Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

docx1 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 1026 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vi:..
Bộ phận:.
Mẫu số: 09- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số..........................
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày.....tháng......năm.......
Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................
Đại diện.............................................................Bên giao khoán........................................
Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................
Đại diện.............................................................Bên nhận khoán.......................................
Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......
Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:..............................................
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................
Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng
( viết bằng chữ):............................................................................................................
Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng
(viết bằngchữ): .............................................................................................................
Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng
(viết bằng chữ):.............................................................................................................
Kết kuận: .....................................................................................................................
...................................................................................................................................
Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên )
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên )

File đính kèm:

  • docxbien_ban_thanh_ly_nghiem_thu_hop_dong_giao_khoan.docx
Hợp đồng liên quan