Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà chung cư (Bản tóm tắt)

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà chung cư (Bản tóm tắt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
(V/v Mua bán nhà chung cư)
Hôm nay, ngày .. tháng .. năm , tại .., Chúng tôi gồm có:
Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):
Ông/bà: ..
Sinh ngày: .
CMND/CCCD số: .. cấp ngày .. tại Cục ..
Hộ khẩu thường trú: .
Cùng vợ/chồng là:
Ông/bà: ..
Sinh ngày: .
CMND/CCCD số: .. cấp ngày .. tại Cục ..
Hộ khẩu thường trú: .
Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):
Ông/bà: ..
Sinh ngày: .
CMND/CCCD số: .. cấp ngày .. tại Cục ..
Hộ khẩu thường trú: .
Cùng người làm chứng:
Ông/bà: ..
Sinh ngày: .
CMND/CCCD số: .. cấp ngày .. tại Cục ..
Hộ khẩu thường trú: .
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà chung cư với các điều khoản như sau:
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC
.
ĐIỀU 2: TÀI SẢN ĐẶT CỌC
.
ĐIỀU 3. HÌNH THỨC ĐẶT CỌC
.
ĐIỀU 4: THỜI HẠN ĐẶT CỌC
.
ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
.
ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
.
ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.
.
ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN.
.
ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
.
Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 04 trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.
.., ngày .. tháng .. năm ..
     Bên A                                                                                                           Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
Người làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_dat_coc_mua_ban_nha_chung_cu_ban_tom_tat.docx
Hợp đồng liên quan