Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

doc4 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 
(V/v : chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất)
Hôm nay, ngày .........tháng.........năm ..........tại :.........................................................................
Chúng tôi gồm:
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (gọi tắt là bên A)
Họ và tên:.........................Sinh ngày:..........................................................	
Chứng minh nhân dân số:.......................do công an ..... cấp ngày .................
Họ và tên:.........................Sinh ngày:..........................................................	
Chứng minh nhân dân số:.......................do công an ..... cấp ngày ..................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................
 BÊN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi là Bên B):
Họ và tên:.........................Sinh ngày:..........................................................	
Chứng minh nhân dân số:.......................do công an ..... cấp ngày .................
Họ và tên:.........................Sinh ngày:..........................................................	
Chứng minh nhân dân số:.......................do công an ..... cấp ngày ..................
Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................
2.BÊN LÀM CHỨNG: ( gọi là Bên C):
Họ và tên:.........................Sinh ngày:..........................................................	
Chứng minh nhân dân số:.......................do công an ..... cấp ngày .................
Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:
 ĐIỀU 1
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG
Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B quyền sử dụng đất/nhà của bên A theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:................................. số vào sổ cấp............................................do
................................................cấp ngày........................, cụ thể như sau:
Thửa đất số:........................................
Tờ bản đồ số:.......................................
Diện tích:............................................
Mục đích sử dụng:...........................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................
Thời hạn sử dụng:............................................................................................................
ĐIỀU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG
Gía chuyển nhượng nhà/đất:.............................................................................................
Bằng chữ: .......................................................................................................................
( Giá này là cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả nhà cửa của thị trường lên hay xuống).
 Thuế thu nhập cá nhân bên..............nộp, lệ phí trước bạ bên ...........nộp.
ĐIỀU 3
NỘI DUNG ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Bên B đồng ý đặt cọc cho bên A với số tiền là:..........................................................................
.....................................................................................................................................................
Thời gian đặt cọc:.....................ngày, tính từ ngày........tháng..........năm............	
Trong thời gian đặt cọc bên B cam kết thanh toán tiếp cho bên A với số tiền theo:
Đợt 1:...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Đợt 2:...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ĐIỀU 4
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
Quyền và nghĩa vụ của bên B
Cam kết và hiểu rõ pháp lý của căn nhà/lô đất
Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận trong hợp đồng
Thực hiện việc thanh toán theo đúng tiến độ nêu trong hợp đồng
Nếu bên B không tiếp tục hợp đồng này thì sẽ mất số tiền đặt cọc cho bên A
Thỏa thuận khác (nếu có).................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Quyền và nghĩa vụ của bên A
Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng này.
Cam kết tài sản trong hợp đồng giao dịch này là tài sản cá nhân của bên A, không phải là tài sản chung, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, không phải là tài sản cầm cố hay thế chấp, không sử dụng tài sản này để tham gia góp vốn, không phải là tài sản bị hạn chế giao dịch do quyết định của tòa án.
Cam kết không tranh chấp với bên B sau khi đã chuyển nhượng
Vì bất kỳ lý do gì nếu bên A không bán thì bên A phải tră lại số tiền đặt cọc và bồi thường gấp đôi cho bên B sau (03) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.
ĐIỀU 5
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng này kể từ ngày ký cho đến khi các bên thực hiện xong toàn bộ các nghĩa vụ theo hợp đồng.
- Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện không bị lừa dối hoặc ép buộc.
- Hợp đồng này được thành lập 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau, trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bên A
(ký & ghi rõ họ tên)
Bên B
(ký & ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • dochop_dong_dat_coc_chuyen_nhuong_quyen_so_huu_nha_va_quyen_su.doc
Hợp đồng liên quan