Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

doc30 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 4009 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ XÂY DỰNG
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư số ... . /2011/TT-BXD ngày .../.../2011 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn Mẫu Hợp đồng trong tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình)
Hà Nội, năm 2011
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
(Địa danh), ngày……tháng……..năm.......
HỢP ĐỒNG 
TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số: ……/(Năm) /.......(Ký hiệu hợp đồng)
CHO CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (TÊN CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU) SỐ ..............
THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ...........
GIỮA
( TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ )
VÀ
( TÊN GIAO DỊCH CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH)
MỤC LỤC
PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XI;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII
Căn cứ Nghị định số /NĐ - CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số /NĐ - CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số /NĐ - CP ngày... tháng... năm... của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ ... (các căn cứ khác của nhà nước có liên quan)
Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu tại văn bản số...
Căn cứ Thông tư số ....... ngày /......../...... của Bộ Xây dựng về hướng dẫn Mẫu Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG
Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....... tại (địa danh) ...................., chúng tôi gồm các bên dưới đây:
Chủ đầu tư (hoặc đại diện của chủ đầu tư)
Tên giao dịch ................................
Đại diện (hoặc người đươc uỷ quyền) là: ..................
Chức vụ: ............
Địa chỉ: ..........................
Tài khoản: ......................
Mã số thuế : ....................	
Điện thoại:	.......................... Fax : ..............................
E-mail : .................................
và bên kia là :
Nhà thầu (Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình viết tắt là TVGS): 
Tên giao dịch: 
Đại diện (hoặc người đươc uỷ quyền) là:….. . ... Chức vụ: …………
Địa chỉ:	………………………………………...
Tài khoản:	………………………………………....
Mã số thuế : ...............................................................
Điện thoại:	…………………… Fax : ……………
E-mail : .....................
	Chủ đầu tư và TVGS được gọi riêng là Bên và gọi chung là Các bên.
- Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu TVGS được nêu rõ trong hồ sơ Hợp đồng.
- Nhà thầu đồng ý nhận TVGS theo các điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp đồng sau khi đã chứng minh cho chủ đầu tư về năng lực nghề nghiệp, nguồn nhân lực và kỹ thuật yêu cầu.
	Vì vậy các bên thống nhất thoả thuận như sau:
 Các định nghĩa và diễn giải
Các từ và cụm từ trong Hợp đồng này được hiểu theo các định nghĩa và diễn giải sau đây:
Chủ đầu tư là .....(tên giao dịch chủ đầu tư) như đã nêu ở phần trên.
Nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là .........(tên của TVGS trong đơn dự thầu được Chủ đầu tư chấp thuận) như được nêu ở phần trên 
Dự án là dự án ... (tên dự án).
Công trình là các công trình ... (tên công trình) được thực hiện bởi Nhà thầu thiết kế theo hợp đồng thiết kế đã ký kết.
Hạng mục công trình là một công trình đơn lẻ được nêu trong hợp đồng (nếu có).
Đại diện Chủ đầu tư là ... (người được Chủ đầu tư nêu ra trong Hợp đồng hoặc được ủy quyền, chỉ định và thay mặt cho chủ đầu tư điều hành công việc. 
Đại diện của TVGS là ..... (người được TVGS nêu ra trong hợp đồng hoặc được TVGS chỉ định và thay mặt nhà thầu TVGS điều hành công việc.
Hợp đồng là toàn bộ hồ sơ hợp đồng theo quy định tại Điều.... [Hồ sơ của hợp đồng và thứ tự ưu tiên].
Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư là toàn bộ tài liệu theo quy định tại Phụ lục số ..... [Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư].
Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu TVGS) là hồ sơ kèm theo đơn dự thầu được ký bởi TVGS mà TVGS đệ trình được đưa vào trong hợp đồng theo quy định tại Phụ lục số ....... [Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu TVGS].
Bên là Chủ đầu tư hoặc TVGS tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể.
Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng dương lịch.
Ngày làm việc là ngày dương lịch, trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật.
Bất khả kháng được định nghĩa tại Điều.....[Bất Khả kháng]
Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Văn bản chấp thuận là thể hiện sự chấp thuận chính thức của Chủ đầu tư về bất kỳ ghi nhớ hoặc thoả thuận nào giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
Phụ lục hợp đồng là tài liệu kèm theo trong hợp đồng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng và là một phần không tách rời hợp đồng.
Công việc được hiểu là các dịch vụ do TVGS thực hiện theo quy định tại Điều.... [Nội dung, khối lượng công việc].
 Hồ sơ của hợp đồng và thứ tự ưu tiên
Hồ sơ của Hợp đồng bao gồm văn bản (thoả thuận) trong Hợp đồng này và các tài liệu kèm theo Hợp đồng.
Các tài liệu kèm theo Hợp đồng là bộ phận không tách rời Hợp đồng. Các tài liệu kèm theo Hợp đồng và thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu bao gồm:
Thông báo trúng thầu hoặc văn bản chỉ định thầu hoặc văn bản chấp thuận;
Điều kiện riêng, các điều khoản tham chiếu;
Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; 
Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu;
đ) Dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt;
Biên bản đàm phán hợp đồng, các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản;
Các phụ lục của hợp đồng;
Các tài liệu khác có liên quan.
(Thứ tự ưu tiên để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu của từng Hợp đồng cụ thể do các bên thoả thuận).
 Trao đổi thông tin
3.1. Các thông báo, chấp thuận, chứng chỉ, quyết định... đưa ra phải bằng văn bản và được chuyển đến bên nhận bằng đường bưu điện, bằng fax, hoặc email theo địa chỉ các bên đã quy định trong Hợp đồng.
3.2. Trường hợp bên nào thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo cho bên kia để đảm bảo việc trao đổi thông tin. Nếu bên thay đổi địa chỉ mà không thông báo cho bên kia thì phải chịu mọi hậu quả do việc thay đổi địa chỉ mà không thông báo.
3.3. Văn bản của một bên được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được văn bản hoặc theo ngày có hiệu lực được nêu trong văn bản.
Điều 4. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng
4.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
4.2. Ngôn ngữ của Hợp đồng này được thể hiện bằng tiếng Việt;
4.3. Trường hợp có sự tham gia của Nhà thầu nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng Anh (các bên ký kết hợp đồng phải thỏa thuận về ngôn ngữ sử dụng trong quá trình giao dịch và thứ tự ưu tiên sử dụng ngôn ngữ).
Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc
1. Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dung công trình: Chủ đầu tư đồng ý thuê và TVGS đồng ý nhận thực hiện các công việc giám sát thi công xây dựng công trình (giỏm sỏt chất lượng, giám sát khối lượng, giám sát tiến độ thi công, giám sát an toàn lao động và môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trỡnh) cho công trình, hạng mục công trình ... (tên công trình, hạng mục công trình) hoặc cho gói thầu (tên gói thầu) của dự án ... (tên dự án) như sau:
Trường hợp giám sát thi công xây dựng công trình đối với trường hợp Chủ đầu tư thực hiện thiết kế công trình: 
5.1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
5.2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
a/ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
b/ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 
c/ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;
d/ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 
5.3. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm: 
a/ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình; 
b/ Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
5.4. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:
a/ Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động trên công trường;
b/ Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ trúng thầu được duyệt;
c/ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;
d/ Xác nhận bản vẽ hoàn công;
e/ Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng);
f/ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;
g/ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề xuất với chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh, sửa đổi; 
h/ Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;
i/ Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
	Trường hợp giám sát thi công xây dựng công trình đối với hình thức tổng thầu thi công xây dựng và tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình (EPC): 
5.1. Thực hiện các công việc đối với tổng thầu và với các nhà thầu phụ;
a. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
b. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
+ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 
+ Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;
+ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 
c. Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm: 
+ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình; 
+ Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì TVGS báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.
5.2. Thực hiện kiểm tra và giám sát đối với tổng thầu xây dựng;
a/ Thường xuyên kiểm tra an toàn trên công trường;
b/ Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ trúng thầu được duyệt;
c/ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;
d/ Xác nhận bản vẽ hoàn công;
e/ Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng);
f/ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;
g/ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để đề xuất với chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh, sửa đổi; 
h/ Phối hợp với chủ đầu tư tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;
i/ Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
5.3. Tham gia cùng tổng thầu kiểm tra và giám sát thi công xây dựng của các nhà thầu phụ. 
Trường hợp thực hiện hình thức tổng thầu chìa khóa trao tay: 
5.1. Trên cơ sở tiến độ thi công xây dựng công trình và thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng do Nhà thầu trình, Tư vấn giám sát nghiên cứu và để xuất trình Chủ đầu tư phê duyệt;
5.2. Trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình, TVGS phải tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của tài liệu và đề xuất với chủ đầu tư tiến hành kiểm định chất lượng công trình xây dựng nếu thấy cần thiết làm căn cứ để nghiệm thu.
2. Khối lượng công việc: TVGS đảm bảo giám sát ... (tên dự án, công trình, gói thầu) đúng thiết kế, chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ. Phạm vi công việc của TVGS được thể hiện nhưng không giới hạn trong Phụ lục số .....[Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư] bao gồm các công việc chủ yếu, như sau:
a/ Giai đoạn chuẩn bị thi công xây dựng:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của dự án;
- Kiểm tra, báo cáo Chủ đầu tư về các điều kiện khởi công công trình;
- Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư;
 - Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về tính phù hợp với các yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký đối với các loại vật tư, thiết bị của các nhà thầu chuẩn bị đưa vào sử dụng thi công, lắp đặt cho công trình;
- Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về điều kiện, biệp pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ trong quá trình thi công xây dựng công trình. 
b/ Giai đoạn thực hiện thi công xây dựng:
- Đánh giá, kiểm soát các quy trình, kế hoạch, biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu, đồng thời kiến nghị thay thế hoặc hiệu chỉnh các biện pháp do nhà thầu đưa ra (nếu cần thiết).
- Đôn đốc các nhà thầu thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của dự án và các quy định của Nhà nước;
 - Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình của các nhà thầu như: Toạ độ, cao độ, lưới khống chế, hệ thống quan trắc, ...;
 - Kiểm tra tính phù hợp của các thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu so với hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư như: Kiểm tra tính hợp lệ của các thiết bị, máy móc thi công do nhà thầu trình trước khi đưa vào thi công như: phải được kiểm định của cơ quan có thẩm quyền (đối với các máy móc, thiết bị yêu cầu phải kiểm định); Kiểm tra bố trí nhân lực của nhà thầu để thi công công trình như: chứng chỉ hành nghề của lực lượng công nhân kỹ thuật, việc bố trí cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường, ...
- Kiểm tra, giám sát và chấp thuận biện pháp tổ chức thi công, biện pháp thi công của từng công việc do nhà thầu trình so với yêu cầu của dự án và hợp đồng đã ký kết, cụ thể: Trước khi triển khai thi công các công việc trọng yếu, TVGS phải yêu cầu nhà thầu trình biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công để xem xét và chấp thuận; Trường hợp biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công của Nhà thầu chưa phù hợp thì TVGS phải yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa cho phù hợp hoặc đề xuất các biện pháp khác thay thế để làm cơ sở cho nhà thầu thi công; Giám sát việc thực hiện các biện pháp thi công và biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu so với các biện pháp đã được phê duyệt.
- Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và kết quả thí nghiệm tại các phòng thí nghiệp hợp chuẩn đã được nêu trong hợp đồng hoặc được Chủ đầu tư chấp thuận do nhà thầu trình trước khi được vào sử dụng cho công trình, cụ thể: Chỉ được cho phép sử dụng vào công trình các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đảm bảo chất lượng và phù hợp với yêu cầu của dự án, hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình và phải được thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn phù hợp với hợp đồng đã ký;
- Duy trì thường xuyên và liên tục việc giám sát và các biện pháp kiểm soát chất lượng các loại vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng đưa vào công trình.
 - Kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư về quá trình sản xuất sản phẩm mẫu và sản phẩm được sản xuất sẵn trong và ngoài nước;
- Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng thiết bị công trình và thiết bị công nghệ của nơi sản xuất thiết bị, kết quả kiểm định chất lượng của các tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật do các nhà thầu trình; nghiệm thu theo các yêu cầu của thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành trước khi cho phép lắp đặt;
- Trong trường hợp cần thiết, TVGS sẽ tiến hành kiểm tra các phòng thí nghiệm mà nhà thầu sử dụng để thí nghiệm các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng sử dụng cho công trình;
- Tham gia giám sát quá trình thí nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, thiết bị xây dựng trong trường hợp cần thiết;
- Giám sát quá trình thi công xây dựng công trình của nhà thầu nhằm tuân thủ đúng thiết kế và các quy định hiện hành của pháp luật;
- Kiểm tra, nghiệm thu các công tác thi công xây dựng công trình theo đúng yêu cầu của thiết kế và đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- Đôn đốc việc lập, kiểm tra và xác nhận các bản vẽ hoàn công theo tiến độ và quy định của pháp luật hiện hành;
- Đôn đốc việc lập, kiểm tra và xác nhận khối lượng, chất lượng theo thời điểm phục vụ thanh toán, quyết toán của các nhà thầu thi công xây dựng công trình theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư;
- Quản lý, kiểm tra và tập hợp các hồ sơ tài liệu của dự án bàn giao cho Chủ đầu tư sau khi hoàn thành tất cả các công việc;
- Khi phát hiện thiết bị thi công, việc bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ không phù hợp với hợp đồng đã ký, thì TVGS có quyền: Yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư và với các quy định hiện hành của pháp luật; Lập biên bản và yêu cầu nhà thầu thi công ngừng thực hiện công việc cho đến khi nhà thầu thực hiện đúng các quy định của hợp đồng đã ký kết, trường hợp nhà thầu không tuân thủ thì TVGS báo cáo Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và xử lý vi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu; Từ chối nghiệm thu các công tác xây lắp, các giai đoạn xây lắp, việc chạy thử đối với các nhà thầu thi công xây dựng khi không đảm bảo yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Việc từ chối nghiệm thu các công việc của TVGS phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho Chủ đầu tư và nhà thầu trong đó nêu rõ lý do từ chối nghiệm thu.
- Đề xuất các biện pháp để xử lý các khiếm khuyết khi phát hiện trong quá trình thi công xây dựng và chạy thử;
- Kiểm tra, rà soát lại thiết kế để kịp thời báo cáo Chủ đầu tư các mâu thuẫn, các bất hợp lý trong thiết kế nếu có.
Điều 6. Chất lượng, sản phẩm của TVGS
6.1. TVGS thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng, nghiệm thu đưa vào sử dụng theo thiết kế và các tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định hiện hành của pháp luật;
6.2. TVGS phải cử người có đủ năng lực để làm đại diện và điều hành công việc của TVGS thực hiện hợp đồng:
a/ Nhân lực của TVGS phải có chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương xứng về nghề nghiệp, công việc của họ như được quy định cụ thể tại Phụ Lục số ... [Nhân lực của TVGS];
b/ Nhân lực chính của TVGS phải thực hiện các công việc được giao trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được tiến độ của dự án. TVGS không được thay đổi bất kỳ Nhân lực chính nào của mình khi chưa được sự chấp thuận trước của Chủ đầu tư;
c/ Chủ đầu tư có quyền yêu cầu TVGS thay thế bất kỳ nhân lực nào nếu người đó được cho là quản lý kém hoặc không đủ năng lực, thiếu sự cẩn trọng trong công việc hoặc vắng mặt quá ... ngày mà không có lý do và chưa được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Khi đó, TVGS phải cử người khác có đủ năng lực thay thế trong vòng ... ngày khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư ; Chi phí thay thế nhân sự này do TVGS tự chịu và trong trường hợp này TVGS không được trì hoãn công việc của mình;
d/ Trước khi thay đổi nhân sự TVGS phải có văn bản đề nghị với Chủ đầu tư trước ... ngày để Chủ đầu tư xem xét chấp thuận;
e/ Nhân lực của TVGS được hưởng các chế độ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động của Việt Nam và do nhà thầu TVGS tự chi trả;
f/ Nhân sự của TVGS phải sử dụng thành thạo ngôn ngữ theo quy định của nội dung hợp đồng đã ký kết. 
Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng
7.1. Tiến độ thực hiện Hợp đồng được quy định cụ thể tại Phụ lục.... [Tiến độ thực hiện công việc] với tổng thời gian thực hiện là ... ngày kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực, bao gồm cả ngày lễ tết và ngày nghỉ (thời gian trên không bao gồm thời gian ............ và các trường hợp bất khả kháng).
Tiến độ chi tiết:
Hoàn thành phần...... vào ngày..... tháng..... năm....
Hoàn thành phần....... vào ngày..... tháng..... năm....
7.2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp nhà thầu hoặc chủ đầu tư gặp khó khăn dẫn đến chậm trễ thời gian thực hiện Hợp đồng thì một bên phải thông báo cho bên kia biết, đồng thời nêu rõ lý do cùng thời gian dự tính kéo dài. Sau khi nhận được thông báo kéo dài thời gian của một bên, bên kia sẽ nghiên cứu xem xét. Trường hợp chấp thuận gia hạn hợp đồng các bên sẽ thương thảo và ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng.
7.3 Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không được phép làm tăng giá hợp đồng nếu việc chậm trễ do lỗi của nhà thầu
 Điều 8. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
1. Loại giá hợp đồng
a. Giá hợp đồng trọn gói: Giá hợp đồng được xác định với số tiền là:.... đồng; (Bằng chữ : ....) không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng; trong đó bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện nội dung, khối lượng công việc, tiến độ theo điều..... của Hợp đồng. Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều ... [Thay đổi và điều chỉnh giá Hợp đồng].
b. Giá hợp đồng theo thời gian: Giá hợp đồng được xác định .........; Trong đó:
Mức thù lao cho chuyên gia và các khoản ngoài mức thù lao là.......; Thời gian làm việc là .......(tháng, tuần, ngày, giờ)
	c. Giá hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%): Được tính là ..... % giá trị của (công trình... hoặc công việc...). Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều ... [Thay đổi và điều chỉnh giá Hợp đồng].
(Chủ đầu tư và nhà thầu, trong một hợp đồng có thể từng công việc, hạng mục công trình áp dụng kết hợp các loại giá hợp đồng và tham khảo phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng của Bộ Xây dựng để thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng).
2. Nội dung của giá Hợp đồng:
+ Giá hợp đồng được xác định theo Phụ lục số ... [Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán] với số tiền là: ...... ( Bằng chữ : ....) 
+ Trong đó bao gồm chi phí để thực hiện toàn bộ các công việc ương ứng với thời gian, tiến độ thực hiện của hợp đồng được thể hiện tại Điều......[Nội dung, khối lượng công viêc] và Điều....[Quyền và nghĩa vụ của TVGS]; 
+ Những chi phí phát sinh theo Điều... [Thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng].
Giá Hợp đồng đã bao gồm:
- Chi phí nhân công cho chuyên gia, chi phí vật tư, vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệ

File đính kèm:

  • docHợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.doc