Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

doc2 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 1946 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG SỐ	CT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Mẫu số 1
HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI:
1. Ông (bà)	tuổi	nghề nghiệp	
- Hộ khẩu thường trú:	
- Diện tích đất chuyển đổi :	
- Loại, hạng đất :	
- Thửa số :	
- Tờ bản đồ số:	
- Ranh giới thửa đất chuyển đổi:	
- Thời hạn sử dụng đất còn lại:	
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:	ngày	tháng	năm	
hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều 3 Nghị định số	 1999/NĐ-CP ngày	tháng	năm 1999 của Chính phủ.
- Lý do chuyển đổi:	……………………………………………………………….........
2. Ông (bà)	tuổi	nghề nghiệp	
- Hộ khẩu thường trú:	
- Diện tích đất chuyển đổi:	
- Loại, hạng đất:	
- Thửa số:	
- Tờ bản đồ số:	
- Ranh giới thửa đất chuyển đổi:	
- Thời hạn sử dụng đất còn lại:	
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:	ngày	tháng	năm	
hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều 3 Nghị định số	 1999/NĐ-CP ngày	tháng	năm 1999 của Chính phủ.
- Lý do chuyển đổi:	
3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:
a/ Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I hợp đồng này.
b/ Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.
c/ Nộp đầy đủ lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có).
d/ Hai bên giao đất, giao tiền chênh lệch (nếu có) cho nhau sau	ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận được chuyển đổi quyền sử dụng đất.
e/ Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.
4. Quyền của người thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có)
Hợp đồng này lập tại………………….ngày	tháng	..năm…	 thành… 	bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…………………..xác nhận.
 CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI
 (Ký và ghi rõ họ tên)
PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC:
Nội dung thẩm tra của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn	
- Về giấy tờ sử dụng đất	
- Về hiện trạng thửa đất	
- Về điều kiện chuyển đổi	
Xác nhận được chuyển đổi
Ngày	tháng	năm	 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN	
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_chuyen_doi_quyen_su_dung_dat_1548.doc
Hợp đồng liên quan