Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

docx3 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 1213 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG SỐ: .. CT 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT LÀM NHÀ XƯỞNG
Hôm nay, ngày .. tháng ..... năm .. 
Tại địa chỉ .................................................................	
Chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ ĐẤT:
Ông (bà): tuổi 
- Nghề nghiệp: 	
- Hộ khẩu thường trú: ..
2. BÊN THUÊ ĐẤT:
Ông (bà): tuổi 
- Nghề nghiệp: 	
- Hộ khẩu thường trú: .
Hoặc ông (bà): 	
- Đại diện cho (đối với tổ chức): ..	
- Địa chỉ: .
- Số điện thoại: ..  Fax: 
Thửa đất cho thuê
- Diện tích đất cho thuê: ... m2
- Loại đất: 
Hạng đất (nếu có)
- Thửa số: 	
- Tờ bản đồ số: 	
- Thời hạn sử dụng đất còn lại: 
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: . do .. cấp ngày tháng năm .. 
Tài sản gắn liền với đất (nếu có):
3. HAI BÊN NHẤT TRÍ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT SAU ĐÂY:
- Thời hạn cho thuê là kể từ ngày tháng năm đến ngày . tháng năm ..
- Số tiền thuê đất (bằng số) là:  đ/m2 (ha)/năm (tháng)..	
 (bằng chữ): ...
- Thời điểm thanh toán: .
- Phương thức thanh toán: .
- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.
- Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.
- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không hủy hoại làm giảm giá trị của đất.
- Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.
- Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.
- Cam kết khác: ...
.
.
- Hợp đồng này lập tại ngày .. tháng . năm .., thành ... bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân . dưới đây xác nhận.
BÊN CHO THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)
BÊN THUÊ ĐẤT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

File đính kèm:

 • docxmau_hop_dong_thue_dat_lam_nha_xuong_3141.docx
Hợp đồng liên quan