Phụ lục hợp đồng mua bán

docx2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 6075 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phụ lục hợp đồng mua bán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN............/2013/HĐDV/............
(V/v: .......................................................)
Hôm nay, ngày     tháng     năm 2013, tại địa chỉ ......................................, chúng tôi gồm:
1. BÊN A:  CÔNG TY
Địa chỉ:
Đại diện: 
Chức danh:
2. BÊN B:  CÔNG TY
Địa chỉ:
Đại diện: 
Chức danh:
Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ........../HĐDV/2013/............ để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.
1. Nội dung bổ sung:
2. Lý do bổ sung:
3. Cam kết của các bên:
- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.
- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.
4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:
5. Các nội dung khác
Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN A
 ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docxphu_luc_hop_dong_mua_ban_4816.docx
Hợp đồng liên quan