Hợp đồng thử việc lần đầu

docx5 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 3736 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thử việc lần đầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU SỐ :
(Ban hành kèm theo thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội Vụ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ- CP ngày 10/10/2003 của CP về
tuyển dụng sử dụng và quản lý cán bộ , công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước )
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số :……./HĐ-PGD&ĐT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Trị , ngày …. tháng ….. năm 2012
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC LẦN ĐẦU
Căn cứ nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý, công chức viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Quyết định số …./…./QĐ-CT.UBND ngày …./…./……. Của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thạnh Trị về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Trị năm 2012.
Chúng tôi, một bên là Ông / Bà :	Danh Hoàng Nguyên
Chức vụ :	Trưởng phòng
Đại diện cho Phòng Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ : ấp 2 T.T Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng . Điện thoại :
0793.866202.
Và một bên là Ông /Bà :………………………………………. Sinh ngày : ……/……/…………….. Tại Thạnh Trị – Sóc Trăng . Nghề nghiệp : Giáo viên
Địa chỉ thường trú : ……………………. – Thạnh Trị – Sóc Trăng
Số CMTND: ………………………………………. Cấp ngày : ………………………. Tại Sóc Trăng
Thoả thuận kí kết Hợp đồng làm việc lần đầu và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :
Điều 1: thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng : ngày … tháng … năm 2012
Từ ngày …. tháng …. năm 2012 đến ngày …. tháng …. năm 2012
- Địa điểm làm việc ………………………………………………..
Chức danh chuyên môn : Giáo viên
Nhiệm vụ : Giảng dạy, chủ nhiệm lớp.
Điều 2: Chế độ làm việc
Thời gian làm việc: 8h / ngày (Sáng 6h-30 - 11h 00, chiều 13h00 – 17h 00)
Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: thiết bị, đồ dùng dạy học…
Điều 3: Nghĩa vụ v quyền lợi của người kí hợp đồng làm việc lần đầu
Nghĩa vụ:
Hoàn thành những nhiệm vụ được cam kết trong Hợp đồng.
Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định
của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Quyền lợi:
Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.
Phương tiện đi lại làm việc : Tự túc
Thử việc của ngạch : 15a202, Bậc:1 , Hệ số lương:2.10
Phụ cấp (nếu có) gồm : phụ cấp thu hút (70%) , phụ cấp ưu đãi (70%) được
trả 1 lần/ tháng .
Khoản trả ngoài lương: Không
Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:
Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng): Nghỉ lễ theo quy định.
Bảo hiểm xã hội : …………đ/thang ( …..% Mức lương cơ bản)
Bảo hiểm y tế : …………… đ / thang ( ……% Mức lương cơ bản)
Được hưởng các phúc lợi : theo quy định nhà nước
Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật : theo quy định của Nhà nước, khi đi học phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định
của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấp dứt Hợp đồng theo quy định
của pháp luật.
Những khoản thoả thuận khác :
+ Chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước
+ Chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo
+ Thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ quan
+ Giảng dạy đúng theo quy chế chuyên môn
+ Thực hiện đúng Điều lệ trường học đã quy định
Nếu không thực hiện đúng những thỏa thuận trên, đơn vị đề nghị chấm dứt hợp đồng .
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
nghĩa vụ:
Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc lần đầu.
Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người kí hợp đồng làm việc lần đầu.
Quyền hạn:
Điều hành người kí hợp đồng làm việc lần đầu hoàn thành nhiệm vụ theo
hợp đồng, (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác...)
Chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người kí hợp đồng làm việc lần đầu theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Hợp đồng này làm thành hai bản có gi trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản
và có hiệu lực từ ngày ..... tháng ..... năm.2012
Hợp đồng này làm tại Phòng GD và ĐT, ngày ..... tháng ... năm 2012
Người ký hợp đồng	Người đúng đầu
làm việc lần đầu	đơn vị sự nghiệp
(Ký tên)	(Ký tên, đóng dấu)
HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC LẦN ĐẦU
Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.
Ghi r thời gian thử việc theo quy định của ngạch viên chức.
Ghi cụ thể số nh, phố, phường (thơn, x), quận (huyện, thị x), tỉnh, thnh phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.
Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.
Ghi cụ thể số giờ lm việc trong ngy, hoặc trong tuần, hoặc lm việc theo giờ hnh chính.
6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc người ký hợp đồng tự lo.
Ghi cụ thể ký hợp đồng làm việc lần đầu ở ngạch nào, mức lương, hình thức trả lương (lương
thời gian, khốn...)
Ghi cụ thể tỷ lệ % cc phụ cấp (nếu cĩ) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiêm v.v....
Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm x hội v trợ cấp khc m người ký hợp đồng được hưởng.
Ghi cụ thể người ký hợp đồng được hưởng quyền lợi nào đ nu trong mục ny.
Những thoả thuận khc thường l những thoả thuận khuyến khích v cĩ lợi hơn cho người ký hợp đồng như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù; thực hiện tốt Hợp đồng làm việc lần đầu được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền; tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng qu ngy sinh nhật....

File đính kèm:

  • docxhd_lam_viec_lan_dau_6789.docx
Hợp đồng liên quan