Những mẫu phụ lục hợp đồng lao động thông dụng nhất

docx10 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 2377 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những mẫu phụ lục hợp đồng lao động thông dụng nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU
NHỮNG MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÔNG DỤNG NHẤT
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: ./PLHĐLĐ)
Hôm nay, ngày . tháng . năm .., 
Tại	
Chúng tôi gồm có:
BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Fax:	
Mã số thuế:	
Tài khoản số:	
Do ông (bà):	 Sinh năm:	
Chức vụ:	làm đại diện.
BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):
Ông/Bà:	Quốc tịch:	
Sinh ngày......... tháng ....... năm  tại	
Nghề nghiệp: 	
Địa chỉ thường trú:	
Số CMND:	 cấp ngày...../...../...... tại	
Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày......./....../......... tại	
Căn cứ Hợp đồng lao động số .................................... ký ngày ..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):
2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số 	 được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
              Người lao động                                                 Người sử dụng lao động
                  (Ký tên)                                                  (Ký tên, đóng dấu)
      Ghi rõ Họ và Tên                                                    Ghi rõ Họ và tên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tên đơn vị:.......
Số:....................
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:	 Quốc tịch:	
Chức vụ:	
Đại diện cho công ty 	
Địa chỉ:	
 Và một bên là Ông/Bà:	Quốc tịch:.	
Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại	
Nghề nghiệp (2):	
Địa chỉ thường trú:	
Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... tại	
Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại	
Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):
2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ............/2013/HĐDV/............
(V/v: .......................................................)
Hôm nay, ngày tháng năm 2013, tại địa chỉ ......................................, chúng tôi gồm:
1. BÊN A: CÔNG TY 
Địa chỉ: 
Đại diện: 
Chức danh: 
2. BÊN B: CÔNG TY 
Địa chỉ: 
Đại diện: 
Chức danh: 
Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ........../HĐDV/2013/............ để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.
1. Nội dung bổ sung:
2. Lý do bổ sung:
3. Cam kết của các bên:
- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.
- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.
4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:
5. Các nội dung khác
Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản. 
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====== o0o ======
Tên đơn vị: 	
Số: 	
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
- Chúng tôi, một bên là Ông (Bà): Huỳnh Huệ Nhân - Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
Đại diện cho (1): Công ty TNHH Tín Trực.
Điện thoại: 02403.566.993	Fax: 02403.......................
Địa chỉ: Lô C4 - C5 Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang.
- Và một bên là Ông (Bà): ......................................... - Quốc tịch: Việt Nam.
Nghề nghiệp (2):	
Sinh ngày ......./ ......./ ........... tại: 	
Địa chỉ thường trú: 	
Số CMTND: ........................ cấp ngày ....../ ....../ ......... tại 	
Số sổ lao động (nếu có): .................. cấp ngày ...../ ...../ ........ tại: 	
- Căn cứ Hợp đồng lao động số ............ ký ngày ....../ ....../ ......... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi.
2. Thời gian thực hiện.
- Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số: ................, được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữa 01 bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
Hợp đồng này làm tại .................. ......./ ......./ ................
NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)
Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..... , ngày..... Tháng..... Năm ....
Tên đơn vị:.......
Số:....................
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:............................ Quốc tịch:...................... 
Chức vụ:......................................................................................................
Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:.....................
Địa chỉ:.........................................................................................................
Và một bên là Ông/Bà:......................................... Quốc tịch:......................
Sinh ngày......... Tháng....... Năm...... Tại.........................................................
Nghề nghiệp (2):...........................................................................................
Địa chỉ thường trú:.......................................................................................
Số CMTND:....... Cấp ngày...../...../...... Tại...................................................
Số sổ lao động (nếu có):.......... Cấp ngày......./....../.........Tại.........................
Căn cứ Hợp đồng lao động số.... Ký ngày..../..../.... Và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....): 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====== o0o ======
Tên đơn vị: Công ty TNHH Tín Trực
Số: 138A/ PL-HĐCƯLĐ
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
- Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: Huỳnh Huệ Nhân - Quốc tịch: Việt Nam.
- Chức vụ: Giám đốc.
- Đại diện cho: Công ty TNHH Tín Trực - Điện thoại: 02403.566.993.
- Địa chỉ: Lô C4, C5 - Khu Công nghiệp Đình Trám - Việt Yên - Bắc Giang.
- Và một bên là Ông/ Bà: ........................................... - Quốc tịch:	
- Sinh ngày .... tháng .... năm ........ tại: 	
- Nghề nghiệp: 	
- Địa chỉ thường trú: 	
- Số CMTND: ........................ cấp ngày ..../ ..../ ....... tại: 	
- Số sổ lao động (nếu có): ............. cấp ngày ..../ ..../ ...... tại: 	
- Căn cứ Hợp đồng cung ứng lao động số 138/ HĐ-CƯLĐ ký ngày 04 tháng 09 năm 2009 và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi.
- Số lượng lao động củ là: 54 lao động.
- Số lượng thay đổi mới là: 90 lao động.
- Độ tuổi theo quy định pháp luật hiện hành.
2. Thời gian thực hiện.
- Kể từ ngày ký Phụ lục hợp đồng cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2009.
- Phụ lục này là bộ phận của Hợp đồng cung ứng lao động số 138/ HĐ - CƯLĐ được làm thành 02 bản có giá trị như nhau về pháp lý, mỗi bên giữ 01 bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
BÊN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxnhung-mau-phu-luc-hop-dong-hay-nhat-7834.docx
Hợp đồng liên quan