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà Bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ các nghĩa vụ cam kết.
Được quyền chuyển giao quyền thu hồi nợ, uỷ quyền cho bên thứ ba xử lý Tài sản theo quy định của Hợp đồng này hoặc quy định pháp luật có liên quan.
Được xử lý tài sản theo quy định của Hợp đồng này và các quy định pháp luật liên quan để thu hồi nợ.
Các quyền khác theo thoả thuận hoặc quy định của pháp luật.
MSB có các nghĩa vụ sau:
Bảo quản an toàn bản gốc các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng Tài sản của Bên thế chấp.
Trả lại bản gốc các giấy tờ về Tài sản khi Bên thế chấp đã hoàn thành nghĩa vụ bảo đảm hoặc Tài sản được thay thế bằng tài sản bảo đảm khác hoặc giao cho người mua Tài sản khi Tài sản được xử lý theo quy định của Hợp đồng này và quy định pháp luật liên quan. 
Trả lại bản gốc các giấy tờ về tài sản (nếu có) tương ứng với số nợ Bên thế chấp đã trả, nếu việc giải chấp một phần tài sản không ảnh hưởng đến tính chất, tính năng sử dụng ban đầu và giá trị của tài sản thế chấp còn lại.
Xử lý tài sản thế chấp
Khi đến thời hạn trả nợ theo Hợp đồng tín dụng mà Bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ, thì Bên thế chấp phải bàn giao quyền thuê nhà cho MSB để xử lý thu hồi nợ. MSB được toàn quyền khai thác, thu lợi tức từ phần diện tích mà Bên thế chấp đã trả hết tiền thuê trong thời gian còn lại của Hợp đồng thuê nhà theo các phương thức sau: 
MSB được quyền tiếp tục sử dụng toàn bộ diện tích nhà thuê cho đến hết thời hạn thuê nhà theo Hợp đồng thuê nhà đã ký giữa Bên thế chấp và Bên cho thuê nhà và được thụ hưởng toàn bộ số tiền thuê nhà đã trả trước trong trường hợp Hợp đồng thuê nhà chấm dứt trước thời hạn. Bên thế chấp có nghĩa vụ chuyển tên trong Hợp đồng thuê nhà và bảo đảm các quyền lợi của MSB được kế thừa từ Hợp đồng thuê nhà đã ký với Bên cho thuê nhà;
MSB được quyền cho Bên thứ ba thuê lại diện tích nhà thuê và được thụ hưởng toàn bộ doanh thu từ hoạt động cho thuê tại diện tích trên. Bên thế chấp và Bên cho thuê nhà có nghĩa vụ bảo đảm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên thứ ba sử dụng phần diện tích nhà thuê. Trong trường hợp này, ngoài số tiền thuê nhà phải trả cho MSB, Bên thứ ba không phải thanh toán tiền thuê nhà với Bên cho thuê nhà;
MSB được chuyển quyền thuê nhà cho Bên thứ ba và thụ hưởng toàn bộ thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền thuê nhà. Bên thế chấp và Bên cho thuê nhà có nghĩa vụ bảo đảm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên thứ ba sử dụng phần diện tích nhà thuê. Trong trường hợp này, ngoài số tiền chuyển nhượng phải trả cho MSB, Bên thứ ba không phải thanh toán tiền thuê nhà cho Bên cho thuê nhà. 
Bên thế chấp có nghĩa vụ hoàn tất đầy đủ các thủ tục để MSB có thể xử lý Tài sản theo quy định tại Hợp đồng này.
MSB được khai thác, sử dụng hoặc cho phép Bên thế chấp, Bên cho thuê nhà hoặc Bên thứ ba khai thác, sử dụng Tài sản trong thời gian phải xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ nhưng chưa xử lý được.
Số tiền thu được từ việc xử lý Tài sản, sẽ được MSB tự động trích để thanh toán các khoản nợ mà Bên thế chấp phải trả cho MSB bao gồm nhưng không giới hạn theo thứ tự ưu tiên như sau: 
Chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí phát sinh khác có liên quan;
Nợ lãi quá hạn;
Nợ lãi trong hạn;
Nợ gốc;
Số tiền còn dư sẽ trả lại cho Bên thế chấp, nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ để trả nợ thì Bên thế chấp phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho MSB.
Bên thế chấp tự nguyện từ bỏ mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện MSB đối với việc MSB thực hiện xử lý Tài sản theo các nội dung quy định tại Điều này. MSB có toàn quyền thực hiện xử lý Tài sản như nêu trên mà không cần kiện ra Toà án hay cơ quan có thẩm quyền khác. Mọi vấn đề khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này, trước hết sẽ được các bên trực tiếp thương lượng để giải quyết trên tinh thần thiện chí, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. Trường hợp thương lượng không thành thì các bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền nơi có trụ sở của MSB hoặc Toà án nhân dân nơi có Tài sản để giải quyết. Quyết định của Toà án có hiệu lực bắt buộc đối với các bên theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng này được xác lập, điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. 
Cam kết của các bên
Bên thế chấp cam kết những thông tin về nhân thân và Tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật và tại thời điểm ký Hợp đồng này, Tài sản nói trên:
Được phép thế chấp theo quy định của Pháp luật;
Hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của Bên thế chấp và không có bất kỳ sự tranh chấp nào;
Chưa được chuyển quyền sử dụng dưới mọi hình thức hoặc dùng để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ dân sự nào; 
Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc có bất kỳ quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền sử dụng ngoài những hạn chế đã được nêu tại Hợp đồng này; 
Không có giấy tờ nào khác ngoài giấy tờ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.
Các bên cam kết:
Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối và cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các thoả thuận trong Hợp đồng này;
Đã tự đọc hoặc được nghe đọc đúng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 
Hiệu lực của Hợp đồng
Trường hợp (các) Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Bên vay vốn với MSB được chuyển giao từ đơn vị kinh doanh (Bên nhận thế chấp) cho bất kỳ đơn vị kinh doanh nào khác trong hệ thống MSB hoặc đơn vị kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, mô hình tổ chức, hoạt động thì các bên không phải ký lại Hợp đồng thế chấp, chỉ cần lập văn bản ghi nhận về việc thay đổi Bên nhận thế chấp và phải đăng ký lại giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật (nếu có).
Trường hợp Bên thế chấp tổ chức lại pháp nhân (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) khi Hợp đồng này vẫn còn thời hạn thực hiện thì các bên không phải ký kết lại Hợp đồng, chỉ cần lập văn bản ghi nhận về việc thay đổi Bên thế chấp và phải đăng ký lại giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật (nếu có) Trường hợp Bên thế chấp là cá nhân, vợ chồng hoặc hộ gia đình thì bỏ nội dung này.
.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ khi tất cả các bên ký vào Hợp đồng và được công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật (nếu có). Các Hợp đồng, phụ lục hợp đồng hoặc văn bản, tài liệu, giấy tờ được các bên thống nhất sửa đổi, bổ sung, thay thế một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng này hoặc liên quan đến Hợp đồng này là bộ phận kèm theo và có giá trị pháp lý theo Hợp đồng.
Các Hợp đồng được bảo đảm bằng Tài sản theo Hợp đồng thế chấp này nếu vô hiệu không làm Hợp đồng này vô hiệu. Trong trường hợp do có sự thay đổi về luật pháp, quy định hiện hành làm cho việc thế chấp tài sản đối với một hoặc một số tài sản nêu tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này vô hiệu, thì Hợp đồng này vẫn có hiệu lực với những tài sản, điều khoản còn lại. 
Trường hợp Bản án, quyết định của tổ chức, cơ quan có Nhà nước có thẩm quyền khẳng định Hợp đồng này bị vô hiệu về hình thức, thủ tục thực hiện thì các nội dung đã được thoả thuận thống nhất theo Hợp đồng này vẫn có hiệu lực giữa các bên.
Hợp đồng này chỉ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
Bên thế chấp đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm của Hợp đồng thế chấp này;
Các bên thoả thuận nghĩa vụ được bảo đảm theo Hợp đồng này được bảo đảm bằng biện pháp khác;
Tài sản thế chấp được xử lý để thu hồi nợ theo quy định của Hợp đồng này hoặc theo quy định pháp luật.
Các trường hợp khác do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều khoản thi hành
Những vấn đề chưa được thoả thuận trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật.
Hợp đồng này được lập thành 05 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau: MSB giữ 02 bản, Bên thế chấp giữ 01 bản, gửi Phòng công chứng 01 bản (nếu có), gửi cơ quan đăng ký bảo đảm 01 bản (nếu có).
BÊN THẾ CHẤP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)
BÊN CHO THUÊ NHÀ
(Ký tên, đóng dấu)
BÊN NHẬN THẾ CHẤP
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_2009_33b_hd_the_chap_quyen_thue_nha_cua_kh_3_ben_ky__5383.doc
Hợp đồng liên quan