Bản mẫu phụ lục hợp đồng lao động

docx1 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 3055 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản mẫu phụ lục hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: ./PLHĐLĐ)
Hôm nay, ngày . tháng . năm .., 
Tại	
Chúng tôi gồm có:
BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Fax:	
Mã số thuế:	
Tài khoản số:	
Do ông (bà):	 Sinh năm:	
Chức vụ:	làm đại diện.
BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):
Ông/Bà:	Quốc tịch:	
Sinh ngày......... tháng ....... năm  tại	
Nghề nghiệp: 	
Địa chỉ thường trú:	
Số CMND:	 cấp ngày...../...../...... tại	
Số sổ lao động (nếu có): cấp ngày......./....../......... tại	
Căn cứ Hợp đồng lao động số .................................... ký ngày ..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):
2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số 	 được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
              Người lao động                                                 Người sử dụng lao động
                  (Ký tên)                                                  (Ký tên, đóng dấu)
      Ghi rõ Họ và Tên                                                    Ghi rõ Họ và tên

File đính kèm:

  • docxphuluchopdonglaodongmau1_1311.docx
Hợp đồng liên quan